Το Ρουμλούκι (Καμπανία) κατά την πρώιμη και μέση οθωμαντοκρατία (14ος αιώνας - 1830)
Ιστορία, τοπογραφία, λαογραφία Ρουμλουκίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7568-32-8
Εντευκτήριο, Θεσσαλονίκη, 12/2012
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.88 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
545 σελ.
Περιγραφή

Μετά από οκτάχρονη έρευνα και σκληρή εργασία, αφού ανάλωσα σχεδόν όλο τον ελεύθερο χρόνο μου για τον σκοπό αυτό, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να μπορώ να δημοσιοποιήσω το αποτέλεσμα των κόπων μου. Πρόκειται για το πέμπτο βιβλίο μου, το οποίο αφορά την ιστορία, την τοπογραφία και τη λαογραφία του Ρουμλουκιού και της Καμπανίας κατά την πρώιμη και τη μέση περίοδο της Οθωμανοκρατίας.
Σ` αυτόν τον τόμο προσπάθησα να συγκεντρώσω στοιχεία από τις πηγές και τη βιβλιογραφία που αναφέρονται στην περιοχή, ώστε, αφενός να καταγραφούν οι συνθήκες της ζωής των υπόδουλων υπό την οθωμανική διοίκηση και να φωτισθούν όσο το δυνατόν περισσότερες άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορικής διαδρομής, αφετέρου να αιτιολογηθούν και να ερμηνευθούν συγκεκριμένα κατάλοιπα και επιρροές, που συχνά καθορίζουν ακόμη τη σύγχρονη ζωή.
Με αυτή την έκδοση ευελπιστώ να συμβάλω, έστω κατ` ελάχιστο, στην πληρέστερη κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Ρουμλουκιού και στην ανάδειξη κάθε αξιοπρόσεχτου στοιχείου που θα μπορούσε ίσως να διαφωτίσει τους μελλοντικούς ερευνητές. Είναι γεγονός ότι κάθε έκδοση που αναφέρεται στην οθωμανική περίοδο είναι ίσως καταδικασμένη να αναθεωρηθεί σύντομα, αφού η έρευνα των οθωμανολόγων θα συνεχίζει να μας παρέχει νέα στοιχεία για τους σκοτεινούς αιώνες, που θα εμπλουτίζουν την εικόνα με καινούργια ιστορικά δεδομένα.
Ο αρχικός στόχος μου να κυκλοφορήσει το σύνολο της έρευνάς μου για την Οθωμανοκρατία τον Οκτώβριο 2012, στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της περιοχής, πραγματοποιείται εν μέρει. Τα κεφάλαια για την ύστερη Οθωμανοκρατία, δηλαδή για τη ζωή των υπόδουλων στα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, για το μακεδονικό ζήτημα και για τον πρώτο βαλκανικό πόλεμο, για τα οποία έχω ήδη εργασθεί σημαντικά, προορίζονται να αποτελέσουν έναν επόμενο τόμο. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι πρώτες εμφανίσεις των Τούρκων στην Καμπανία (13ος-14ος αι.)
ΜΕΡΟΣ Δ' ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑ (14ος αι.-1830)
Α. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Α-1. ΠΡΩΙΜΗ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑ (14ος αι. έως το 1683)
Α-1-α. Οι κατακτήσεις της Καμπανιάς από τους Οθωμανούς Τούρκους
Α-1-β. Οι επιπτώσεις της κατάκτησης Α-1-βα. Η διοικητική οργάνωση Α-1-ββ. Το νομικό καθεστώς της γης Α-1-βγ. Οι εξισλαμισμοί
Α-1-βδ. Το θέμα της φυγής των κατοίκων της πεδιάδας προς τα βουνά
Α-1-βε. Η εμφάνιση των κλεφτών, ληστών και αρματολών
Α-1-βστ. Η πολιτισμική συνάφεια των δύο λαών
Α-1-γ. Από τα μέσα τον 15ου αι. έως την αρχή της συρρίκνωσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας
Α-1-δ. Από το 1573 έως το 1699
Α-2. ΜΕΣΗ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑ (τέλη του 17ου αι. έως το 1830)
Α-2-α. Από τα τέλη τον 17ου έως τα τέλη του 18ου αι.
Α-2-β. Τα χρόνια της επικυριαρχίας του Αλή πασά, η ελληνική επανάσταση και η ίδρυση του πρώτου ελληνικού κράτους (1830)
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ
Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Δ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ε. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ
ΣΤ. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ-ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
α. Το οικιστικό δίκτυο της πεδιάδας του Ρουμλουκιού
β. Τοπογραφικό και οικιστικό περίγραμμα του Ρουμλουκιού-Καμπανίας
γ. Κατάλογος χωριών από τον 15ο έως τον 19ο αι.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ