Εθνικολαϊκισμός και νεωτερικότητα στην Ελλάδα
Σημειώσεις για το λαϊκισμό των διανοουμένων και τη νεοελληνική ταυτότητα στον 20ό αιώνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-123-9
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 10/2021
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 13/4/2023
€ 11.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 208 σελ.
Περιγραφή

Πού πρέπει να αναζητήσουμε τις διανοητικές και αξιακές ρίζες του πολιτικού εθνικολαϊκισμού που περιοδικά επανέρχεται στην επικαιρότητα; Άραγε, υπάρχει μία αφετηρία, μία απαρχή την οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ως το εναρκτήριο λάκτισμα της κυριαρχίας αυτού του φαινομένου;

Στον ανά χείρας τόμο, ο Ανδρέας Πανταζόπουλος «δείχνει» το πολιτισμικό κίνημα του δημοτικισμού, αλλά και την λεγόμενη «γενιά του ’30» ως βασικούς πολιτισμικούς επεξεργαστές και φορείς ενός διανοητικού και πολιτισμικού εθνικολαϊκού πνεύματος που επιτρέπει στους πολιτικούς διαχειριστές του φαινομένου να αρδεύουν από αυτό και να νομιμοποιούνται μέσω αυτού.

Ο συγγραφέας αναζητεί, εντοπίζει και αναδεικνύει γνωστά και άγνωστα κείμενα των Γ. Ψυχάρη, Κ. Παλαμά, Αλ. Παπαδιαμάντη, Π. Γιαννόπουλου, Ι. Δραγούμη, Γ. Θεοτοκά, Γ. Σεφέρη, Οδ. Ελύτη και Γ. Ρίτσου, που έχουν επίκεντρό τους τον «λαό» και την «εθνική» του ταυτότητα, ανατέμνοντας την πολιτισμική εθνικολαϊκή συνθήκη που αυτοί εγκαθιδρύουν. Και η οποία βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με την πολιτισμική και πολιτική νεωτερικότητα. 

Ο Αν­δρέ­ας Πα­ντα­ζό­που­λος γεν­νή­θη­κε το 1960 στα Φι­λι­α­τρά Μεσ­ση­νί­ας. Φοί­τη­σε στο Τμή­μα Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης και Δη­μό­σι­ας Δι­οί­κη­σης του Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών και στο Πα­νε­πι­στή­μιο Paris-X Nanterre και είναι δι­δά­κτωρ πο­λι­τι­κής επι­στή­μης του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ερ­γά­ζε­ται ως επί­κου­ρος κα­θη­γη­τής πο­λι­τι­κής επι­στή­μης στο Τμή­μα Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών του ΑΠΘ και αρ­θρο­γρα­φεί τα­κτι­κά στην εφη­με­ρί­δα «Η Αυγή». Είναι συ­νερ­γα­ζό­με­νος ερευ­νη­τής στο «Κέ­ντρο Πο­λι­τι­κών Ερευ­νών» (Cevipof-SciencesPo-Paris). Το­μείς των επι­στη­μο­νι­κών του εν­δι­α­φε­ρό­ντων είναι το ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα και οι κομ­μα­τι­κές ιδε­ο­λο­γί­ες. Έχει γρά­ψει και με­τα­φρά­σει βι­βλία και άρ­θρα για τη σο­σι­αλ­δη­μο­κρα­τία, τον εθνι­κο­λα­ϊ­κι­σμό, τον αντι­ση­μι­τι­σμό, την άκρα δε­ξιά και το ρα­τσι­σμό.