Καλά Οικονομικά για Δύσκολους Καιρούς
Καλύτερες απαντήσεις στα μεγαλύτερα προβλήματά μας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-046-1
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 4/2021
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 424 σελ.
Περιγραφή

«Γρά­ψα­με αυτό το βι­βλίο για να δι­α­τη­ρή­σου­με την ελ­πί­δα. Για να αφη­γη­θού­με μια ιστο­ρία σχε­τι­κά με το τι πή­γε λά­θος και γι­α­τί, αλ­λά επί­σης ως μια υπεν­θύ­μι­ση όλων όσα πή­γαν κα­λά. Ένα βι­βλίο τό­σο για τα προ­βλή­μα­τα όσο και για το πώς μπο­ρεί ο κό­σμος να δι­ορ­θω­θεί ξα­νά, φτά­νει να είμα­στε ειλι­κρι­νείς στη δι­ά­γνω­ση. Ένα βι­βλίο σχε­τι­κά με το σε τι απέ­τυ­χε η οικο­νο­μι­κή πο­λι­τι­κή, πού μας τύ­φλω­σε η ιδε­ο­λο­γία, πού χά­σα­με το προ­φα­νές, αλ­λά επί­σης ένα βι­βλίο σχε­τι­κά με το πού και γι­α­τί είναι χρή­σι­μα τα κα­λά Οικο­νο­μι­κά, ειδι­κά στον ση­με­ρι­νό κό­σμο».

(Από τον Πρό­λο­γο του βι­βλίου)

Νο­μπε­λί­στες αμ­φό­τε­ροι οι συγ­γρα­φείς και συ­νά­δελ­φοι στο ΜΙΤ, ο Αμπι­τζίτ Μπά­νερ­τζι και η σύ­ζυ­γός του Εστέρ Ντου­φλό, δεν χρει­ά­ζο­νται να απο­δεί­ξουν το πα­ρα­μι­κρό για τον εαυ­τό τους. Το Κα­λά Οικο­νο­μι­κά για Δύ­σκο­λους Και­ρούς είναι χρή­σι­μο, συ­ναρ­πα­στι­κό και εν­δι­α­φέ­ρον, δι­ό­τι ασχο­λεί­ται με κρί­σι­μα ση­με­ρι­νά ζη­τή­μα­τα - με­τα­νά­στευ­ση, εμπό­ριο, ανά­πτυ­ξη, πε­ρι­βάλ­λον, δι­ο­γκού­με­νη ανι­σό­τη­τα, έλ­λει­ψη πί­στης στο κρά­τος - τα οποία βρί­σκο­νται στο επί­κε­ντρο των δη­μο­σί­ων συ­ζη­τή­σε­ων και έχουν πο­λώ­σει τις ση­με­ρι­νές κοι­νω­νί­ες. Το ευπρόσ­δε­κτο απο­τέ­λε­σμα είναι ότι ένας έξυ­πνος ανα­γνώ­στης με ελά­χι­στες γνώ­σεις στα Οικο­νο­μι­κά δεν χρει­ά­ζε­ται να πο­νο­κε­φα­λι­ά­σει για να το δι­α­βά­σει.