Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7506-15-3
WWF Ελλάς, Αθήνα, 2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
196 σελ.
Περιγραφή

[...] Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ταυτόχρονα με την εξοικονόμηση και τον εξορθολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, αποτελεί μονόδρομο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των τεράστιων επιπτώσεων που αυτή φέρνει για τα οικοσυστήματα και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Ταυτόχρονα, αποτελεί και μια μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης - εξίσου για την εθνική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές οικονομίες - και ενεργειακής απεξάρτησης.Όχι πάντοτε χωρίς να επιφέρει επιπτώσεις σε άλλους τομείς, παρόλα αυτά. Πολλές φορές, οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ προκαλούν επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και σε άλλες περιβαλλοντικές αξίες (π.χ. στα τοπία), ενώ πάντοτε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την αποκατάσταση των συνοδών τους έργων. Και όλα αυτά, φυσικά, σε ένα πλαίσιο ορθού και ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού.
Η εκ των προτέρων διάγνωση και επίλυση των τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την εγκατάσταση ΑΠΕ δεν μπορεί να είναι δυνατή στα πλαίσια ενός γενικού εγχειριδίου όπως το παρόν. Οι επιπτώσεις και οι τρόποι αντιμετώπισής τους είναι, συνήθως, απόλυτα εξαρτημένες από τις πολύ ιδιαίτερες τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ και η ίδια η στάθμισή τους απέναντι στα οφέλη που προκύπτουν είναι αφενός αποτέλεσμα της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αφετέρου αντικείμενο τοπικού διαλόγου και κοινωνικής επιλογής, Ενώ κανένα από αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί επαρκώς να αναλυθεί στις λίγες σελίδες αυτής της έκδοσης, πιστεύουμε ότι, μέσα από τα όσα αναδύονται, ο αναγνώστης αποκτά τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτές.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00