Αναζητώντας την πληροφορία
Επισκόπηση της έρευνας για την αναζήτηση της πληροφορίας, τις ανάγκες πληροφόρησης και την πληροφοριακή συμπεριφορά
Looking for Information (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5242-90-9
Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, 6/2020
Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 976 γρ, 568 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Σύντομη περιγραφή
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση σε πάνω από έναν αιώνα έρευνας στο πεδίο της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς (ΠΣ) (Information Behavior-IB), απευθυνόμενο σε ερευνητές και σπουδαστές στον τομέα της Βιβλιοθηκονομίας-Επιστήμης της Πληροφορίας, αλλά και κλάδων οι οποίοι εμπλέκονται στην έρευνα σχετικά με δραστηριότητες πληροφόρησης.
Περιγραφή

Η 4η έκδοση αυτού του δημοφιλούς και ευρέως αναφερόμενου στη βιβλιογραφία Βιβλίου αποτελεί προϊόν συν-συγγραφής και διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το περιεχόμενο
των κειμένων των προηγούμενων εκδόσεων. Παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση σε πάνω από έναν αιώνα έρευνας στο πεδίο της Πληροφοριακής Συμπεριφοράς (ΠΣ)
(Information Behavior-IB), απευθυνόμενο σε ερευνητές και σπουδαστές στον τομέα της Βιβλιοθηκονομίας-Επιστήμης της Πληροφορίας, αλλά και κλάδων οι οποίοι εμπλέκονται
στην έρευνα σχετικά με δραστηριότητες πληροφόρησης.

Τα πρώτα δύο Κεφάλαια παρουσιάζουν την έννοια της πληροφοριακής συμπεριφοράς ως ένα διεπιστημονικό αντικείμενο, ενώ το 3ο παρέχει εν συντομία το ιστορικό πλαίσιο της έρευνας σχετικά με την αναζήτηση της πληροφορίας (information seeking). Το 4ο Κεφάλαιο πραγματεύεται την ερμηνεία των εννοιών της «Πληροφορίας» (Information) και της «Γνώσης» (Knowledge). Το 5ο Κεφάλαιο περιγράφει τις «ανάγκες πληροφόρησης» (information needs) και τον τρόπο αντιμετώπισής τους, ενώ στο 6ο Κεφάλαιο προσεγγίζονται διάφορα ζητήματα σχετικά. Στο 7ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται δώδεκα μοντέλα πληροφοριακής συμπεριφοράς (models of information behavior) (διευρύνθηκε ο αριθμός σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις). Στο 8ο Κεφάλαιο εξετάζονται διάφορα παραδείγματα (paradigms) και θεωρίες (theories) που βρίσκουν εφαρμογή στην έρευνα στο πεδίο της πληροφοριακής συμπεριφοράς. Το 9ο Κεφάλαιο εξετάζει τις μεθόδους που εφαρμόζονται στις έρευνες για την πληροφοριακή συμπεριφορά και παρουσιάζει σειρά ποιοτικών και μεικτών ερευνητικών προσεγγίσεων. Το 10ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εκτενή επισκόπηση ερευνών για την πληροφοριακή συμπεριφορά σε συγκεκριμένους κοινωνικούς και εργασιακούς ρόλους και κοινωνικοοικονομικά πλαίσια διερεύνησης, το 11ο Κεφάλαιο εξετάζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία, τις πρόσφατες τάσεις και τις μελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο της πληροφοριακής συμπεριφοράς.