Στοιχεία τραπεζικού δικαίου
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-15-0637-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2002
Ελληνική, Νέα
€ 30.44 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 476 γρ, 222 σελ.
Περιγραφή

Οι ριζικές μεταβολές που επέφερε η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με αποκορύφωση την εισαγωγή του νέου νομίσματος, αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη τάση του τραπεζικού τομέα της οικονομίας σε όλο και περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς καθιστά την παρουσίαση του τραπεζικού δικαίου εξαιρετικά επίκαιρο εγχείρημα. Στα «Στοιχεία τραπεζικού δικαίου» του καθ. Νικ. Κ. Ρόκα παρουσιάζεται με ευσύνοπτο αλλά περιεκτικό τρόπο το ισχύον ελληνικό τραπεζικό δίκαιο, με αναφορές στην κυριότερη μέχρι σήμερα ελληνική νομολογία και βιβλιογραφία. Το βιβλίο διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Τα θεμέλια του τραπεζικού συστήματος», έχει ως αντικείμενο αφενός το «Δημόσιο τραπεζικό δίκαιο» (κεφ. Β), το οποίο αναφέρεται στο ειδικό νομοθετικό καθεστώς της τραπεζικής επιχείρησης, την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, την Τράπεζα της Ελλάδος και την επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στο τραπεζικό σύστημα, και αφετέρου τη «Σχέση τράπεζας και πελάτη» (κεφ. Γ), δηλ. τις υποχρεώσεις της τράπεζας έναντι των πελατών της και τον τραπεζικό λογαριασμό (απλό και αλληλόχρεο). Το δεύτερο μέρος, με τίτλο «Τραπεζικές δραστηριότητες», διαιρείται σε δύο μεγάλα κεφάλαια, αναφέρεται δηλ. αφενός στις «Εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες» (κεφ. Α) και αφετέρου στην «Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών» (κεφ. Β). Αντικείμενο του κεφ. Α είναι ιδίως οι παραδοσιακές τραπεζικές εμπορικές δραστηριότητες, όπως η σύμβαση εμπορικής κατάθεσης, οι πιστωτικές συμβάσεις, οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων, η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής και οι τραπεζικές εγγυήσεις, γίνεται όμως σύντομη αναφορά και στις σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις (factoring, forfaiting, leasing, venture capital). Το κεφ. Β έχει ως αντικείμενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, και ειδικότερα τον διαμεσολαβητικό ρόλο των πιστωτικών ιδρυμάτων στις συναλλαγές σε αξίες και σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τη φύλαξη και διαχείριση τίτλων και χαρτοφυλακίου, την παροχή συμβουλών και την παροχή υπηρεσιών
αναδόχου.
Στο παράρτημα που ακολουθεί παρατίθενται ορισμένες δικαστικές αποφάσεις μαζί με τις επ’ αυτών παρατηρήσεις που έχουν δημοσιευθεί στον νομικό περιοδικό τύπο.