Νέος συναξαριστής της ορθοδόξου Εκκλησίας
Οκτώβριος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-518-164-2
Ίνδικτος, Αθήνα, 3/2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
18 x 25 εκ., 943 γρ., 389 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Έχοντες πλήρην συνείδησιν ότι ανέκαθεν μετά την Αγίαν Γραφήν οι βίοι των Αγίων αποτελούν την καθημερινήν τροφήν όλων των ορ-θοδόξων πιστών, από το 1987 η εν Αγίω Όρει Ιερά Μονή Σίμωνος Πέ-τρας απεφάσισε να εκδώση, το πρώτον εις την γαλλικήν και εν συνεχεία εις την αγγλικήν, μίαν σύγχρονον μετάφρασιν του Συναξαριστού, δια τας ανάγκας της απανταχού ορθοδόξου ιεραποστολής. Το κοπιώδες αλλά τόσον αναγκαίον τούτο διακόνημα ανέλαβεν ο πανοσιολογιώτατος Ιερομόναχος π. Μακάριος Σιμωνοπετρίτης, γνώστης ξένων γλωσσών αλλά και εντρυφητής των αγιολογικών θεμάτων.
Εξ αρχής διεπιστώθη ότι η εργασία αύτη δεν ήτο δυνατόν να περιορισθή εις μίαν απλήν μετάφρασιν ή και διασκευήν του Συναξαρίου της Κωνσταντινουπόλεως, έστω και αυτού του γνωστού κυκλοφορούντος έργου του οσίου Νικόδημου του Αγιορείτου. Προκειμένου το αγιολόγιον τούτο να ανταποκρίνεται εις τας απαιτήσεις του συγχρόνου, και μάλιστα του δυτικού αναγνώστου, αλλά και δια τον έτι πλέον οικουμενικόν-παγκόσμιον χαρακτήρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έπρεπε να γίνη μία αναθεώρησις των κειμένων βάσει των αυθεντικωτέρων αγιολογικών πηγών.
Αύτη η χρονοβόρος εργασία επέτρεψεν όχι μόνον να διορθωθούν ωρισμένα λάθη, τα οποία συν τω χρόνω είχον παρεισφρύσει εις τον Συναξαριστήν, αλλά και να συμπληρωθούν πολλαί λακωνικαί βιογραφίαι, και να προστεθούν μνήμαι βυζαντινών Αγίων οι οποίοι δεν είχον εύρει εισέτι την θέσιν των εις τα κλασσικά Συναξάρια. Δια να δοθή μάλιστα πανορθόδοξος χαρακτήρας εις την συλλογήν αυτήν, συμπεριλήφθησαν και οι Άγιοι όλων των κατά τόπους κανονικών ορθοδόξων Εκκλησιών (Ρωσία, Σερβία, Ρουμανία, Γεωργία, Βουλγαρία, κλπ.), όπως επίσης και οι προσφάτως αναγνωρισθέντες Άγιοι όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίοι επολλαπλασιάσθησαν ιδιαιτέρως μετά την πτώσιν του κομμουνιστικού συστήματος.
Καθ` οδόν, η μεταφραστική εργασία μετετράπη εις μίαν πρωτότυπον σύνθεσιν ενός πραγματικού Νέου Συναξαριστού, ο οποίος φαίνεται ότι αποτελεί σήμερον την πληρεστέραν και πλέον ενημερωμένην ορθόδοξον αγιολογικήν συλλογήν, εφ` όσον περιλαμβάνει όλους τους ανεγνωρισμένους από την Εκκλησίαν Αγίους έως το έτος 2000. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Α' ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ανανίας, απ.
Ρωμανός ο Μελωδός, όσ.
Μιχαήλ και οι συν αυτώ τριάκοντα εξ Μοναχοί, οσμ.
Δομνίνος, μ.
Ιωάννης ο Κουκουζέλης, όσ.
Γρηγόριος ο Δομέστικος, όσ.
Βαλλάι, όσ.
Σάββας ο Στυλίτης, όσ.
Μιριάν Γ', βασ. Ιβηρίας
Μελχισεδέκ Α', καθολικός της Γεωργίας
Ρεμίγιος, επ. Ρενς
Μπάβων της Γάνδης, όσ.
Β' ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κυπριανός και Ιουστίνα η παρθένος, ιμ.
Δάμαρις, απ.
Θεόδωρος ο Γαβράς, μμ.
Γεώργιος ο εκ Φιλαδελφείας, νμ.
Άννα του Κασίν, οσ.
Κασσιανός ο Γραικός, όσ.
Θεόδωρος Ουσακώφ
Δαυίδ και Κωνσταντίνος μ.
Λεοδεγάριος, επ. Ωτέν
Γ' ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ιμ. και οι μαθηταί αυτού Ρουστικός και Ελευθέριος
Θεόκτιστος, μ.
Διονύσιος, επ. Αλεξανδρείας ιμ. και οι μαθηταί αυτού Φαύστος, Γάιος, Ευσέβιος Χαιρήμων οι Διάκονοι, μ.
Θεαγένης, μ.
Θεότεκνος, μ.
Ιωάννης ο Χοζεβίτης, επ. Καισαρείας
της Παλαιστίνης, όσ.
Διονύσιος της Λαύρας των Σπηλαίων
του Κιέβου, όσ.
Δ' ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ιερόθεος, επ. Αθηνών
Δομνίνη και αι θυγατέρες Βερνίκη και Προσδόκη, μ.
Άδαυκτος και Καλλισθένη, θυγάτηρ αυτού, μ.
Αμμούν ο Αιγύπτιος, όσ.
Πέτρος ο εκ Καπιτωλίας, ιμ.
Θεόδωρος εν Ταμασσώ, όσ.
Ιωάννης Λαμπαδιστής εν Κύπρω, όσ.
Σάββας ο Βατοπαιδινός, όσ.
Θεόδωρος Α' πατρ. Αντιοχείας, ομ.
Βλαδίμηρος Ιαροσλάβιτς, πρίγκ. Νόβγκοροντ
Ελλάδιος, Ονήσιμος και Αμμούν της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, όσ.
Γουρίας, επ. Καζάν, και Βαρσανούφιος, επ. Τβερ, λείψ.
Στέφανος Στυλιάνοβιτς, πρίγκ. Σερβίας,
και η σύζυγος αυτού Ελισάβετ
Εύδημος Α', καθολικός της Γεωργίας
Ε' ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Χαριτίνη, μ.
Μαμέλχθα, μ.
Ερμογένης, ιμ.
Ιωάννης ο Μαυρόπους, μητρ. Ευχαΐτων, όσ.
Ευδόκιμος εκ της εν Άθω Ι. Μ. Βατοπαιδίου, όσ.
Μεθοδία εν Κιμώλω, οσ.
Δαμιανός ο Ιαματικός, Ιερεμίας και Ματθαίος της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, όσ.
Χαριτίνη του Νόβγκοροντ, όσ.
Σύναξις των αγίων Πέτρου, Αλεξίου, Ιωνά, Φιλίππου και Ερμογένους, μητρ. Μόσχας, όσ.
Γρηγόριος εκ Χάντστας της Γεωργίας, όσ.
ς' ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Θωμάς, απ.
Κενδέας εν Κύπρω, όσ.
Μακάριος εκ Κίου της Βιθυνίας, οσμ.
Ζ' ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Σέργιος και Βάκχος, μ.
Ιουλιανός πρεσβύτερος, Καισάριος διάκονος και οι συν αυτοίς Ευσέβιος και Φήλιξ, μ.
Λεόντιος ο υπατικός
Πολυχρόνιος, ιμ.
Ιωάννης ο Ερημίτης και οι ενενήκοντα οκτώ λοιποί Πατέρες εν τη νήσω Κρήτη, όσ.
Σέργιος του Νουρμά, όσ.
Σέργιος ο Υπήκοος της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, όσ.
Μαρτινιανός, ηγ. της μονής της Λευκής Λίμνης, λείψ.
Ιωνάς, επ. Μαντσουρίας, όσ.
Ιωσήφ του Κχέβι, όσ.
Η' ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Πελαγία η από εταιρίδων, οσ.
Πελαγία ή Παρθένος
Ταϊσία η πρότερον πόρνη
Νικόλαος, πατρ. Αντιοχείας
Ιωάννης εκ Προύσης, νμ.
Ιγνάτιος ο Νέος, οσμ.
Δοσίθεος, ηγ. Βερχνεόστροβ, όσ.
Τρύφων, ηγ. Βυάτκας, όσ.
Θ' ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ιάκωβος υιός Αλφαίου, απ.
Ανδρόνικος κ΄ Αθανασία η συμβία αυτού, όσ.
Ποπλία, ομ.
Πέτρος ο από στρατιωτικών, όσ.
Αβραάμ και Λωτ, ο ανεψιός αυτού, οι δίκαιοι
Στέφανος ο Τυφλός, πρίγκ. Σερβίας
Διονύσιος, πρώτος επ. Παρισίων, και οι συν αυτώ Ρουστικός και Ελευθέριος, ιμ.
Ευλάμπιος κ΄ Ευλαμπία ο αυτάδελφοι, μ., κ΄ οι συν αυτοίς αναιρεθέντες διακόσιοι Μάρτυρες
Βασιανός, όσ.
Θεόφιλος ο ομολογητής, όσ.
Γρηγόριος, μητρ. Νικαίας, ομολογητής των ιερών εικόνων
Πινυτός, επ. Κνωσού
Αμφιλόχιος, επ. Βλαντιμίρ
Ανδρέας εκ Τότμα, δια Χριστόν σαλός, όσ.
Αμβρόσιος της Όπτινα, όσ. Ιννοκέντιος, επ. Πένζης
Σύναξις των επτά αγίων της Βολυνίας: Ιωβ του Ποτσάεβ, όσ., Στέφανος του Βλαντιμίρ, Αμφιλόχιος του Βλαντιμίρ, Μακάριος, αρχιμ. Κάνεβ, ιμ., Ιαροπόλπ, πρίγκ. Βλαντιμίρ, Θεόδωρος, πριγκ. Οστρόγκ, κ΄ Ιουλιανή του Όλτσανυ
ΙΑ΄ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Φίλιππος, είς των επτά Διακόνων, απ.
Ζηναΐς κ΄ Φιλονίλλα, αι αυτάδελφοι, μ.
Θεοφάνης ο Γραπτός, επ. Νικαίας, όσ.
Νεκτάριος, Αρσάκιος κ΄ Σισίνιος, πατρ. Κων/πόλεως
Φιλόθεος Κόκκινος, πατρ. Κων/πόλεως
Ιωνάς ο εν Κύπρω θαυματουργός, όσ.
Σύναξις των οσ. Γερόντων της Μονής της Όπτινα: Μωυσής, Αντώνιος, Λεωνίδας, Μακάριος, Ιλαρίων, Αμβρόσιος, Ανατόλιος Α΄, Ισαάκ Α΄, Ιωσήφ Βαρσανούφιος, Ανατόλιος ο Νέος, Νεκτάριος, Νίκων ο ομολογητής κ΄ αρχιμ. Ισαάκ ο Νέος, ιμ.
ΙΑ΄-ΛΑ΄ΟΚΤ. [...]
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00