Ο κανονισμός 1/2003 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ (άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ)
Κατ' άρθρο ερμηνεία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-487-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2015
Ελληνική, Νέα
€ 85.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
24 x 17 εκ, 616 σελ.
Περιγραφή

Ο κανονισμός 1/2003 γα την Εφαρμογή των Κανόνων Ανταγωνισμού της ΕΕ (βασικός εκτελεστικός κανονισμός για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ σε όλους - πλέον - τους τομείς της οικονομίας και της αγοράς) σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής όσον αφορά στην εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού που απευθύνονται στις επιχειρήσεις (άρθρα 101-106, ιδίως άρθρα 101-102 ΣΛΕΕ).

Στη μελέτη επιχειρείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη παρουσίαση του συνόλου των ρυθμίσεων του κανονισμού 1/2003 (κατ` άρθρο ερμηνεία), αλλά και των κυριότερων ρυθμίσεων του κανονισμού 773/2004 (εφαρμοστικού κανονισμού ορισμένων διατάξεων του Καν. 1/2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον κανονισμό 622/2008 της Επιτροπής και όπως αναμένεται να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί περαιτέρω με τον προταθέντα από την Επιτροπή νέο κανονισμό μετά την έκδοση της οδηγίας 2014/104/ΕΕ.

Στη μελέτη γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί η πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αποφάσεις της επί υποθέσεων ανταγωνισμού και η πλουσιότατη νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων. Στη νομολογία περιλαμβάνονται τόσο αποφάσεις επί προσφυγών κατά αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του ΓενΔ, καθώς και αποφάσεις επί αιτήσεων αναίρεσης κατά αποφάσεων του τελευταίου ενώπιον του ΔΕΕ. Συμπεριλαμβάνονται επίσης και αποφάσεις (απαντήσεις) του ΔΕΕ επί προδικαστικών ερωτημάτων εθνικών δικαστηρίων βάσει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ (αρχικά άρθρου 177 και μετέπειτα άρθρου 234 ΣυνθΕΚ).

Η μελέτη ολοκληρώνεται με εκτενές παράρτημα ενωσιακής νομοθεσίας.

Ευθέως ανάλογη προς την άνω νομολογία είναι και η εκτενέστατη βιβλιογραφία (ελληνική και διεθνής), η οποία παρακολουθεί τις σχετικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε νομικό, που ασχολείται με θέματα ανταγωνισμού.