Υποδείγματα Ασφαλιστικών Μέτρων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0067-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 6/2023
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 75.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
648 σελ.
Περιγραφή
Η ευρεία αποδοχή από τους δικηγόρους της πρώτης έκδοσης των Υποδειγμάτων Ασφαλιστικών Μέτρων, το 2019, οδήγησε στη δεύτερη έκδοση του έργου, εμπλουτισμένη με πρόσφατη νομολογία, βιβλιογραφία, αρθρογραφία και νομοθεσία. Η έκδοση είναι ενημερωμένη και με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4842/2021 στα άρθρα 683, 684, 686, 690, 691, 691Α, 693, 697, 711, 732Α ΚΠολΔ των Ασφαλιστικών Μέτρων. Στο έργο «Υποδείγματα Ασφαλιστικών Μέτρων» ο επιμελητής της έκδοσης και καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας συγγράφει την Εισαγωγή: Αρχές των ασφαλιστικών μέτρων στην πράξη και ακολουθούν 71 Υποδείγματα με ερμηνευτικά σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι τόσο πλήρεις, καίτοι ευσύνοπτες, που η προσφυγή σε συστηματικά ή εγχειριδιακού τύπου έργα, να παρέλκει.
Η θεματική του έργου καλύπτει σημαντικά ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων, όπως:
• Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης
• Διάρρηξη δικαιοπραξίας ακινήτου
• Συντηρητική κατάσχεση
• Ανάκληση και μεταρρύθμιση αποφάσεων
• Εγγυοδοσία
• Νομή κινητών και ακινήτων
• Σχέσεις συζύγων και τέκνων – Μετοίκηση
• Προσωρινή επιδίκαση αποδοχών
• Δικαστική μεσεγγύηση
• Παραβίαση ΓΟΚ
• Διαγραφή βαρών
• Δάνειο σε ελβετικό φράγκο
• Ακυρώσιμες αποφάσεις ΓΣ ΑΕ
• Αιτήσεις σχετικές με την εκτελεστική διαδικασία
• Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κ.ά.
Βασικό πλεονέκτημα της δεύτερης έκδοσης του έργου είναι ότι όλα τα Υποδείγματα παρέχονται σε επεξεργάσιμα αρχεία μέσω e-book, το οποίο διευκολύνει πολύ τον μαχόμενο δικηγόρο.