Διαδικαστικές συγκλίσεις και αποκλίσεις της νομιμοποίησης και της ικανότητας δικαστικής παράστασης διαδίκου και η επίδραση στο κύρος των διαδικαστικών πράξεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0152-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2023
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 27.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
216 σελ.
Περιγραφή
Το βιβλίο "Διαδικαστικές συγκλίσεις & αποκλίσεις της νομιμοποίησης και της ικανότητας
δικαστικής παράστασης διαδίκου και η επίδραση στο κύρος των διαδικαστικών πράξεων" εξετάζει το δικονομικό θεσμό της ικανότητας δικαστικής παράστασης του διαδίκου σε συνδυασμό με αυτόν της νομιμοποίησης και εστιάζει σε σημεία σύγκλισης και απόκλισης, ενώ τονίζει και την επίδραση της ελλείψεως των διαδικαστικών αυτών προϋποθέσεων στο κύρος των διαδικαστικών πράξεων των διαδίκων. Εκτενές τμήμα του έργου καλύπτει το πρόσφατο ζήτημα της εξαιρετικής νομιμοποίησης των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Περαιτέρω αναλύεται το ζήτημα της ικανότητας δικαστικής παράστασης στα εξής πεδία:
Ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα
Διαφορές οικογενειακού δικαίου
Πτώχευση – αναγκαστική διαχείριση
Δικαστική συμπαράσταση
Νομικά πρόσωπα
Αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα
Στο έργο γίνονται αναφορές στην επίδραση του ουσιαστικού δικαίου στο δικονομικό θεσμό της ικανότητας δικαστικής παράστασης και διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και, ως εκ τούτου το παρόν βιβλίο μπορεί να φανεί χρήσιμο όχι μόνο στους θεωρητικούς της νομικής επιστήμης, αλλά και στους εφαρμοστές του δικαίου δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές.