Θρησκεία και Πανδημία στην Ελληνική Κοινωνία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-627-215-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 13 εκ, 196 σελ.
Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο επιχειρείται η σύνθεση ενός κριτικού κοινωνιολογικού δοκιµίου, το οποίο δοµείται επί τριών κεντρικών αξόνων: των σχέσεων εξουσίας, της εκκοσµίκευσης και του θρησκευτικού λαϊκισµού. Ειδικότερα, διερευνά ζητήµατα όπως οι σχέσεις επιστήµης και θρησκείας, πολιτικής και θρησκείας, Κράτους και Εκκλησίας, η εκκοσµίκευση, οι θεωρίες συνωµοσίας και η στάση της κοινωνίας, ζητήµατα που δεν είναι καινοφανή, αλλά επιτάθηκαν από την πανδηµία του κορωνοϊού, η οποία έδρασε ως µεγεθυντικός φακός. Αν και αρκούντως κριτικό και αιχµηρό, δεν έχει ως στόχο να «πολεµήσει» την Εκκλησία και πολύ περισσότερο να στραφεί ενάντια στους πιστούς και τη θρησκεία ως κοινωνικό φαινόµενο. Η θρησκεία και η Εκκλησία αποτελούν µέρος της δηµόσιας σφαίρας και ο διάλογος για τον ρόλο που διαδραµάτισαν κατά την πανδηµία είναι επιβεβληµένος, ιδίως σε µια κοινωνία, όπως η ελληνική, που δεν δέχτηκε τη θετική επίδραση των ιδεών του Διαφωτισµού και στην οποία, αρκετά συχνά, η επιστήµη αντιµετωπίζεται ως θεραπαινίδα της θρησκείας.

Το ευσύνοπτο και περιεκτικό βιβλίο του Αλέξανδρου Σακελλαρίου αναζητά τις σχέσεις εξουσίας, τις στάσεις και εντάσεις που αναπτύχθηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊού. Θέτει κυρίως το κρίσιµο ερώτηµα σχετικά µε τη µετέωρη εκκοσµίκευση της κοινωνίας µας, τα ιδεολογικά και πολιτικά αδιέξοδα που αναδύθηκαν, συχνά στα όρια του φαιδρού, µε αφορµή την πανδηµία.

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης,
Καθηγητής δικαίου των δικαιωµάτων του ανθρώπου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Κοσµήτορας της Σχολής Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών.

Το βιβλίο του Αλέξανδρου Σακελλαρίου αποτελεί µια ενδιαφέρουσα, θεωρητικά θεµελιωµένη και εµπειρικά τεκµηριωµένη ανάλυση των σχέσεων εξουσίας, των αντιλήψεων και των διαφωνιών που αναπτύχθηκαν στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊού ως προς τον ρόλο της θρησκείας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ακολουθώντας τους κανόνες µιας κοινωνιολογικής προσέγγισης του θέµατος, θέτει καίρια ερωτήµατα σχετικά µε τη µετέωρη εκκοσµίκευση αλλά και τα ιδεολογικά και πολιτικά αδιέξοδα της ελληνικής κοινωνίας µε αφορµή την πανδηµία.

Αλεξάνδρα Κορωναίου,
Καθηγήτρια κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Κοσµήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών

Add: 2020-12-14 12:58:01 - Upd: 2022-05-09 13:46:19