Κοινωνιολογική Επιθεώρηση 2-3
Greek Sociology Review. Περιοδική Έκδοση της Ελληνικής κοινωνιολογικής Εταιρίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-431-5
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2015
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 11.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, EPUB
256 σελ.
Περιγραφή

2ο-3ο τεύχος, Αφιέρωμα: Προκλήσεις στη Μελέτη των Επιπτώσεων της Κρίσης

Η ελληνική οικονομική κρίση κεντρίζει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας και γίνεται σημείο αναφοράς στους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς κόλπους συνυφασμένο με τη μετατροπή της ελληνικής κοινωνίας σε ένα εργαστήρι πολυδιάστατων μεταβολών που διαμορφώνουν την πραγματικότητα μιας κοινωνίας σε κρίση, το πορτραίτο της οποίας σκιαγραφήθηκε στο προηγούμενο τεύχος. Μια ενδεικτική τάση του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας αποτυπώνεται στην εκθετική αύξηση επιστημονικών εργασιών με ευρύτερες αναφορές στην ελληνική οικονομική κρίση, έτσι όπως απαντώνται στη σχετική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 2009 έως και το 2013 στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Scopus. Επιστημονικές εργασίες που αναφέρονται ευρύτερα στην ελληνική κρίση λαμβάνουν χώρα είτε στα πλαίσια της ανάλυσης της ύφεσης στην Ευρωζώνη συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων συγκριτικές μελέτες, είτε παρέχουν ένα ερμηνευτικό πλαίσιο ευρημάτων συγκεκριμένων χωρών υπό το κάτοπτρο των κινδύνων μετάδοσης που εγκυμονεί η ελληνική κρίση, είτε εστιάζουν αποκλειστικά στην Ελλάδα για τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων και πολύπτυχων επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης.