διαπλοκές του χώρου, τόμος Α'
ήθος - κοινωνικές πρακτικές - αρχιτεκτονική
Baturayoglu Yoney, Nilufer || Can, Ilinur || Conenna, Claudio || Golda-Pongratz, Kathrin || Kesim, Berk || Vanderburgh, David || Αθανασίου, Αιμιλία || Γκολομπία, Ευδοξία-Ηρώ || Γυιόκα, Λία || Δημητρακόπουλος, Αριστοτέλης || Δόβα, Ευανθία || Ζησιμοπούλου, Κατερίνα || Ζωγράφου, Ελευθερία || Κάρλα, Σωσάννα || Κερτεμελίδου, Παρασκευή || Κουρκουτά, Αλίκη || Κουτσουμπός, Λεωνίδας || Κρητικός, Χρήστος-Γεώργιος || Κωσταροπούλου, Μυρτώ || Κωτσιόπουλος, Αναστάσιος || Λαδά, Αναστασία || Λεφάκη, Στυλιανή || Λώλου, Κατερίνα || Μάτσα, Σάρα || Μπαλάσης, Γιάννης || Μπούκη Μπαμπάλου-Νουκάκη || Μυκωνιάτης, Νίκος || Μωραΐτης, Κωνσταντίνος || Πάγκαλος, Ορέστης || Πανά, Νικολέττα || Πανηγυράκης, Φοίβος-Ηλίας || Παντελιάδου, Παρασκευή || Πετρίδου, Βασιλική || Ραφτοπούλου, Χριστίνα || Ριζοπούλου, Σοφία || Ροδίτη, Βασιλική || Σακελλαρίου, Ορέστης || Σερίφη, Χριστίνα || Σμυρναίος, Αντώνης Λ. || Σορβανή, Νίκη || Σταυρακάκης, Γιάννης || Σταυρίδης, Σταύρος || Στεργίου, Χαρά || Τερζόγλου, Νικόλαος - Ίων || Τσουκαλά, Κυριακή
Επιστημονική επιμέλεια: Τσουκαλά, Κυριακή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-054-6
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 5/2021
1η έκδ. || Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, 21-23 Μαΐου 2021, ΑΠΘ - Πρακτικά Συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
165 x 237 εκ., 679 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Η αρ­χι­τε­κτο­νι­κή εν­σω­μα­τώ­νο­ντας ορ­γα­νι­κά την κοι­νω­νι­κή δι­ά­στα­ση της χω­ρι­κό­τη­τας, απο­τε­λεί το κα­τε­ξο­χήν πε­δίο ανά­πτυ­ξης δι­α­λό­γου για την δι­α­πλο­κή ήθους-κοι­νω­νι­κών πρα­κτι­κών-και-χω­ρο­χρό­νου. Ως τό­πος κα­τοί­κη­σης δη­λώ­νει έναν τρό­πο ζω­ής, δρά­σης και επι­κοι­νω­νί­ας των ατο­μι­κών και συλ­λο­γι­κών υπο­κει­μέ­νων και κοι­νω­νι­κών ομά­δων. Απο­τυ­πώ­νει στην αισθη­τι­κή και τη χω­ρι­κό­τη­τά της, τις αντι­λή­ψεις για τη σχέ­ση μας με τους άλ­λους και με το πε­ρι­βάλ­λον, για τον τρό­πο δι­α­χεί­ρι­σης των χω­ρο-κοι­νω­νι­κών προ­βλη­μά­των και χω­ρο-πο­λι­τι­σμι­κών συν­δι­αλ­λα­γών, της οικο­λο­γι­κής κρί­σης και των συ­νε­πα­κό­λου­θων επι­πτώ­σε­ών της.

Στη σύγ­χρο­νη συν­θή­κη της οικο­νο­μι­κής, κοι­νω­νι­κής, πο­λι­τι­σμι­κής και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής κρί­σης, ο κοι­νω­νι­κός προ­ο­ρι­σμός της αρ­χι­τε­κτο­νι­κής τί­θε­ται εκ νέου με τρό­πο εμ­φα­τι­κό: η ανα­σύ­ντα­ξη του ρε­περ­το­ρίου της αρ­χι­τε­κτο­νι­κής σκευ­ής κα­λεί­ται να συμ­βάλ­λει στην ανά­δει­ξη ενός νέου ήθους για τον τρό­πο κα­τοί­κη­σης και ύπαρ­ξης του αν­θρώ­που-εν-τω-κό­σμω.

Στό­χος του συ­νε­δρίου είναι να εξε­τά­σει την ανά­δυ­ση του χω­ρι­κού ήθους στο δι­πλό πε­δίο της θε­ω­ρί­ας και της πρα­κτι­κής της αρ­χι­τε­κτο­νι­κής, όπως αυτά δι­α­μορ­φώ­νο­νται στη δι­α­το­μή τους με άλ­λα γνω­στι­κά πε­δία μέ­σα από μία δι­ε­πι­στη­μο­νι­κή θε­ώ­ρη­ση. Οι ειση­γή­σεις που πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στους τό­μους των πρα­κτι­κών εξε­τά­ζουν από δι­α­φο­ρε­τι­κές οπτι­κές αυτές τις δι­α­πλο­κές του αν­θρω­πο­γε­νούς χώ­ρου, εστι­ά­ζο­ντας άλ­λο­τε στην το­μή του με την αισθη­τι­κή, άλ­λο­τε στις αρ­θρώ­σεις με την κοι­νω­νία, τον πο­λι­τι­σμό, την οικο­λο­γία και την εκ­παί­δευ­ση. Πά­ντα στο­χεύ­ο­ντας στην ανα­γνώ­ρι­ση-ανά­δυ­ση ενός χω­ρι­κού ήθους μέ­σα στη δι­α­στα­σι­ο­λό­γη­ση της επο­χής μας.


Add: 2021-05-19 13:14:11 - Upd: 2021-06-11 09:27:00