Ο καιρός του χρόνου
Αφηγήματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-131-4
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 11/2021
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 8.49 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, EPUB
288 σελ.
Περιγραφή

Τα πιο πολ­λά κεί­με­να του βι­βλίου γρά­φτη­καν στη δι­άρ­κεια της δί­χρο­νης κα­ρα­ντί­νας ως αντι­κα­τα­θλι­πτι­κή ενα­σχό­λη­ση του νου και των χε­ρι­ών κα­τά της μά­στι­γας του κο­ρο­νο­ϊού. Τα έγρα­φα και τα έστελ­να με το ηλε­κτρο­νι­κό τα­χυ­δρο­μείο σε φί­λους ως χαι­ρε­τί­σμα­τα και σή­μα­τα ζω­ής. Έτσι βγή­καν από τα πα­κτω­μέ­να πη­γά­δια της ψυ­χής μνή­μες, εμπει­ρί­ες και βι­ώ­μα­τα από τα παι­δι­κά χρό­νια στο χω­ριό, το σχο­λείο, τον στρα­τό, το πα­νε­πι­στή­μιο, τη δι­κτα­το­ρία, τη δη­μο­σι­ο­γρα­φία, τη συγ­γρα­φή, τις πε­ρι­πέ­τει­ες της ζω­ής. Το σώ­μα τους δεν συ­νι­στά αυτο­βι­ο­γρα­φία, αλ­λά σκόρ­πια σπα­ράγ­μα­τα και σπα­ραγ­μούς της ξο­δε­μέ­νης ζω­ής. Θε­ω­ρώ πως τα κεί­με­να αυτά δεν πε­ρι­ο­ρί­ζο­νται μό­νο σε προ­σω­πι­κές και αδι­ά­φο­ρες για τον πο­λύ κό­σμο βι­ο­γρα­φι­κές ανα­φο­ρές, αλ­λά κα­τα­γρά­φουν μέ­σα από το προ­σω­πι­κό βλέμ­μα και βί­ω­μα τον κοι­νω­νι­κό και πο­λι­τι­κό πε­ρί­γυ­ρο της επο­χής που δι­α­τρέ­χει το δεύ­τε­ρο μι­σό του εικο­στού αιώ­να.

Ο τίτ­λος του βι­βλίου έχει την αφε­τη­ρία του σε επι­γρα­φή αλ­λη­γο­ρι­κής τοι­χο­γρα­φί­ας του 18ου αιώ­να, γε­μά­της πι­κρή ειρω­νεία για τη μοί­ρα του αν­θρώ­που, σε εκ­κλη­σία της Τσα­ρι­τσά­νης Ελασ­σό­νας, όπου εικο­νί­ζε­ται ο τρο­χός της αν­θρώ­πι­νης ζω­ής. Σπα­ράγ­μα­τα με γε­γο­νό­τα, μνή­μες και βι­ώ­μα­τα από τον δι­κό μου χρο­νο­τρο­χό της ζω­ής πε­ρι­λαμ­βά­νουν τα 18 αφη­γή­μα­τα της συλ­λο­γής Ο και­ρός του χρό­νου που κρα­τά­τε στα χέ­ρια σας.

Ο Χρί­στος Ζα­φεί­ρης είναι δη­μο­σι­ο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας δώ­δε­κα βι­βλί­ων ιστο­ρι­κής έρευ­νας για την Θεσ­σα­λο­νί­κη, τον πε­ρι­φε­ρει­α­κό ελ­λη­νι­σμό και ελ­λη­νι­κούς τό­πους. Γεν­νή­θη­κε στην Κρα­νιά Ελασ­σό­νας το 1945 και είναι πτυ­χι­ού­χος του τμή­μα­τος Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας και Ιστο­ρί­ας του Α.Π.Θ. Ερ­γά­στη­κε στο Ρα­δι­ό­φω­νο, την Τη­λε­ό­ρα­ση και τον Τύ­πο ως συ­ντά­κτης και δι­ευ­θυ­ντι­κό στέ­λε­χος. Ασχο­λή­θη­κε ιδι­αί­τε­ρα με το ντο­κι­μα­ντέρ, ως ερευ­νη­τής και σε­να­ρι­ο­γρά­φος, σε θέ­μα­τα για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και τον μεί­ζο­να ελ­λη­νι­σμό. Είναι συγ­γρα­φέ­ας δώ­δε­κα βι­βλί­ων ιστο­ρι­κής έρευ­νας για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, τον πε­ρι­φε­ρει­α­κό ελ­λη­νι­σμό και ελ­λη­νι­κούς τό­πους. Το 2005 πή­ρε το βρα­βείο του Ιδρύ­μα­τος Μπό­τση, κο­ρυ­φαίο δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κό βρα­βείο της χώ­ρας, και δι­α­τέ­λε­σε μέ­λος δι­οι­κη­τι­κών συμ­βου­λί­ων του δη­μο­σι­ο­γρα­φι­κού κλά­δου και κοι­νω­νι­κών φο­ρέ­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης.