Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών
  • Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών: 3 τίτλοι
Διεύθυνση
Σουηδίας 61,
106 76 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7210536
Fax
210 7237767
Email
mgeorgopoulou.genn@ascsa.edu.gr