Εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία (284-1461)
Introducing Byzantine History (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8256-91-0
Ηρόδοτος, Αθήνα, 2011
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 31.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 15 εκ, 713 γρ, 374 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Το Βυζάντιο ή Πόλη του Κωνσταντίνου (Κωνσταντινούπολη), η «νέα Ρώμη» της ανατολικής αυτοκρατορίας, έμελλε να γίνει από τις αρχές του 4ου αιώνα η πρωτεύουσα της βυζαντινής ή μεσαιωνικής ελληνικής αυτοκρατορίας, η οποία προοριζόταν να παίξει έναν κυρίαρχο ρόλο στην ιστορική εξέλιξη των λαών και των εθνών της νοτιοανατολικής μεσογειακής λεκάνης για ενδεκάμισι περίπου αιώνες, έως ότου λίγο μετά τα μέσα του 15ου αιώνα μία άλλη μεγάλη δύναμη, οι οθωμανοί Τούρκοι, φτάνοντας από την Ανατολή, αντικατέστησαν τη βυζαντινή αυτοκρατορία σε αυτή την κρίσιμη περιοχή. Κατά τη μακρά διάρκειά της, η βυζαντινή αυτοκρατορία κατάφερε να επιβιώσει μέσα από αναρίθμητες εξωτερικές απειλές από τη Δύση, τον Βορρά και την Ανατολή και εν μέσω πολλών εσωτερικών αναταράξεων. Σε παράλληλη βάση κατάφερε να δημιουργήσει μία μεγάλη αυτάρκη κουλτούρα και πολιτισμό, με καταπληκτικά επιτεύγματα στα γράμματα, στις επιστήμες και στις τέχνες. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του μοναδικού πολιτισμού δεν ήταν μόνο η αρχαία ελληνική και ελληνιστική κληρονομιά και η ελληνορθόδοξη χριστιανική παράδοση, αλλά και οι διεισδυτικές κοινωνικές, θεσμικές, οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προκάλεσαν τη βαθμιαία μεταμόρφωση του ύστερου ρωμαϊκού κράτους σε ένα σαφώς μεσαιωνικό ελληνικό κράτος. Η έναρξη της βυζαντινής αυτοκρατορίας εγκαινιάζει την ιστορία του μεσαιωνικού ελληνισμού, ενώ η τελική της πτώση συμπίπτει με την αυγή του νεότερου ελληνισμού διαμέσου των δύσκολων αιώνων της οθωμανικής κυριαρχίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος της αγγλικής έκδοσης
Πρόλογος στην πρώτη ελληνική έκδοση Πρόλογος στη δεύτερη ελληνική έκδοση
Εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία (284-1461)
Κεφάλαιο Ι. Η βυζαντινή αυτοκρατορία: περίοδοι και χρονολογικά όρια (284/324-1453/1461)
Τα δύο χρονολογικά όρια: 284-1461
Πώς οι Βυζαντινοί χρονολογούσαν τα γεγονότα
Οι χρονολογικές διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις της βυζαντινής αυτοκρατορίας
Κεφάλαιο II. Οι όροι 'Βυζαντινός', 'Ρωμαίος', 'Γραικός', 'Έλλην' και οι σημασίες τους
Βυζαντινός
Ρωμαίος - ρωμαϊκή αυτοκρατορία
Γραικός
Έλλην
Κεφάλαιο III. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της πολυεθνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας: ελληνικό-ρωμαϊκό-χριστιανικό
Ελληνικά-ρωμαϊκά-χριστιανικά στοιχεία
Οι πολυδιάστατες πλευρές της αυτοκρατορίας
Βυζάντιο: ένα μωσαϊκό εθνοτήτων
Κεφάλαιο IV. Γενική θεώρηση της βυζαντινής ιστορίας από τον Διοκλητιανό και τον Κωνσταντίνο Α' ως τον Κωνσταντίνο ΙΒ' και κατόπιν
Γενική επισκόπηση της πρώιμης περιόδου: διαμόρφωση και επιβίωση (284/324-717)
Γενική επισκόπηση της μέσης περιόδου: μετάβαση και επέκταση (717-1025)
Γενική επισκόπηση της ύστερης περιόδου: παρακμή, ανάσχεση και κατάρρευση (1025-1461)
Κεφάλαιο V. Η πολιτιστική συμβολή του Βυζαντίου στον μεσαιωνικό και στον σύγχρονο κόσμο: η βυζαντινή γλώσσα και λογοτεχνία
Λογοτεχνικά επιτεύγματα
Οι τρεις βυζαντινές-ελληνικές γλώσσες
Αρχαίες ελληνικές και βιβλικές επιδράσεις επάνω στους βυζαντινούς συγγραφείς
Εκπαίδευση
Κεφάλαιο VI. Ο θεμελιώδης θεσμός του Βυζαντίου: η αυτοκρατορική απολυταρχία
Οι απόλυτες δυνάμεις του βυζαντινού μονάρχη
Κεφάλαιο VII. Η βυζαντινή ορθόδοξη εκκλησία
Η ορθοδοξία έως το τέλος της εικονομαχίας
Ιεραπόστολοι και μοναχοί
Ύστερη βυζαντινή εξέλιξη της ορθοδοξίας
Η ορθοδοξία και ο πάπας
Κεφάλαιο VIII. Το Βυζάντιο και οι γείτονές του: ένας 'κατακλυσμός' εχθρών
Γερμανοί και άλλοι Δυτικοί
Οι Τούρκοι στην Ανατολή και στα Βαλκάνια
Σλάβοι, Πέρσες και Άραβες
Απαρχαιωμένες ονομασίες
Κεφάλαιο IX. Βυζαντινοαφρικανικά: το Βυζάντιο στην Αφρική και η βυζαντινή επίδραση στα αφρικανικά κράτη
Το Βυζάντιο και η βόρεια Αφρική
Η Αίγυπτος υπό τον υστερορωμαϊκό/βυζαντινό έλεγχο
Η βυζαντινή Αίγυπτος και οι Μπέζα (Beja-Βλέμμυες)
Οι Νούβιοι και το Βυζάντιο
Βυζάντιο και Αξούμ
Η βυζαντινή επίδραση στη Μαύρη Αφρική
Κεφάλαιο Χ. Το Βυζάντιο και οι δυτικοί θεσμοί: η φεουδαρχία Προ-, πρώτο- και παρα-φεουδαρχία στο Βυζάντιο
Η δυτική φεουδαρχία και η μεταφύτευσή της στη Ρωμανία
Κεφάλαιο XI. Το Βυζάντιο, οι σταυροφορίες και η λατινική κυριαρχία
Προσδιορισμός και προϊστορία
Οι σταυροφορίες
Οι συνέπειες της τέταρτης σταυροφορίας: ο διαμελισμός της βυζαντινής αυτοκρατορίας
Η λατινική κυριαρχία στον Μορέα
Κεφάλαιο XII. Οι έλληνες λόγιοι της διασποράς, η γέννηση των βυζαντινών σπουδών και η εξέλιξη της βυζαντινολογίας
Η υποδοχή των ελλήνων λογίων στη Δύση
Τα πρώτα στάδια των βυζαντινών σπουδών και η προσωρινή τους διακοπή κατά τον 18ο αιώνα
Η αναγέννηση των βυζαντινών σπουδών
Το αβέβαιο μέλλον της βυζαντινολογίας
Παράρτημα: Οι κύριες πηγές της βυζαντινής ιστορίας
Χρονολόγιο
Ι. Πρώιμη βυζαντινή περίοδος (284/324-717)
II. Μέση βυζαντινή περίοδος (717-1025)
III. Ύστερη βυζαντινή περίοδος (1025-1461)
IV. Χρονολόγιο
V. Πίνακες ηγεμόνων
Βιβλιογραφία
Ι. Κύρια συλλογικά έργα και εγκυκλοπαίδειες
II. Βυζαντινές πηγές, λογοτεχνία, φιλοσοφία, εκπαίδευση και γλώσσα
III. Εγχειρίδια βυζαντινής ιστορίας (λεπτομερειακές και συντομότερες επισκοπήσεις)
IV. Εγχειρίδια για τις ιστορικές περιόδους του Βυζαντίου (συγκεκριμένες εποχές και περιοχές)
V. Μονογραφίες περί βυζαντινού πολιτισμού
VI. Ύστερη αρχαιότητα - πρώιμο Βυζάντιο
VII. Το Βυζάντιο, οι λαοί του και οι γείτονές του
VIII. Η βυζαντινή εκκλησία και ορθόδοξη θρησκεία (εκκλησιαστικές σχέσεις)
IX. Άλλα βιβλία για διάφορα θέματα της βυζαντινής ιστορίας
Χ. Η δυτική φεουδαρχία, το Βυζάντιο και οι σταυροφόροι, η λατινική κυριαρχία
XI. Βυζαντινοαφρικανικά
Χάρτες
Πίνακας περιεχομένων