Εκπαίδευση και εθνογλωσσική ενσωμάτωση των ξενόφωνων πληθυσμών στην Ελλάδα την περίοδο 1912-1940
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-128-4
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 10/2021
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/10/2030
€ 12.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, EPUB
408 σελ.
Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο, επιδιώκεται η ανάδειξη της στενής σχέσης ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην ιδεολογία του ελληνικού εθνικισμού, κατά την επιδίωξη του τελευταίου να επιτύχει την πολυπόθητη εθνική ομοιογένεια.

Ειδικότερα, επιχειρείται η συγκριτική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο το ελληνικό κράτος αξιοποίησε το σχολείο για την καλλιέργεια ή/και επιβολή της ελληνικής εθνικής ταυτότητας στους ξενόφωνους πολίτες του, συγκεκριμένα στους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης, στους σλαβόφωνους της Δυτικής Μακεδονίας, στους ρουμανίζοντες Κουτσόβλαχους της Ηπείρου και της Μακεδονίας και στους Τσάμηδες της Θεσπρωτίας, προκειμένου να τους ενσωματώσει/αφομοιώσει στον εθνικό κορμό. Με  αναφορές στο ιστορικό πλαίσιο της περιόδου 1912-1940, μελετώνται οι ιδιαίτερες συνθήκες που επέδρασαν στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής για καθεμιά μειονοτική ομάδα χωριστά, ώστε να φανούν οι ομοιότητες και οι αντιφάσεις της. Επίσης, διερευνάται η σχέση εξάρτησης της εκπαιδευτικής πολιτικής από την εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους.

Η Έφη Παυ­λί­δου είναι πτυ­χι­ού­χος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας-Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας του ΑΠΘ και δι­δά­κτωρ του Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα­τος Δη­μο­τι­κής Εκ­παί­δευ­σης του ΑΠΘ. Στα ερευ­νη­τι­κά της εν­δι­α­φέ­ρο­ντα πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται θέ­μα­τα που αφο­ρούν την ιδε­ο­λο­γία του εθνι­κι­σμού, τη συ­γκρό­τη­ση των εθνι­κών κρα­τών και τη δι­α­μόρ­φω­ση εθνι­κής ταυ­τό­τη­τας, κα­θώς και θέ­μα­τα σχε­τι­κά με την ιστο­ρία της εκ­παί­δευ­σης.