Η Τέχνη του δέκατου ένατου αιώνα
Μια κριτική ιστορία
Nineteenth-Century Art: A Critical History (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-048-5
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 9/2021
5η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
Ενιαία τιμή έως 3/9/2023
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 528 σελ.
Περιγραφή

Προ­ϊ­όν συγ­γρα­φής από μια εξαι­ρε­τι­κή ομά­δα έγκρι­των ιστο­ρι­κών, η πέ­μπτη έκ­δο­ση του Η τέ­χνη του 19ου αιώ­να: Μια κρι­τι­κή ιστο­ρία πα­ρου­σι­ά­ζει έγ­χρω­μα έρ­γα τέ­χνης σε όλες τις σε­λί­δες του, νέ­ες εισα­γω­γές σε κά­θε κε­φά­λαιο, δι­ε­ρευ­νή­σεις των αντι­λή­ψε­ων-κλει­δών και χρή­σι­μη εκ­παι­δευ­τι­κή στή­ρι­ξη.

 

Με έμ­φα­ση στη ζω­ντά­νια της τέ­χνης του 19ου αιώ­να, οι συγ­γρα­φείς απο­δει­κνύ­ουν τον τρό­πο με τον οποίο πί­να­κες, γλυ­πτά, χα­ρα­κτι­κά και σχέ­δια των Ντα­βίντ, Ζε­ρι­κό,Τέρ­νερ, Χό­μερ, Κά­σατ, Ρο­ντέν, βαν Γκογκ και πολ­λών άλ­λων πα­ρα­μέ­νουν ουσι­ώ­δη μέ­χρι σή­με­ρα. Με όχη­μα το συ­ναρ­πα­στι­κό και σα­φές κεί­με­νο τους, οι συγ­γρα­φείς απο­κα­λύ­πτουν τους τρό­πους με τους οποί­ους οι προ­βλη­μα­τι­σμοί σχε­τι­κά με την τά­ξη και το φύ­λο, τη φυ­λή και την εθνι­κό­τη­τα, τη νε­ω­τε­ρι­κό­τη­τα και την πα­ρά­δο­ση του λα­ϊ­κού και του υψη­λού πο­λι­τι­σμού -αντι­λή­ψεις που απα­σχό­λη­σαν όλη τη δι­άρ­κεια του δε­κά­του ενά­του αιώ­να-κι­νη­το­ποί­η­σαν τους καλ­λι­τέ­χνες και προ­ω­θή­θη­καν από τα υπό εξέ­τα­ση κι­νή­μα­τα.

 

Η πα­ρού­σα πέ­μπτη έκ­δο­ση έχει ανα­θε­ω­ρη­θεί προ­σφέ­ρω­ντας κα­λύ­τε­ρη κα­τα­νό­η­ση και προ­σβα­σι­μό­τη­τα:

Οι εισα­γω­γές στο κά­θε κε­φά­λαιο πα­ρέ­χουν σύ­ντο­μες προ­ε­πι­σκο­πή­σεις που βο­η­θούν τους ανα­γνώ­στες να προ­σα­να­το­λι­στούν ως προς το πε­ρι­ε­χό­με­νο.

Τα έν­θε­τα/συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά κεί­με­να υπο­γραμ­μί­ζουν τις κα­τα­βο­λές και τη ση­μα­σία βα­σι­κών αντι­λή­ψε­ων του δε­κά­του ενά­του αιώ­να, όπως της φυ­λής, της οικο­λο­γί­ας, της πρω­το­πο­ρί­ας και της εξέ­λι­ξης.

Οι ερω­τή­σεις προς πε­ραι­τέ­ρω συ­ζή­τη­ση δί­νουν έμ­φα­ση σε ιστο­ρι­κές δι­α­μά­χες και θέ­μα­τα για συ­ζή­τη­ση μέ­σα στην τά­ξη.

Το γλωσ­σά­ρι, η βι­βλι­ο­γρα­φία και η γε­νι­κή εισα­γω­γή έχουν ανα­θε­ω­ρη­θεί για να προ­σφέ­ρουν πε­ρισ­σό­τε­ρη υπο­στή­ρι­ξη και σα­φέ­στε­ρη δι­α­τύ­πω­ση.

«Δί­νει τρο­φή για βα­θύ στο­χα­σμό. Τα κε­φά­λαια λει­τουρ­γούν σαν δο­κί­μια που εξε­ρευ­νούν το πλαί­σιο και τις ανα­φο­ρές στην πλέ­ον ενη­με­ρω­μέ­νη βι­βλι­ο­γρα­φία» — Elizabeth Prelinger, Keyser Family Professor of Art History, Georgetown University

«Πλού­σιο σε ιδέ­ες και εικο­νο­γρά­φη­ση. Εξί­σου εν­δι­α­φέ­ρον για θε­ω­ρη­τι­κούς και θι­α­σώ­τες της τέ­χνης» — Library Journal

«Ο Άι­σεν­μαν δεν πα­ρου­σι­ά­ζει απλώς πλη­ρο­φο­ρί­ες, αλ­λά δι­α­τυ­πώ­νει ιδέ­ες και επι­χει­ρή­μα­τα» — Stacey Sloboda, Paul H. Tucker Professor of Art, University of Massachusetts Boston

Add: 2021-09-22 17:03:30 - Upd: 2022-03-04 16:10:43