Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα 1836-2005
Τεκμήρια ιστορίας: 1926-2005
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1046-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 47.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,284 γρ, 775 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Η γενικώς επικρατούσα γνώμη, ότι το Πανεπιστήμιον Αθηνών παρουσιάζει πολλάς ελλείψεις και ότι δεν ανταποκρίνεται εις τον προορισμόν του είναι ορθή. Οι φοιτηταί εισέρχονται ακατάρτιστοι, η πειθαρχία των δεν είναι η προσήκουσα, η διδασκαλία είναι ελλιπής, αι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου ανεπαρκέσταται, αι τμηματικαί και αι επί πτυχίω εξετάσεις δεν δίδουν αποτελέσματα, τα οποία προσδοκώνται. Οι καθηγηταί δεν έοχυν όλα τα αναγκαία μέσα δια να αναπτύξουν τα μαθήματά των, αναγκάζονται δε ενίοτε να κατατρίβουν τας δυνάμεις των και εις πράγματα ξένα προς το Πανεπιστήμιον και ολίγοι εξ αυτών έχουσιν ή και ευρίσκουσι την ευκαιρίαν να καλλιεργούν την επιστήμην και να δημοσιεύουν πρωτότυπους εργασίας. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Add: - Upd: 2022-09-15 09:40:50