Απομνημονεύματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-235-734-7
Γνώση, Αθήνα, 2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.13 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 732 γρ., 574 σελ.
Περιγραφή

Πλήρης και εξηκριβωμένη μελέτη περί του βίου του Στρατηγού Μακρυγιάννη, στηριζομένη εις το άφθονον και πολύτιμον υλικόν το οποίον έφρόντισεν αυτός ούτος να διασώση και παραδώση ακέραιον εις ημάς, δεν θα ήτο έργον λίαν δυσχερές. Ακριβώς όμως ένεκα της αφθονίας του περιεχομένου εν τοις δυσί τούτοις τόμοις υλικού, έργον τοιούτο επιχειρούμενον υφ` ημών θ` απήτει τόμον ολόκληρον αυτό καθ` εαυτό.
Δυστυχώς ο όγκος του βιβλίου υπερέβη πάσαν ημών ελπίδα, ικανά δε παρήλθον έτη αφ` ης ημέρας ηρχίσαμεν την πολύμοχθον εργασίαν της κατατάξεως, αντιγραφής, υπομνηματισμού και τυπώσεως του Αρχείου του Στρατηγού Μακρυγιάννη. Αλλά πλην των λόγων τούτων και άλλη τις σοβαρά σκέψις επελθούσα ημίν απέτρεψεν από εκτεταμένης πραγματείας, ότι ούτω θα εκινδύνευεν ο αναγνώστης, όστις θα ήθελε να διδαχθή σπουδαίως τα κατά τον άνδρα τούτον, να παραλίπη την μελέτην των Απομνημονευμάτων αυτού, τα οποία είναι ο κύριος κορμός, το μέγιστον κεφάλαιον του όλου έργου.
[...] (από την εισαγωγή στην πρώτη έκδοση)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00