Κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων και πολιτικών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8249-63-9
Μπένου Γ., Αθήνα, 2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 47.71 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 939 γρ, 476 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Η Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων ή ανάλυση κόστους-οφέλους, όπως είναι ευρύτερα γνωστή, αποτελεί ένα από τα πιο βασικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται σήμερα στη δημόσια πολιτική, γιατί αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης τόσο των επενδύσεων και όσο και των μέτρων πολιτικής στους διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η μεθοδολογία αυτή δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθεί και να υπολογιστεί όχι μόνο η χρηματοοικονομική και η κοινωνικο-οικονομική σκοπιμότητα ενός δημοσίου έργου ή ενός μέτρου δημόσιας πολιτικής, αλλά συγχρόνως να αντιμετωπισθούν οι δυσχέρειες υπολογισμού των επιπτώσεων που είναι δυνατό να υπάρξουν σε τομείς που σχετίζονται με μη αγοραία αγαθά, όπως για παράδειγμα τα περιβαλλοντικά αγαθά.
Ειδικότερα σήμερα όμως είναι ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη αξιολόγησης όλων των πόρων που δεσμεύονται στην υλοποίηση ενός δημόσιου έργου. Η χρήση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων απαιτείται να είναι η βέλτιστη δυνατή και ο βαθμός επίτευξης του στόχου αυτού εξαρτάται τόσο από την επιτυχή υλοποίηση και λειτουργία ενός έργου όσο και από την ορθή και πλήρη αξιολόγηση της σκοπιμότητάς του.
Ο Β` τόμος, με τίτλο "Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση επενδύσεων και Πολιτικών - Εφαρμογές και Ασκήσεις" αποτελεί συνέχεια του προηγουμένου τόμου που παρουσίαζε το θεωρητικό πλαίσιο της ανάλυσης κόστους οφέλους, και παρέχει έναν πλήρη πρακτικό οδηγό της μεθόδου κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων σε έξι βασικούς τομείς: μεταφορές, περιβάλλον, εκπαίδευση, απασχόληση, διανομή εισοδήματος και υγεία.
Ο Β` τόμος είναι διαρθρωμένος σε έξι κεφάλαια, τα οποία πραγματεύονται κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς. Στη αρχή του κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται οι βασικές πτυχές που έχει ο καθένας τομέας και ακολουθεί το πλαίσιο αξιολόγησης σχετικών έργων. Συγχρόνως παρατίθενται εφαρμογές στους τομείς αυτούς, προκειμένου να γίνει σαφέστερος ο τρόπος χρήσης της μεθόδου, ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία και σχετικές πηγές στο διαδίκτυο. [...]

(από τον πρόλογο των συγγραφέων)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β’ ΤΟΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II-1
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II-2
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II-3
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II-4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II-5
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ