Κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά (ερωταποκρίσεις)
Τόμος Γ΄ (φλδ΄- ωμα΄)
Βίβλος Ψυχωφελεστάτη (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8447-03-5
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Αρχαία
€ 28.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 1,115 γρ, 568 σελ.
τ. 3
ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ
(Τα κυριώτερα θέματα εκάστης Αποκρίσεως)
ΙΓ΄. Αποκρίσεις προς διαφόρους αδελφούς
ΙΔ΄. Αποκρίσεις προς τον αββά Αιλιανό
ΙΕ΄. Αποκρίσεις προς έναν αδελφό περί δογματικών ζητημάτων
Ις΄. Αποκρίσεις προς διαφόρους μοναχούς περί πνευματικών ζητημάτων
ΙΖ΄. Αποκρίσεις προς μοναχούς και λαϊκούς αδελφούς περί ελεημοσύνης
ΙΗ΄. Αποκρίσεις προς λαϊκούς αδελφούς περί διαφόρων θεμάτων
ΙΘ΄. Αποκρίσεις προς Επισκόπους και πρεσβυτέρους
Αποκρίσεις εκ της γαλλικής Εκδόσεως (Προσθήκη)
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ