Θέματα τραπεζικής και χρηματοοικονομικής θεωρίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-767-8
Κριτική, Αθήνα, 3/2012
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 26.87 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 726 γρ., 432 σελ.
Περιγραφή

Στόχος του βιβλίου είναι να καλύψει σημαντικά θέματα τραπεζικής και χρηματοοικονομικής θεωρίας με τρόπο απλό και κατανοητό ακόμη και για μη ειδικούς.
Η καινοτομία του έγκειται στη δομή του, που διαφέρει από την τυποποιημένη κεφαλαιακή δομή άλλων χρηματοοικονομικών συγγραμμάτων: κάθε κεφάλαιο καλύπτει ένα αυτόνομο θέμα, δίνοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να διαβάσει όποιο τον ενδιαφέρει χωρίς να απαιτείται η μελέτη προηγούμενων κεφαλαίων.
Ειδικά κεφάλαια, όπως η αξιολόγηση της φερεγγυότητας των τραπεζών και οι κανόνες της Βασιλείας, προσφέρονται για πρώτη φορά με απλό και αναλυτικό τρόπο και με αριθμητικά παραδείγματα.
Θέματα που περιέχουν δύσκολες έννοιες, όπως τα παράγωγα προϊόντα, παρουσιάζονται ιδιαίτερα απλοποιημένα, ακόμη και στο επίπεδο των σύνθετων στρατηγικών. Η λιανική τραπεζική δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει ζητήματα που μπορεί να τον έχουν απασχολήσει στην καθημερινότητά του, ενώ η τραπεζική λογιστική παρέχει βασικές γνώσεις,
σημαντικές για όσους ασχολούνται ευρύτερα με τη λογιστική επιστήμη, προσφέροντας και παραδείγματα εφαρμογών.
Άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως το leasing, το factoring και το forfaiting, αναλύονται με στόχο να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας και τα οφέλη που απορρέουν από αυτές. Τα ομόλογα, που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, αναλύονται διεξοδικά.
Τέλος, όσον αφορά την πρόσφατη οικονομική κρίση, παρουσιάζονται γεγονότα και διαδικασίες που εξηγούν σε κάποιο βαθμό τα αίτιά της, ενώ παράλληλα προτείνονται λύσεις για την έξοδο από αυτή.
Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, αλλά και σε επαγγελματίες του τραπεζικού τομέα. Τα θέματα καλύπτονται σε βάθος δίνοντας τη δυνατότητα σε στελέχη να κατανοήσουν καλύτερα
δύσκολες έννοιες, ενώ πτυχιούχοι που αναζητούν εργασία στον τραπεζικό κλάδο θα αποκτήσουν σημαντικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
(Προλογίζει ο καθηγητής Ιωάννης Λεβεντίδης)
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
1: Συνοπτική αναφορά στην εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος
Το τραπεζικό σύστημα από τη δεκαετία του 1940 έως σήμερα
2: Αξιόγραφα σταθερού εισοδήματος: η περίπτωση των ομολογιών
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι ομολογίες
Βασικοί ορισμοί
Απόδοση στη λήξη
Πραγματοποιηθείσα απόδοση (Realised Coupon Yield - RCY)
Διαδικασία έκδοσης ομολογιών
Αποτίμηση ομολόγων
Επιτοκιακός κίνδυνος και ομόλογα
Θεωρήματα του Malkiel
Διάρκεια (duration)
Τροποποιημένη διάρκεια (modified duration)
Διαχείριση ενεργητικού-παθητικού τραπεζών (duration gap)
3: Παράγωγα προϊόντα
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης και ανταλλαγές
Περιθώρια ασφάλισης (margins)
Short selling (πωλήσεις χωρίς κάλυψη)
Σύνθετες στρατηγικές αντιστάθμισης με δικαιώματα προαίρεσης
Στρατηγικές με ημερολογιακά περιθώρια (calendar spread strategies)
Στρατηγικές με συνδυασμούς (combination strategies)
Εξωτικά δικαιώματα (exotic options)
Συμφωνίες ανταλλαγών (swaps)
Συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης
4: Βασιλεία Ι, II, III
Ιστορική αναδρομή
Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS)
Βασιλεία II
Πυλώνας II-Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης
Πυλώνας III-Πειθαρχία της αγοράς
Διαγραμματική παρουσίαση της λειτουργίας των πυλώνων Ι, II, III
Βασιλεία III
5: Δείκτες Camels και αξιολόγηση φερεγγυότητας τραπεζών
Διαχείριση κινδύνων και εκτίμηση φερεγγυότητας τραπεζών
Κίνδυνοι τραπεζών
Διαχείριση κινδύνων
Εξειδικευμένοι αριθμοδείκτες τραπεζών
Αριθμοδείκτες βαθμολογίας τραπεζών μέσω CAMELS
Μεθοδολογία CAMELS
Οι δείκτες CAMELS και η κεντρική τράπεζα
Σύστημα αξιολόγησης CAMELS για τα τραπεζικά ιδρύματα
Υπολογισμός του συνολικού αποτελέσματος CAMELS για τις δύο τράπεζες Α, Β
Παρουσίαση συνολικού αποτελέσματος CAMELS για τις δύο τράπεζες Α, Β για όλη την περίοδο 2005-2008
Διαδικασία υπολογισμού των CAMELS στην πράξη
Τα stress tests και η αναδιάρθρωση του χρέους
Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και ο ρόλος τους στις επενδυτικές αποφάσεις
Προσεγγίσεις των οίκων αξιολόγησης για αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου
Διαδικασία αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου
Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα
Επιτήρηση και αλλαγή βαθμολογίας
6: Leasing (μίσθωση)
Το νομικό-θεσμικό πλαίσιο του leasing στην Ελλάδα
Πράγμα-Μίσθιο
Φόροι και τέλη
Βασικές κατηγορίες μισθώσεων
Πάγια προς εκμίσθωση
Κτίρια προς εκμίσθωση για επιχειρηματική/επαγγελματική δραστηριότητα
Διαδικασία leasing
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα leasing
Συμπεράσματα
Γραφήματα
Παράδειγμα τραπεζικού δανεισμού συγκριτικά με leasing
7: Factoring (Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων)
Ιστορική αναδρομή του factoring
Εμπλεκόμενα μέρη σε μια σύμβαση factoring
Κατηγορίες factoring
Οικονομική σημασία-Πλεονεκτήματα θεσμού
Γραφήματα factoring
8: Forfaiting (πώληση επιχειρηματικών απαιτήσεων ή εμπορία απαιτήσεων)
Το forfaiting στις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου
Διαδικασία
Οικονομική σημασία-Πλεονεκτήματα θεσμού
Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ forfaiting και factoring
Προοπτικές
Διαγραμματική παρουσίαση forfaiting
9: Λιανική τραπεζική (καταναλωτική και στεγαστική πίστη)
Κατηγορίες τραπεζικών εργασιών
Διαφοροποίηση και τυποποίηση δανείων
Εκτίμηση αξίας ακινήτου
Αγορά ακινήτων στην Ελλάδα
Πλειστηριασμός ακινήτων στην Ελλάδα
Τύποι δανείων
Σκοροκάρτα (scorecard)
Καταναλωτική πίστη και πιστωτικές κάρτες
Όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης καταναλωτικής πίστης
Καθυστερήσεις
Λογιστική κερδοφορία
Πηγές πληροφόρησης
Δείκτης στεγαστικού δανείου (LTV)
Εγγυητής/Εξασφαλίσεις
Τύπος επιτοκίου και πρόωρη εξόφληση στεγαστικών δανείων
Τύπος επιτοκίου καταναλωτικών δανείων
Τιτλοποίηοη
Παράδειγμα επιδείνωσης LTV
10: Εισαγωγή σε θέματα τραπεζικής λογιστικής, σχέδια λογιστικής τυποποίησης
Η έννοια της λογιστικής τυποποίησης
Η λογιστική τυποποίηση στην Ελλάδα
11: Η κρίση του 2007 από τις ΗΠΑ μέχρι την Ελλάδα
Ιστορική αναδρομή τραπεζικών κρίσεων [...]

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2018-09-26 14:02:43