Έκφρασις Β΄
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-550-083-2
Παπαδημητρίου, Αθήνα, 2006
Ελληνική, Νέα
€ 41.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 550 σελ.
Περιγραφή

Εις τον παρόντα τόμον περιέχονται εκτυπώματα από παλαιάς και νέας εικόνας, ιστορημένας επί ξύλου και επί των τοίχων, δια να ημπορέσει ο αναγνώστης να εννοήση καλλίτερον, σπουδάζοντάς τες, όσα είναι γραμμένα περί της ορθοδόξου εικονογραφίας εις τον α` τόμον. Κατά πρώτον παρουσιάζονται εικόνες ιστορημέναι από παλαιούς αγιογράφους, και ακολούθως αι νεώτεροι, με τρόπον όπου να φανεί σαφέστατα, ότι η ιερά παράδοσις της εικονογραφίας `μένουσα εν εαυτή, τα πάντα καινίζει`. Από την σημερινήν ελληνικήν αγιογραφίαν εβάλαμεν έργα, όπου ιστορήθησαν από το εργαστήριον του συγγράψαντος την παρούσαν βίβλον, δια να φανή η συμμόρφωσίς του προς την ευαγγελικήν εντολήν όπου λέγει `ο ποιήσας και ο διδάξας`. Τας εικόνας αυτάς συνοδεύουν και πολλά αποσπάσματα, δια να ημπορέσει κανείς να περιεργασθή καλλίτερα τα διάφορα καθέκαστα, και το πώς είναι δουλευμέναι, την κίνησην του χρωστήρος, και την λεπτότητα της τεχνικής επεξεργασίας, όπου δεν φαίνονται μακρόθεν.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]