Γεωλογία Τεχνικών Έργων, 2η Έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-491-136-3
Παπασωτηρίου, Αθήνα, 11/2022
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,119 γρ, 592 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το δεύτερο από τους δύο τόμους της σειράς Τεχνική Γεωλογία και Γεωλογία Τεχνικών Έργων και καλύπτει διεξοδικά ειδικά κεφάλαια του αντικειμένου που έχουν σχέση με τους γεωλογικούς παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των διάφορων τεχνικών έργων καθώς και την εκδήλωση καταστροφών γεωλογικών φαινομένων, όπως οι κατολισθήσεις.
Αναλύονται αρχικά τα συστήματα ταξινόμησης βραχομάζας (RMR, Q, GSI κ.λπ.) καθώς και η εφαρμογή τους στα τεχνικά έργα ενώ στη συνέχεια εξετάζονται διεξοδικά τα κατολισθητικά φαινόμενα και η ευστάθεια των πρανών, με βάση τη Διεθνή και Ελληνική εμπειρία, όσον αφορά στις βασικές αρχές, τα συστήματα ταξινόμησης, τα αίτια, το μηχανισμό εκδήλωσης, τις επιπτώσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης. Επίσης εξετάζονται λεπτομερειακά οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες που οριοθετούν το σχεδιασμό φραγμάτων και σηράγγων ενώ δίνονται χρήσιμα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο κατασκευής των μεγάλων αυτών τεχνικών έργων. Τέλος, περιγράφονται η καταλληλότητα και οι χρήσεις των γεωϋλικών και κυρίως των αδρανών υλικών στα τεχνικά έργα ενώ δίνονται σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις χρήσεις και τον ποιοτικό έλεγχο των γεωσυνθετικών υλικών.

Σκόπιμα παραλήφθηκαν κάποια σημαντικά κεφάλαια όπως π.χ. έργα οδοποιίας πλην σηράγγων, οι γεωλογικές - τεχνικογεωλογικές χαρτογραφήσεις κ.λπ. δεδομένου ότι τα αντικείμενα αυτά αναλύονται λεπτομερειακά στις σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ΟΜΟΕ: Τεύχος II, Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες (www.ggde.gr) και Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων Ε104 - 85, που συντάχθηκαν με την καθοριστική συμβολή των συγγραφέων και είναι εύκολα διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το βιβλίο κυκλοφορεί σε 2η έκδοση με την προσθήκη νέου κεφαλαίου για την εκτίμηση κινδύνου των κατολισθήσεων καθώς διορθώσεις, βελτιώσεις και συμπληρώσεις στα επιμέρους κεφάλαια με τις απαραίτητες βιβλιογραφικές αναφορές.

Αναλυτικότερα περιέχονται τα εξής κεφάλαια:
- Μηχανική συμπεριφορά βραχομάζας
- Κατολισθήσεις
- Φράγματα
- Σήραγγες
- Αδρανή υλικά
- Γεωσυνθετικά υλικά

Στα παραπάνω κεφάλαια περιλαμβάνονται επίσης:
Πλήρης Ελληνική και Διεθνής βιβλιογραφία
-Χαρακτηριστικά παραδείγματα και εφαρμογές
-168 σχήματα, 59 πίνακες, 67 έγχρωμες φωτογραφίες και 6 έγχρωμοι χάρτες

Πρόκειται για σύγχρονο επιστημονικό βιβλίο που περιέχει πλούσια, συγκεντρωμένη και σε εύχρηστη μορφή όλη τη σχετική πληροφόρηση, βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία και τη γνώση που έχει αποκτηθεί στον Ελληνικό χώρο από την κατασκευή των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που ολοκληρώθηκαν την τελευταία 25ετία.

Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται ή και έμμεσα σχετίζονται με το αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας, δηλαδή προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των συναφών κλάδων καθώς και επαγγελματίες γεωλόγους, μηχανικούς κ.λπ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ
1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ
1.2.1. Γενικά
1.2.2. Ιστορικό
1.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ RMR
1.3.1. Μεθοδολογία και κριτήρια ταξινόμησης
1.3.2. Γενικές οδηγίες - παρατηρήσεις στη μεθοδολογία εφαρμογής της ταξινόμησης
1.3.3. Τεχνικές εφαρμογές του συστήματος
1.3.3.1. Παράμετροι διατμητικής αντοχής βραχομάζας
1.3.3.2. Επί τόπου μέτρο παραμόρφωσης βραχομάζας
1.3.3.3. Φορτίο υποστήριξης
1.3.3.4. Μήκος ανυποστήρικτου τμήματος σήραγγας
1.3.3.5. Μέτρα εκσκαφής και υποστήριξης σηράγγων
1.3.4. Εμπειρίες και συστάσεις από την εφαρμογή του συστήματος
1.3.5. Σύστημα ταξινόμησης SMR
1.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Q
1.4.1. Μεθοδολογία και κριτήρια ταξινόμησης
1.4.2. Τεχνικές εφαρμογές του συστήματος
1.4.2.1. Επί τόπου μέτρο παραμόρφωσης βραχομάζας
1.4.2.2. Ταχύτητα διάδοσης επιμήκων κυμάτων στη βραχομάζα
1.4.2.3. Φορτίο υποστήριξης
1.4.2.4. Μήκος ανυποστήρικτου τμήματος
1.4.2.5. Μέτρα υποστήριξης σηράγγων
1.5. ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ RMR KAI Q
1.6. ΑΝΤΟΧΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ GSI
1.6.1. Ιστορικό - Μεθοδολογία εφαρμογής
1.6.1.1. Αρχικό κριτήριο θραύσης Hoek - Brown
1.6.1.2. Τροποποιημένο κριτήριο θραύσης Hoek - Brown
1.6.1.3. Γενικευμένο κριτήριο θραύσης Hoek - Brown
1.6.2. Γεωλογικός Δείκτης Αντοχής (GSI)
1.6.3. Η σταθερά m.
1.6.4. Γενικές οδηγίες - παρατηρήσεις στην εκτίμηση του δείκτη GSI
1.6.5. Τεχνικές εφαρμογές του δείκτη GSI
1.6.5.1. Παράμετροι αντοχής βραχομάζας
1.6.5.2. Επί τόπου μέτρο παραμόρφωσης βραχομάζας
1.6.5.3. Οδηγίες σχεδιασμού και μέτρων υποστήριξης σηράγγων
1.6.5.4. Εκσκαψιμότητα βραχομάζας
1.7. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ RMi
1.7.1. Γενικά
1.7.2. Μεθοδολογία εφαρμογής - Χαρακτηρισμός βραχομάζας
1.7.3. Τεχνικές εφαρμογές του συστήματος
1.7.3.1. Παράμετροι επίλυσης του κριτηρίου θραύσης Hoek - Brown
1.7.3.2. Μέθοδος υποστήριξης σηράγγων
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
2. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.2. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ
2.2.1. Γενικά
2.2.2. Ταξινόμηση κατά Zaruba - Mend
2.2.2.1. Μετακινήσεις επιφανειακών αποθέσεων
2.2.2.2. Μετακινήσεις στα αργιλικά εδάφη και πετρώματα
2.2.2.3. Μετακινήσεις συμπαγών πετρωμάτων
2.2.2.4. Ειδικοί τύποι μετακίνησης
2.2.3. Ταξινόμηση κατά Varnes
2.2.3.1. Καταπτώσεις (Falls)
2.2.3.2. Ανατροπές (Topples)
2.2.3.3. Ολισθήσεις (Slides)
2.2.3.4. Πλευρικές εξαπλώσεις (Lateral spreads)
2.2.3.5. Ροές (Flows)
2.2.3.6. Σύνθετες μετακινήσεις πρανών (Composite slides)
2.2.4. Ενεργότητα κατολισθήσεων
2.2.4.1. Καθεστώς ενεργότητας (State of activity)
2.2.4.2. Κατανομή ενεργότητας (Distribution of activity)
2.2.4.3. Τύπος ενεργότητας (Style of activity)
2.2.5. Ταχύτητα μετακίνησης
2.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ
2.3.1. Γενικά
2.3.2. Ταξινόμηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην εκδήλωση κατολισθήσεων
2.3.3. Ομαδοποίηση παραγόντων που προκαλούν κατολίσθηση κατά Varnes
2.3.3.1. Παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της διατμητικής τάσης
2.3.3.2 Παράγοντες που συμβάλλουν στη χαμηλή διατμητική αντοχή
2.3.3.3. Παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση της διατμητικής αντοχής
2.3.4. Έναυσμα εκδήλωσης των κατολισθήσεων
2.3.4.1. Γενικά
2.3.4.2. Έντονη βροχόπτωση
2.3.4.3. Γρήγορο λιώσιμο χιονιού
2.3.4.4. Μεταβολές στη στάθμη του νερού
2.3.4.5. Ηφαιστειακή δράση
2.3.4.6. Σεισμική δραστηριότητα
2.4. ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ
2.4.1. Γενικά
2.4.2. Αξιολόγηση δυνατότητας εκδήλωσης κατολισθήσεων
2.4.3. Αναγνώριση του φαινομένου από χάρτες και αεροφωτογραφίες
2.4.3.1. Τοπογραφικοί - γεωλογικοί χάρτες
2.4.3.2. Ερμηνεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων
2.4.4. Αναγνώριση του φαινομένου στο ύπαιθρο
2.4.4.1. Γενικά
2.4.4.2. Η διαπίστωση της μετακίνησης
2.4.4.3. Αναγνώριση του τύπου μετακίνησης
2.4.5. Έρευνες στο πεδίο
2.4.5.1. Τοπογραφική αποτύπωση
2.4.5.2. Γεωλογική - τεχνικογεωλογική έρευνα
2.4.5.3. Γεωφυσική έρευνα
2.4.5.4. Υδρογεωλογική Έρευνα
2.4.5.5. Περιβαλλοντική έρευνα
2.4.5.6. Γεωτεχνική έρευνα
2.4.5.7. Έρευνα της σεισμικότητας
2.4.5.8. Εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης (Field instrumentation - monitoring)
2.4.6. Επιμέρους φάσεις και χρονοδιάγραμμα έρευνας
2.5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ
2.5.1. Γενικά
2.5.2. Αναλύσεις παραμόρφωσης
2.5.3. Αναλύσεις οριακής ισορροπίας
2.5.3.1. Εδαφικά πρανή
2.5.3.2. Βραχώδη πρανή
2.6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
2.6.1. Εισαγωγή
2.6.2. Μέτρα προστασίας σε εδαφικά πρανή
2.6.2.1. Γενικά
2.6.2.2. Αποφυγή του προβλήματος
2.6.2.3. Μείωση των δυνάμεων που προκαλούν τη μετακίνηση
2.6.2.4. Αύξηση των δυνάμεων που αντιδρούν στη μετακίνηση
2.6.3. Μέτρα προστασίας σε βραχώδη πρανή
2.6.3.1. Γενικά
2.6.3.2. Μέτρα σταθεροποίησης
2.6.3.3. Προληπτικά μέτρα
2.7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ
2.7.1. Βασικές Αρχές
2.7.2. Εκτίμηση της Επιδεκτικότητας Κατολισθήσεων
2.7.2.1. Επιλογή προδιαθετικών παραγόντων εκδήλωσης
2.7.2.2. Αρχείο Κατολισθήσεων - Βάσεις Δεδομένων
2.7.2.3. Μέθοδοι εκτίμησης της Επιδεκτικότητας
2.7.3. Εκτίμηση της Επικινδυνότητας Κατολισθήσεων
2.7.3.1. Εισαγωγή
2.7.3.2. Μέθοδοι προσδιορισμού της επικινδυνότητας
2.8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
2.8.1. Γενικά - Ιστορική αναδρομή
2.8.2. Γεωλογική δομή και τεκτονική εξέλιξη
2.8.3. Γεωμορφολογικές συνθήκες
2.8.4. Κλιματολογικές συνθήκες
2.8.5. Βροχοπτώσεις
2.8.6. Τεχνικογεωλογικές συνθήκες
2.8.7. Κατολισθήσεις στον Ελληνικό χώρο
2.8.7.1. Καταγραφή - Δημιουργία Βάσης Δεδομένων
2.8.7.2. Στατιστική θεώρηση - Χάρτες επιδεκτικότητας κατολισθήσεων στον Ελληνικό χώρο
2.8.7.3. Σημαντικές κατολισθήσεις στη Δυτική Ελλάδα - Κατολίσθηση «Παναγοπούλας»
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
3. ΦΡΑΓΜΑΤΑ
3.1. ΓΕΝΙΚΑ
3.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
3.2.1. Ανάλογα με το σκοπό
3.2.1.1. Συγκέντρωσης νερού
3.2.1.2. Εκτροπής
3.2.1.3. Ανάσχεσης
3.2.1.4. Ρύθμισης
3.2.2. Ανάλογα με τη χρήση
3.2.2.1. Υδροηλεκτρικά
3.2.2.2. Αρδευτικά
3.2.2.3. Υδρευτικά
3.2.2.4. Πολλαπλής σκοπιμότητας
3.2.3. Ανάλογα με τη γεωμετρία και τα υλικά κατασκευής
3.2.3.1. Τσιμέντινα φράγματα
3.2.3.2. Χωμάτινα φράγματα
3.2.3.3. Μικτά ή Σύνθετα φράγματα
3.3. ΣΥΝΑΦΗ - ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΓΑ
3.3.1. Σήραγγα εκτροπής (Diversion tunnel)
3.3.2. Πρόφραγμα (Cofferdam)
3.3.3. Υδροληψία (φρεάτιο και αγωγός προσαγωγής)
(Intake- shaft and Headrace tunnel)
3.3.4. Εκχειλιστής ή Υπερχειλιστής (Spillway)
3.3.5. Σήραγγα επίσκεψης (Inspection gallery)
3.3.6 Σήραγγες τσιμεντενέσεων (Grouting galleries)
3.3.7. Σήραγγες anoaTp0YYKn^(Drainage galleries)
3.3.8. Εκκενωτής πυθμένα (Bottom outlet)
3.3.9. Θυροφράγματα (Gates)
3.3.10. Υδροηλεκτρικός σταθμός (Hydroelectric power plant)
3.3.11. Υδροφράχτες (Locks)
3.3.12. Ταμιευτήρες άντλησης- αποθήκευσης νερού (Pumped-Storage reservoirs)
3.3.13. Κλιμακωτό κανάλι διέλευσης ψαριών (Fish ladder)
3.3.14. Λεκάνη ηρεμίας (Stilling basin)
3.3.15. Άλλα επιμέρους τμήματα του φράγματος
3.3.15.1. Ακρόβαθρα (Abutments)
3.3.15.2. Φίλτρα αποστράγγισης (Drains of porous materials)
3.3.15.3. Στέψη του φράγματος (Crest of dam)
3.3.15.4. Διαφράγματα, τάπητες (Cut-off, blankets)
3.4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TOY ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ KAI ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ TOY ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
3.5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
3.5.1 Τύποι κοιλάδων και φραγμάτων
3.5.1.1. Φράγματα σε φαράγγια
3.5.1.2. Φράγματα σε στενές κοιλάδες
3.5.1.3. Φράγματα σε φαρδιές κοιλάδες
3.5.1.4. Φράγματα σε πεδιάδες
3.5.2 Τύποι φραγμάτων, γεωλογικό υπόβαθρο και ιδιαιτερότητες σχεδιασμού αυτών
3.5.2.1. Βαρύτητας
3.5.2.2. Αντηριδωτά
3.5.2.3. Τοξωτά
3.5.2.4. Λιθόρριπτα
3.5.2.5. Χωμάτινα
3.5.2.6. Σύνθετα (Μικτά)
3.5.3 Χωμάτινα φράγματα - Πρόσθετα στοιχεία για τα προβλήματα και τον ασφαλή σχεδίασμά τους
3.6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΙΛΑΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ
3.7. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
3.8. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ
3.9. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
3.10. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ-Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3.10.1. Στόχοι των ερευνών και αναμενόμενα προβλήματα
3.10.2. Ρήγματα και η σημασία τους στο σχεδίασμά φραγμάτων
3.10.3. Αστοχίες σε φράγματα με βάση γεωλογικά - τεκτονικά κριτήρια
3.11. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
3.11.1. Γενικά
3.11.2. Έρευνες στη θέση του φράγματος
3.12. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ
3.13 ΤΥΠΟΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
3.13.1. Πυριγενή πετρώματα
3.13.2. Μεταμορφωμένα πετρώματα
3.13.3 Ιζηματογενή πετρώματα
3.13.4. Εδαφικοί σχηματισμοί
3.14. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
3.15. ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ - Τύπος, γεωλογικά δεδομένα και τεχνικογεωλογικά προβλήματα.
3.16. ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
3.16.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά - Υδρολογικές και τεχνικογεωλογικές έρευνες
3.16.2. Φράγματα και λιμνοδεξαμενές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ Ειδική Γραμματεία Γ ΚΠΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 3ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
4. ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ - ΣΗΡΑΓΓΕΣ
4.1. ΓΕΝΙΚΑ
4.2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΣΕΩΝ
4.2.1. Εκτόνωση επιτόπου τάσεων - θολωτή δράση
4.2.2. Κατανομή επιτόπου τάσεων
4.2.3. Μέτρηση επιτόπου τάσεων
4.2.3.1. Μέθοδος υδραυλικής θραύσης
4.2.3.2. Χρησιμοποίηση flat jack
4.2.3.3. Μέθοδος της δειγματοληπτικής αποτόνωσης των τάσεων (Overcoring)
4.3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗ
4.3.1. Υπόγεια νερά
4.3.2. Παρουσία αερίων
4.3.3. Μεταβολές θερμοκρασίας
4.3.4. Επίδραση της στρώσης στη διατομή
4.3.5. Απόκρημνα πρανή
4.3.6. Επίδραση προσανατολισμού ασυνεχειών
4.3.7. Σήραγγες σε ζώνες διάρρηξης
4.3.8. Υλικά αποσάθρωσης
4.3.9. Επίδραση σεισμών
4.4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
4.4.1. Μηχανισμοί θραύσης
4.4.2. Παραμορφώσεις σε σήραγγες
4.5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
4.5.1. Συμβατική διάνοιξη σηράγγων με τη «μέθοδο ΝΑΤΜ»
4.5.1.1. Γενικά
4.5.1.2. Εκσκαφή - Διάνοιξη σήραγγας
4.5.1.3. Αμεση - Προσωρινή υποστήριξη
4.5.1.4. Ενόργανη παρακολούθηση
4.5.1.5. Μόνιμη επένδυση
4.5.1.6. Βασικές απαιτήσεις στο σχεδίασμά και την κατασκευή σηρράγων με την μέθοδο ΝΑΤΜ
4.5.2. Διάνοιξη σηράγγων με τη Νορβηγική μέθοδο (μέθοδος NTM)
4.5.3. Διάνοιξη σηράγγων με τη μέθοδο ΤΒΜ
4.6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 4ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
5. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
5.1. ΓΕΝΙΚΑ
5.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
5.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
5.3.1. Προέλευση
5.3.2. Πηγή λήψης
5.3.3. Μέγεθος κόκκων
5.3.4. Ειδικό βάρος
5.4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
5.4.1. Γενικά
5.4.2. Γενικές ιδιότητες αδρανών υλικών
5.4.3. Γεωμετρικές ιδιότητες αδρανών υλικών
5.4.4. Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες αδρανών υλικών
5.4.5. Ιδιότητες των αδρανών υλικών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές
5.4.6. Χημικές ιδιότητες αδρανών υλικών
5.5. ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΑΙΚΩΝ
5.5.1. Σκυροδέματα
5.5.2. Έργα οδοποιίας
5.5.2.1. Βάσεις και υποβάσεις οδοστρωμάτων
5.5.2.2. Παρασκευή ασφαλτομιγμάτων
5.5.2.3. Επιχώματα
5.5.3. Κονιάματα
5.5.4. Έρμα σιδηροδρομικής γραμμής
5.5.5. Στραγγιστήρια και φίλτρα
5.5.6. Βράχοι θωράκισης
5.5.7. Συρματοκιβώτια
5.6. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 5ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
6. ΓΕΩΣΥΝΟΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
6.1. ΓΕΝΙΚΑ
6.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
6.3. ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΑ
6.3.1. Κατηγορίες και είδη
6.3.2. Χαρακτηριστικά - Ποιοτικός έλεγχος
6.3.2.1. Διαπερατότητα
6.3.2.2. Συγκράτηση κόκκων (Particle retention)
6.3.2.3. Αντοχή σε εφελκυσμό και αντίστοιχη επιμήκυνση
6.3.2.4. Αντίσταση σε διάτρηση
6.3.3. Ταξινόμηση
6.3.4. Χρήσεις - εφαρμογές
6.4. ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΑ
6.5. ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
6.6. ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΑ
6.7. ΓΕΩΚΥΨΕΑΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 6ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
7. ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σχετιζόμενα προϊόντα