Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6835-02-5
Έννοια, Αθήνα, 6/2008
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
208 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βοήθημα της Εισαγωγής εις την Παλαιάν Διαθήκην περιέχει εις την παρούσαν φάσιν μόνον στοιχεία αυτής, προορίζεται δια την κάλυψιν των στοιχειωδών διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών των φοιτητών της Θεολογίας και αποσκοπεί εις τον γενικόν κατατοπισμόν και την ενημέρωσιν αυτών επί των προβλημάτων των σχετικών προς τον κλάδον της Π.Δ. Η μετά χείρας εργασία αποβλέπει εις την αναζήτησιν των εν τη Π.Δ. υπαρχουσών αληθειών, την κατάλληλον προβολήν και την βίωσιν αυτών υπό των μελετητών αυτής. Αποτελεί οδηγόν και σύμβουλον δια την μελέτην, την ορθήν κατανόησιν, την βαθυτέραν εκτίμησιν και αγάπην του κόσμου της Π.Δ., κεντρίζουσα ταυτογχρόνως το ζωηρόν ενδιαφέρον και προσελκύουσα την αμέριστον προσοχήν των μετ` αυτής ασχολουμένων. Δια της ενδελεχούς μελέτης και της τεκμηριωμένης ερεύνης της Π.Δ. διαλύονται αι τυχόν κατά καιρούς διατυπωθείσαι δεισιδαιμονίας προλήψεις, φόβοι και επιφυλάξεις έναντι αυτής, καθ` όσον αυτή αποτελεί την προτύπωσιν και την προέκθεσιν των απ` αιώνος κεκρυμμένων εν αυτή αληθειών, αι οποίοι φανερούνται και εκπληρούνται εις την Κ.Δ. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΣ
ΠΟΙΗΤΙΚΑ Ή ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΠΡΟΦΗΤΑΙ - ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙ
ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ
ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΑΤΑ ΤΟΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΟΙΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ
Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΝ ΤΗ ΑΔΙΑΙΡΕΤΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00