Η Εκκλησία σε περίοδο πανδημίας
Μπορεί η παρούσα κρίση πανδημίας να οδηγήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία σε λειτουργική αναγέννηση;
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-204-021-8
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 3/2021
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 2/9/2022
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 376 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα πανδημία ήταν περίοδος πνευματικής αναγέννησης και ελπίδας και μοναδική ευκαιρία για λειτουργική και συνολική αναγέννηση της Εκκλησίας. Υπήρξε συγκλονιστική εμπειρία βίωσης της αυθεντικής φύσης της Εκκλησίας και οραματισμού επιστροφής στο παραδοσιακό καθεστώς της ιεροσύνης όλων των πιστών και αναβίωσης μιας ευρύτερης μόνιμης Διακονίας, ανδρών και γυναικών.

(Από την Ανοιχτή Επιστολή προς τις Εκκλησίες)

Το Κέ­ντρο Οικου­με­νι­κών, Ιε­ρα­πο­στο­λι­κών και Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών Με­λε­τών (CEMES«Μη­τρο­πο­λί­της Πα­ντε­λε­ή­μων Πα­πα­γε­ωρ­γίου» δι­έ­πε­ται ως προς την ορ­γά­νω­ση, τη δι­οί­κη­ση και τη λει­τουρ­γία του από τις δι­α­τά­ξεις πο­λι­τι­στι­κών σω­μα­τεί­ων, και έχει ως στό­χο την προ­ώ­θη­ση και θε­ο­λο­γι­κή τεκ­μη­ρί­ω­ση κά­θε μορ­φής οικου­με­νι­κού και δι­α­θρη­σκει­α­κού δι­α­λό­γου της κα­τά Ανα­το­λάς Ορ­θο­δό­ξου Εκ­κλη­σί­ας, την προ­ώ­θη­ση του αυθε­ντι­κού Ορ­θο­δό­ξου ιε­ρα­πο­στο­λι­κού ιδε­ώ­δους, την ενί­σχυ­ση των ιε­ρα­πο­στο­λών της Εκ­κλη­σί­ας, κα­θώς και την καλ­λι­έρ­γεια πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κής συ­νεί­δη­σης για τη δι­α­τή­ρη­ση της ακε­ραι­ό­τη­τας της κτι­στής δη­μι­ουρ­γί­ας. Απώ­τε­ρος δη­λα­δή στό­χος του Κέ­ντρου είναι να προ­σφέ­ρει στην Ορ­θό­δο­ξη Εκ­κλη­σία και στην ευρύ­τε­ρη χρι­στι­α­νι­κή κοι­νό­τη­τα τις ερευ­νη­τι­κές, επι­στη­μο­νι­κές και δι­δα­κτι­κές του υπη­ρε­σί­ες με με­τα­πτυ­χι­α­κά προ­γράμ­μα­τα, επι­στη­μο­νι­κές με­λέ­τες και συ­νέ­δρια στον χώ­ρο τό­σο των οικου­με­νι­κών δι­α­λό­γων και της ιε­ρα­πο­στο­λής, που με πά­θος και συ­νέ­πεια δι­α­κό­νη­σε ο αεί­μνη­στος Μη­τρο­πο­λί­της κυ­ρός Πα­ντε­λε­ή­μων Πα­πα­γε­ωρ­γίου, επί­τι­μος δι­δά­κτο­ρας του ΑΠΘ, ως εκ­πρό­σω­πος σε δι­ε­θνή fora του Οικου­με­νι­κού Πα­τρι­αρ­χείου και της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, όσο και της δι­ά­σω­σης του φυ­σι­κού πε­ρι­βάλ­λο­ντος, που με επι­τυ­χία δι­α­κο­νεί, και μά­λι­στα με δι­ε­θνή ανα­γνώ­ρι­ση, ο Οικου­με­νι­κός Πα­τρι­άρ­χης κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος.