Η σχέση μεταξύ των ανακοπών των άρθρων 632 και 933 ΚΠολΔ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0206-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2023
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 37.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
304 σελ.
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου: «Η σχέση μεταξύ των ανακοπών των άρθρων 632 & 933 ΚΠολΔ. Δικονομικά ζητήματα από τη σωρευτική και τη διαδοχική άσκησή τους» είναι η σχέση μεταξύ της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και της ανακοπής κατά των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Και πιο συγκεκριμένα τα δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν στη (συχνότερη) περίπτωση της σωρευτικής, αλλά και σε εκείνη της διαδοχικής άσκησής τους. Ειδικότερα, αναλύονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα:
• των οψιγενών ισχυρισμών και της τήρησης της αρχής της προδικασίας και λαμβάνει χώρα σύγκριση της παρεχόμενης ένδικης προστασίας από κάθε ένδικο βοήθημα και ανάλυση του εννόμου συμφέροντος του οφειλέτη για την άσκηση αμφοτέρων είτε σωρευτικά είτε διαδοχικά
• της δυνατότητας του οφειλέτη για τη σωρευτική άσκηση της ανακοπής του άρθρ. 933 με το δικόγραφο της ανακοπής του άρθρ. 632 ΚΠολΔ, όταν το τελευταίο υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
• της σώρευσης λόγω συνάφειας της ανακοπής του άρθρου 933, που στρέφεται κατά των επόμενων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, στο κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο της ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ
• της εκκρεμοδικίας μεταξύ των δύο ανακοπών κ.ά.
Το βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τους εφαρμοστές του δικαίου, δικαστές και δικηγόρους.