Οικογενειακές Ιχνηλασίες
Θεσσαλονίκη, Κατοχή - Εμφύλιος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-073-7
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 9/2021
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 28/3/2023
€ 12.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 232 σελ.
Περιγραφή

Ο συγγραφέας ιχνηλατεί τις παράλληλες πορείες τριών ατόμων κατά την κατοχή και τον εμφύλιο στη Θεσσαλονίκη, όλων άγνωστων τότε μεταξύ τους και κατόπιν μελών της οικογένειάς του.

Συγχρόνως καταγράφει την κατοχική πορεία των δύο εβραϊκών οικογενειών της πόλης μας, Μπενσασσών και Ασσαέλ, οι οποίες υπήρξαν μεταξύ των ελαχίστων που επέζησαν του ολοκαυτώματος, η μεν πρώτη διαφεύγοντας στην Αθήνα, η δε δεύτερη κρυπτόμενη στην πόλη. Η διάσωση των οικογενειών αυτών άμεσα συνέχεται με τη δράση των μελών της οικογένειας του συγγραφέα. Εκτός των άλλων, εξιστορείται η περίπτωση της απαγωγής, εκτέλεσης και εξαφάνισης της σορού του Θεοδώρου Λαναρά στη Νάουσα.

Συγχρόνως, επιχειρείται μεταφορά του επικρατούντος τότε κλίματος και ευσύνοπτη ανάπτυξη του ευρύτερου ιστορικού πλαισίου, εντός του οποίου εξελίσσεται το βιβλίο, με έμφαση στη Θεσσαλονίκη, την αναφερομένη και ως «μητέρα του Ισραήλ» και αναπόφευκτα στο Εβραϊκό δράμα της κατοχής, στην εαμοκρατία της πόλης και στον εμφύλιο.

Το βιβλίο είναι και μια οφειλή στην αστική κατοχική και εμφυλιακή Θεσσαλονίκη, που δεν λύγισε μπροστά στις τόσες αντιξοότητες που βρήκε στο διάβα της.

Ο Στέ­φα­νος Σταύ­ρου γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1957. Με­τά τα γυ­μνα­σι­α­κά χρό­νια στο Ελ­λη­νο­γαλ­λι­κό Κολ­λέ­γιο De La Salle, σπού­δα­σε στη Νο­μι­κή Σχο­λή του Α.Π.Θ. Από το 1983 ασκεί δι­κη­γο­ρία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Δι­ε­τέ­λε­σε από το 1984 έως το 1987 αιρε­τό μέ­λος της Επι­τρο­πής Προ­σφυ­γών του Τα­μείου Προ­νοί­ας Δι­κη­γό­ρων Θεσ­σα­λο­νί­κης. Είναι έγ­γα­μος και έχει ένα γιο, που είναι ασκού­με­νος δι­κη­γό­ρος.