Η εξεγειρόμενη Ευρώπη του 1820-21
Τα δυτικοευρωπαϊκά κινήματα και η έναρξη της ελληνικής επανάστασης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-016-4
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 3/2021
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 296 σελ.
Περιγραφή

Πριν από διακόσια χρόνια η Ιδέα της Ελευθερίας, που είχε κληροδοτήσει η Γαλλική Επανάσταση, είχε καταπιέσει η Παλινόρθωση, αλλά είχε θρέψει η πολιτική συνωμοσία, ξεπρόβαλε απειλητική για τους Τυράννους, στην Ισπανία και στην Ιταλική Χερσόνησο. Παρόμοια διαδρομή είχε ακολουθήσει η ίδια επαναστατική ιδέα και στη Βαλκανική Χερσόνησο προκαλώντας, σχεδόν ταυτόχρονα, και τον ξεσηκωμό των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Οθωμανού τυράννου.


Στη μελέτη αυτή εκτίθεται η άγνωστη στο ευρύτερο κοινό πορεία των ιταλοϊβηρικών κινημάτων του 1820-21, με έμφαση στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και στη σχέση τους με το momentum της ελληνικής εξέγερσης. Κυρίως όμως απασχολεί τον συγγραφέα της o βαθμός της επίδρασης που δέχτηκε από το πνεύμα του ευρωπαϊκού φιλελευθερισμού μια εξεγειρόμενη εθνότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θρησκευτικο­κεντρικού χαρακτήρα, φιλορωσικού προσανατολισμού και ριζοσπαστικών επιδιώξεων.


Εξετάζει έτσι τη στάση της γενιάς της Ελληνικής Επανάστασης απέναντι στα δυτικοευρωπαϊκά κινήματα, όπως αυτή αποτυπώνεται στις «ιστορίες» και στα «απομνημονεύματα» σημαντικών εκπροσώπων της, και οδηγείται σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις ελληνικές προσλήψεις του επαναστατικού πνεύματος της Δύσης στο κρίσιμο διάστημα της προετοιμασίας και της έκρηξης της πρώτης μεγάλης Επανάστασης του 19ου αιώνα.

Ο Δη­μή­τρι­ος Κ. Γι­αν­να­κό­που­λος είναι Πτυ­χι­ού­χος Φι­λο­λο­γί­ας, Ιστο­ρί­ας-Αρ­χαι­ο­λο­γί­ας και Δι­δά­κτο­ρας Ιστο­ρί­ας της Φι­λο­σο­φι­κής Σχο­λής Αθη­νών. Δι­ε­τέ­λε­σε επί μα­κρόν στέ­λε­χος της Εκ­παί­δευ­σης. Ειδι­κευ­μέ­νος στην Ευρω­πα­ϊ­κή Ιστο­ρία, δρα­στη­ρι­ο­ποι­εί­ται ερευ­νη­τι­κά στο πε­δίο των σχέ­σε­ων του Ελ­λη­νι­σμού με το Δυ­τι­κό Κό­σμο. Στο επι­στη­μο­νι­κό έρ­γο του πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ειση­γή­σεις σε ελ­λη­νι­κά και δι­ε­θνή συ­νέ­δρια, βι­βλία και πολ­λά άρ­θρα σε έγκρι­τα πε­ρι­ο­δι­κά. Το 2018 κυ­κλο­φό­ρη­σε σε δι­κή του με­τά­φρα­ση και επι­μέ­λεια το έρ­γο του Antony Black, Political Thought in Europe 1250-1450 (Cambridge 1991), από τις εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο. Κυ­ρι­ό­τε­ρες ερ­γα­σί­ες του: Το πρό­βλη­μα της ευρω­πα­ϊ­κής ενό­τη­τας και η δι­α­χρο­νι­κό­τη­τά του, Επι­και­ρό­τη­τα 2010, Εικό­νες του Δυ­τι­κο­ευ­ρω­παίου μέ­σα από την Ιστο­ρία. Επι­στη­μο­νι­κή επε­ξερ­γα­σία και ανα­πα­ρά­στα­ση της Λα­τι­νο­κρα­τί­ας στην Ελ­λά­δα του 19ου αιώ­να, Επί­κε­ντρο 2013, Δου­κά­το των Αθη­νών. Η Κυ­ρι­αρ­χία των Acciaiuoli, Βά­νι­ας, 2016, Ανα­γέν­νη­ση και πο­λι­τι­κή νε­ω­τε­ρι­κό­τη­τα Αρ­ρε­τί­νου Λε­ο­νάρ­δου πε­ρί Πο­λι­τεί­ας Φλο­ρε­ντί­νων, πρω­τό­τυ­πη έκ­δο­ση, Ηρό­δο­τος 2018.


Add: 2021-03-31 15:24:08 - Upd: 2023-09-05 15:44:10