Μεθοδολογία κοινωνικής εργασίας, μοντέλα παρέμβασης
Από την ατομική στη γενική-ολιστική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-499-015-3
Τόπος, Αθήνα, 10/2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 51.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,662 γρ., 798 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο εξετάζει το θεωρητικό πλαίσιο και τα βασικά μοντέλα παρέμβασης της κοινωνικής εργασίας (ψυχοδυναμικό/ψυχοκοινωνικό, παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης, επικεντρωμένη σε στόχους κοινωνική εργασία, συστημικό μοντέλο, γενικό-ολιστικό, μοντέλο διαπολιτισμικής κοινωνικής εργασίας) από τη σκοπιά της μεθοδολογικής προσέγγισης. Εμπεριέχει, επίσης, τον προβληματισμό και την κριτική σκέψη των συγγραφέων από την εφαρμογή των οργανωμένων γνώσεων στην ελληνική κουλτούρα και επαγγελματική πράξη, καθώς και την ανατροφοδότηση από κοινωνικούς λειτουργούς και φοιτητές, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν το νέο, δυναμικό και ζωντανό κοινωνικό γίγνεσθαι. Το πολυσχιδές, εκτεταμένο και περίπλοκο των θεωριών παρέμβασης της κοινωνικής εργασίας, ιδιαίτερα στο επίπεδο της ατομικής προσέγγισης, η ταχύτητα με την οποία ξεπήδησαν και διαμορφώθηκαν νέα μοντέλα παρέμβασης κυρίως μετά τη δεκαετία του 1970, η σταδιακή ενοποίηση των παραδοσιακών μεθόδων κοινωνικής εργασίας σε ένα γενικό-ολιστικό μοντέλο παρέμβασης, η πολυπλοκότητα και όξυνση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων στην Ελλάδα και διεθνώς, υπήρξαν η βασική ύλη για τη διαμόρφωση των ενοτήτων του Βιβλίου. Συγχρόνως, όμως, μέσα από τη δόμηση και το σκεπτικό του, επιδιώκεται η αναζήτηση μιας συνέχειας και συνέπειας στη διαμόρφωση της ταυτότητας της κοινωνικής εργασίας με την επισήμανση των κοινών διαχρονικών χαρακτηριστικών της, όπως αυτά αναδεικνύονται κατά την ανάλυση της μεθοδολογίας της.
Προσδοκία και ελπίδα των συγγραφέων είναι το παρόν βιβλίο να συνεχίσει να προσφέρει στους φοιτητές (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου) ένα βασικό κείμενο θεωρίας και μεθοδολογίας στην κλινική κοινωνική εργασία και να στηρίξει τους κοινωνικούς λειτουργούς στην άσκηση του έργου τους.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος - Γιάννης Τριζελιώτης
Πρόλογος - Θεανώ Καλλινικάκη
Εισαγωγή - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Γνώσεις, αξίες και δεξιότητες της κοινωνικής εργασίας
Κεφάλαιο Ι. Το θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα
Κεφάλαιο ΙΙ. Η εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα
Κεφάλαιο ΙΙΙ. Η ιδεολογική βάση της κοινωνικής εργασίας - Α. Ταυλαρίδου-Καλούτση
Κεφάλαιο IV. Τα χαρακτηριστικά και η δυναμική της επαγγελματικής σχέσης - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα
Κεφάλαιο V. Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα
Κεφάλαιο VI. Δεξιότητες γραπτής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας - Α. Ταυλαρίδου-Καλούτση
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Το ψυχοδυναμικό/ψυχοκοινωνικό μοντέλο
Κεφάλαιο VII. Το ψυχοδυναμικό/ψυχοκοινωνικό μοντέλο: θεωρητικές επισημάνσεις - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα
Κεφάλαιο VIII. Η μεθοδολογία του ψυχοδυναμικού/ψυχοκοινωνικού μοντέλου - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα (υποκεφ. 1, 2 και 4) και Α. Ταυλαρίδου-Καλούτση (υποκεφ. 3 και 5)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Επιλεγμένα μοντέλα παρέμβασης
Κεφάλαιο IX. Το μοντέλο παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα
Κεφάλαιο Χ. Το μοντέλο της επικεντρωμένης σε στόχους κοινωνικής εργασίας - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα
Κεφάλαιο XI. Συστημικά μοντέλα στην κοινωνική εργασία - Χ. Μουζακίτης
Κεφάλαιο XII. Το γενικό-ολιστικό μοντέλο (ενοποιημένο - διαμεθοδικό - γενικευμένο) - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα
Κεφάλαιο XIII. Το μοντέλο της διαπολιτισμικής κοινωνικής εργασίας - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα
Κεφάλαιο XIV. Δυσκολίες στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής εργασίας: ενδεικτικές προτάσεις - Χ. Μουζακίτης
Επίλογος - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα
Παράρτημα - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα
Βιβλιογραφία - Μ. Δημοπούλου-Λαγωνίκα, Α. Ταυλαρίδου-Καλούτση, Χ. Μουζακίτης
Αρκτικόλεξα

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2018-09-27 09:40:22