Διοικητική Δικονομία
Ερμηνεία κατ' άρθρο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-08-0074-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2023
4η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 6/1/2025
€ 95.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1072 σελ.
Περιγραφή
Η τέταρτη έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονοµία - Ερµηνεία κατ’ άρθρο», η οποία κυκλοφορεί για πρώτη φορά σε 2 Τόμους, συνιστά ένα προϊόν συλλογικής εργασίας έγκριτων δικαστών και δικηγόρων, που αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εµπέδωση της επιστηµονικής γνώσης της Διοικητικής Δικονοµίας και αφετέρου στην αποτελεσµατικότερη µετουσίωσή της σε πράξη.
Πρόκειται για συστηματική, αναλυτική και σύγχρονη ερμηνεία των βασικών νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την διοικητική δίκη (ακυρωτική και ουσίας) και επιδιώκει να ικανοποιεί τις πρακτικές ανάγκες του δικηγόρου, εμβαθύνοντας όμως και θεωρητικά, όπου απαιτείται, για την εξεύρεση των ορθότερων και λυσιτελέστερων λύσεων στα νομικά ζητήματα που γεννώνται.
Σε κάθε άρθρο της Ερμηνείας του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας η σχετική ύλη παρουσιάζεται κατηγοριοποιηµένη κατά τις ουσιώδεις έννοιες του υπό εξέταση άρθρου, υποβοηθούµενη σηµαντικά από τη χρήση πλαγιαρίθµων, συνοδευόµενη από (γενική και ειδική) βιβλιογρα-
φία και αρθρογραφία. Προς διευκόλυνση των αναγνωστών, εκτός από το εκτενές και χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος του τόµου, στα επιµέρους άρθρα παρατίθενται περιεχόµενα και ξεχωριστό αλφαβητικό ευρετήριο κατά περίπτωση.
Στον πρώτο τόμο της τέταρτης επικαιροποιηµένης έκδοσης του έργου που ήδη κυκλοφορεί παρουσιάζονται:
- ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999) πλήρως ενηµερωµένος µε όλες τις νοµοθετικές και νοµολογιακές εξελίξεις έως και την ηµέρα της κυκλοφορίας του. Στην παρούσα τέταρτη επικαιροποιηµένη έκδοση ελήφθησαν υπόψη νόµοι που µετέβαλαν τον Ν 2717/1999 μετά την Τρίτη έκδοση. Συγκεκριμένα οι: Ν 4635/2019 (44, 45, 48, 56, 126, 129, 130,133, 195, 204, 252), οι διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ Α΄ 171/4.11.2019 (126, 129, 130), Ν 4689/2020 (6, 272Α), Ν 4700/2020 (128), Ν 4727/2020 (171, 173), Ν 4804/2021 (245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 258, 259), Ν 4816/2021 (7, 218, 224), Ν 4938/2022 (30, 190), Ν 4963/2022 (28), Ν 4990/2022 (44, 48), Ν 5001/2022 (115), Ν 5023/2023 (137) και Ν 5028/2023 (7, 45, 126, 127, 132, 133, 133Α, 133Β, 133Γ, 133Δ, 133Ε, 135, 204).
- το Παράρτηµα βασικών νοµοθετικών κειµένων, που περιλαμβάνει πλήρως ενηµερωµένους τους Ν 702/1977 (άρθρο 7) και Ν 1406/1983.
Στον δεύτερο τόμο που θα ακολουθήσει περιλαμβάνονται η ερμηνεία του ΠΔ 18/1989 που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές και του Ν 4412/2016 άρθρα 360-363,372 τα οποία αφορούν στην εκδίκαση των διαφορών από δημόσιες συμβάσεις, καθώς και Παράρτημα βασικών νομοθετικών κειμένων στο οποίο περιλαμβάνονται ο Ν 3900/2010 σχετικά με τον Εξορθολογισμό των διαδικασιών και την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης, ο Ν 4055/2012 σχετικά με την δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής, ο Ν 702/1977 άρθρα 1-5Α, σχετικά με την εκδίκαση ακυρωτικών διαφορών που υπάγονται στο Διοικητικό Εφετείο, καθώς και ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999).
Το ανά χείρας έργο αποτελεί ένα ολοκληρωµένο από κάθε άποψη βοήθηµα για τον νοµικό και τον ενασχολούµενο γενικότερα µε την εφαρµογή του διοικητικού δικαίου, καθώς διευρύνει τους ορίζοντες της γνώσης, προσφέροντας ταυτόχρονα πρακτικές λύσεις στους δικηγόρους της πράξης.

Add: 2023-07-14 18:48:47 - Upd: 2023-07-17 16:32:21