Οδηγός ιστορικών αρχείων μουσείου Μπενάκη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8347-46-5
Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 2006
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 39.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
29 x 21 εκ, 1,312 γρ, 364 σελ.
Περιγραφή

Οι συλλογές που παρουσιάζονται στην έκδοση αυτή, αποτελούν μέρος ενός από τους τομείς της συλλεκτικής δραστηριότητας και γενναιοδωρίας του Αντωνίου Μπενάκη, όπως και της απλόχερης προσφοράς πολλών άλλων δωρητών, οι οποίοι συνέβαλαν, με τον τρόπο του ο καθένας, στη σύσταση και ανάπτυξη του Τμήματος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη.
Με τη δημοσίευση του "Οδηγού των Ιστορικών Αρχείων" πραγματοποιείται μια προσωπική υπόσχεση που είχε δοθεί απέναντι στο Ίδρυμα μερικά χρόνια πριν, η καθυστέρηση της οποίας οφειλόταν στη μέριμνα για την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής πολλών συλλογών, στα στεγαστικά προβλήματα του Τμήματος, καθώς και στην πληθώρα των προσκτήσεων του αρχειακού υλικού. Η σύνταξη παρόμοιων καταλόγων, είτε πρόκειται για συνοπτικούς, αναλυτικούς, ή θεματικούς, οφείλει να είναι πρωταρχικό μέλημα κάθε αρχειακού φορέα, καθώς αποτελεί την καταληκτική εργασία της επεξεργασίας και αρχειοθέτησης των συλλογών του, και ως εκ τούτου, το απαραίτητο εργαλείο για τη διείσδυση στην έρευνα και γνώση. Επί πλέον, αποτελεί το μέσον για τη διάδοση της πληροφορίας των πηγών, δεδομένο που ενισχύει τη σπουδαιότητα της ύπαρξής τους εφόσον καθιστά πρακτικά εφικτή την πρόσβαση σ` αυτές. Η έκδοση αυτή, αν και δεν συμπεριλαμβάνει το σύνολο του αρχειακού υλικού, πιστεύουμε ότι θα καταστεί εργαλείο προσανατολισμού για τον εντοπισμό των πρώτων πεντακοσίων αρχειακών ενοτήτων.
[...] (από την εισαγωγή του βιβλίου)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤ' ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΤ' ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤ' ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΠΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ