Οικονομικά της ενέργειας και ενεργειακό σύστημα
The energy system: technology, economics, markets, and policy (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-3796-2
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 11/2021
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 71.02 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 29 εκ., 1066 σελ.
Περιγραφή

Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα αποτελεί τη ζωτική θεμελιώδη βάση της σύγχρονης ανθρώπινης βιομηχανικής κοινωνίας. Παρα­δοσιακά έχει αποτελέσει αντικείμενο αποσπασμα­τικής μελέτης μέσω της μελέτης των επιμέρους κλάδων της μηχανικής, της οικονομίας ή της δη­μόσιας πολιτικής, για να γίνει πλήρως κατανοη­τό, όμως, οφείλει να μελετηθεί χρησιμοποιώντας προσέγγιση που ενσωματώνει αυτά τα εργαλεία. Το παρόν εγχειρίδιο είναι το πρώτο που υιοθετεί τη δυναμική προοπτική των ενεργειακών συστη­μάτων για την πλήρη κατανόησή τους, παρακο­λουθώντας την εξέλιξη της παραγωγής ενέργειας από την εξόρυξη του αρχικού πόρου έως τις τελι­κές ενεργειακές υπηρεσίες, μέσω της μακράς και έντασης κεφαλαίου αλυσίδας εφοδιασμού, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με περιορισμούς τόσο από τα μακροοικονομικά συστήματα όσο και από τα συστήματα των φυσικών πόρων. Το βιβλίο παρου­σιάζει αρχικά το πλαίσιο που θα συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου μετατροπής της ενέργει­ας καθώς αυτή κινείται μέσα στο σύστημα με τη βοήθεια διάφορων μορφών κεφαλαίου, με άλλα λόγια, πώς η κίνησή της επηρεάζεται από έναν συνδυασμό των τεχνικών συνθηκών, της αγοράς και της πολιτικής κατά την υπό εξέταση εποχή. Στη συνέχεια, εξετάζει τα τρία κύρια υποσυστήμα­τα της ηλεκτρικής ενέργειας, των μεταφορών και της θερμικής ενέργειας, παρέχοντας επίσης εξη­γήσεις σχετικά με ζητήματα όπως η σκέψη βάσει συστημάτων, η εκτίμηση κόστους, ο σχηματισμός κεφαλαίου, ο σχεδιασμός της αγοράς και τα ερ­γαλεία πολιτικής. Τέλος, το βιβλίο επανεντάσσει αυτά τα υποσυστήματα και εξετάζει τη σχέση τους με το οικονομικό σύστημα και το οικοσύστημα στο οποίο εντάσσονται. Οι επαγγελματίες και οι θεω­ρητικοί από κάθε τομέα θα επωφεληθούν από τη βαθύτερη κατανόηση τόσο των υφιστάμενων δυ­ναμικών διαδικασιών του ενεργειακού συστήμα­τος όσο και των πιθανών εργαλείων παρέμβασης.


Add: 2022-01-13 21:10:23 - Upd: 2024-01-18 12:52:03