Χειλεο-Γναοθο-Υπερω-Οσχιστίες
Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98191-8-3
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 390 σελ.
Περιγραφή
Οι χειλεο-γναθο-υπερωιοσχιστίες (ΧΓΥΣ) ή σχιστίες της στοματογναθικής περιοχής αποτελούν την πλέον συχνή συγγενή ανωμαλία στον άνθρωπο. Εκδηλώνονται άλλοτε μεμονωμένα ως σχιστία του χείλους ή της υπερώας και άλλοτε σε πιο σύνθετη μορφή ως σχιστία του χείλους, της φατνιακής απόφυσης και της υπερώας μονόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα. Ανάλογα με την έκταση που καταλαμβάνουν προκαλούν μια σειρά προβλημάτων, όπως προβλήματα διατροφής, ακοής, ομιλίας, καθώς και προβλήματα σκελετικά, οδοντικά και ψυχολογικά λόγω της παραμόρφωσης και της δυσμορφίας που εμφανίζεται στο πρόσωπο του ασθενούς. Η φύση των συγγενών αυτών ανωμαλιών είναι ιδιαίτερα περίπλοκη καθώς για τη δημιουργία τους εμπλέκονται παράγοντες τόσο σε μοριακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης, όσο και γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.