Εσωτερική θεογνωσία
Εγχειρίδιον εσωτερικής φιλοσοφίας: Θεός - Κόσμος - Άνθρωπος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5736-00-2
Δίον, Θεσσαλονίκη, 11/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 29/5/2024
€ 22.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 218 σελ.
Περιγραφή

- Πώς ο άνθρωπος δημιουργεί τους θεούς του
- Αποδείξεις υπάρξεως αυτού
- Περί της γνώσεως του Θεού
- Ο άγνωστος Θεός - Το Απόλυτο Εν
- Η Μονάς εις τας παραδόσεις
- Περί δυάδος (Πολώσεως)
- Το πρόβλημα του κακού και του πόνου
- Θέσις του ζητήματος γενικώς
- Η Απαισιόδοξος θεωρία περί κακού
- Αι γνωστικαί διαρχικαί αποκαλύψεις
- Η Πτώσις & η Αιτία του Κακού εις την Π.Δ. και εις την Ραββινικήν Γραμματεία
- Το πρόβλημα του κακού (β` μέρος)
- Σύμβολα & Ονόματα της Αρχής του Κακού
- Το πρόβλημα του κακού (γ` μέρος)
- Συγκεφαλαίωσις της "απαισιοδόξου" αντιλήψεως περί κακού
- Συμβολή εις την ορθολογικήν και "αισιόδοξον" επίλυσιν αυτού κατά την Ελληνικήν Φιλοσοφίαν και τα Μυστήρια
- Εσωτερικαί θεωρήσεις
- Περί Τριαδικής Μονάδος - Τριττύος
- Η Τριττύς - Τριάς εις τας διαφόρους μορφάς της παραδόσεως
- Η Ινδική Παράδοσις
- Η Κινέζικη Παράδοσις
- Ασσυρο-Βαβυλωνιακή & Ιρανική Παράδοσις
- Η Ελληνική Παράδοσις
- Η Εβραϊκή Παράδοσις
- Η Αιγυπτιακή Παράδοσις
- Αι γνωστικαί αιρέσεις
- Η Χριστιανική Τριάς
- Η Δημιουργία των Κόσμων
- Αι πνευματικαί ιεραρχίαι
- Η ουράνιος ιεραρχία Διονυσίου του Αεροπαγίτου
- Το Δένδρον των Σεφιρώθ

Add: 2023-03-10 17:44:53 - Upd: 2023-03-10 17:44:53