Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία
Παιδαγωγικές αρχές και διδακτικά σενάρια για τα φιλολογικά μαθήματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5207-40-3
Επέκεινα, Τρίκαλα, 9/2021
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 186 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο αποπειράται μια προσέγγιση της παιδαγωγικής διάστασης της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στο πρώτο μέρος περιγράφεται ένα ελάχιστο θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Προσδιορίζεται ο ρόλος τους στη διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, όσον αφορά τα φιλολογικά μαθήματα, καθώς και η προστιθέμενη αξία χρήσης τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, καθώς και η δομή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα σεναρίων και δραστηριοτήτων, τα οποία εκπονήθηκαν από τη γράφουσα και αφορούν τα φιλολογικά μαθήματα (Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα / Έκφραση – Έκθεση, Ιστορία).