Μελέτη αποτύπωσης των ωφελούμενων του Α’ κύκλου (2017-2019) της δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5355-25-8
Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
32 σελ.