Γεωλογία τεχνικών έργων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7530-95-0
Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 977 γρ., 575 σελ.
τ. 2 από 2
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το δεύτερο από τους δύο τόμους της σειράς Τεχνική Γεωλογία και Γεωλογία Τεχνικών Έργων και καλύπτει διεξοδικά ειδικά κεφάλαια του αντικειμένου που έχουν σχέση με τους γεωλογικούς παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των διάφορων τεχνικών έργων καθώς και την εκδήλωση καταστροφικών γεωλογικών φαινομένων, όπως οι κατολισθήσεις.
Αναλύονται αρχικά τα συστήματα ταξινόμησης βραχομάζας (RMR, Q, GSI κ.λπ.) καθώς και η εφαρμογή τους στα τεχνικά έργα ενώ στη συνέχεια εξετάζονται διεξοδικά τα κατολισθητικά φαινόμενα και η ευστάθεια των πρανών, με βάση τη Διεθνή και Ελληνική εμπειρία, όσον αφορά στις βασικές αρχές, τα συστήματα ταξινόμησης, τα αίτια, το μηχανισμό εκδήλωσης, τις επιπτώσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης. Επίσης εξετάζονται λεπτομερειακά οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες που οριοθετούν το σχεδιασμό φραγμάτων και σηράγγων ενώ δίνονται χρήσιμα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο κατασκευής των μεγάλων αυτών τεχνικών έργων. Τέλος, περιγράφονται η καταλληλότητα και οι χρήσεις των γεωϋλικών και κυρίως των αδρανών υλικών στα τεχνικά έργα ενώ δίνονται σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις χρήσεις και τον ποιοτικό έλεγχο των γεωσυνθετικών υλικών.
Σκόπιμα παραλήφθηκαν κάποια σημαντικά κεφάλαια όπως π.χ. έργα οδοποιίας πλην σηράγγων, οι γεωλογικές - τεχνικογεωλογικές χαρτογραφήσεις κ.λπ. δεδομένου ότι τα αντικείμενα αυτά αναλύονται λεπτομερειακά στις σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ΟΜΟΕ: Τεύχος 11, Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες (www.ggde.gr) και Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων Ε104 - 85, που συντάχθηκαν με την καθοριστική συμβολή των συγγραφέων και είναι εύκολα διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Αναλυτικότερα περιέχονται τα εξής κεφάλαια:
-Μηχανική συμπεριφορά βραχομάζας
-Κατολισθήσεις
-Φράγματα
-Σήραγγες
-Αδρανή υλικά
-Γεωσυνθετικά υλικά
Στα παραπάνω κεφάλαια περιλαμβάνονται επίσης:
Πλήρης Ελληνική και Διεθνής βιβλιογραφία
-Χαρακτηριστικά παραδείγματα και εφαρμογές
-160 σχήματα, 55 πίνακες, 57 έγχρωμες φωτογραφίες και 5 έγχρωμοι χάρτες
Πρόκειται για σύγχρονο επιστημονικό βιβλίο που περιέχει πλούσια, συγκεντρωμένη και σε εύχρηστη μορφή όλη τη σχετική πληροφόρηση, βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία και τη γνώση που έχει αποκτηθεί στον Ελληνικό χώρο από την κατασκευή των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που ολοκληρώθηκαν την τελευταία δεκαετία.
Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται ή και έμμεσα σχετίζονται με το αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας, δηλαδή προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των συναφών κλάδων καθώς και επαγγελματίες γεωλόγους, μηχανικούς κ.λπ.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ RMR
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Q
ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RMR ΚΑΙ Q
ΑΝΤΟΧΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ GSI
ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ RMi
2. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
3. ΦΡΑΓΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΑΦΗ - ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΙΛΑΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ - Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
4. ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ - ΣΗΡΑΓΓΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
5. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6. ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ
ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΑ
ΓΕΩΚΥΨΕΛΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00