Δίκαιο διεθνών συναλλαγών
Η ευρωπαϊκή διάσταση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2330-9
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 5/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 96.54 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
910 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο αναλύει το δίκαιο διεθνών συναλλαγών σε δύο επίπεδα, το διεθνές και το ευρωπαϊκό, εξετάζοντας την αλληλεπίδρασή τους, ιδίως μέσα στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες. Κατατοπίζει τον αναγνώστη για τους κανόνες, άτυπους ή δεσμευτικούς, που ισχύουν για: τη διεθνή πώληση κινητών (CISG, αρχές UNIDROIT και PECL), τους όρους του διεθνούς εμπορίου (Incoterms 2000 και 2010), το εφαρμοστέο δίκαιο στις ενοχές εκ συμβάσεως αλλά και στην εξωσυμβατική ευθύνη, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, τη δικαστική επίλυση των διασυνοριακών διαφορών (όπως διεθνής δικαιοδοσία και αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων, διεξαγωγή αποδείξεων και επιδόσεων στην αλλοδαπή, ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής) καθώς και τη διεθνή εμπορική διαιτησία και τη διαμεσολάβηση. Κατά τον τρόπο αυτό, αναδεικνύεται η ευρωπαϊκή διάσταση του δικαίου διεθνών συναλλαγών και η ενίοτε εξωεδαφική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]