Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
  • Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών: 9 τίτλοι
Διεύθυνση
Ν. Νικολάου 20,
611 24 Σέρρες
Τηλέφωνο
23210 98550
Fax
Email
serrelib@serrelib.gr