Διδακτικόν λεξικόν της αραβικής γλώσσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5259-60-0
Εκδόσεις Λειμών, Αθήνα, 1/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 19 εκ., 200 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν ευσύνοπτον διδακτικόν λεξικόν της αραβικής γλώσσης, συνταχθέν παρά του ομοτίμου καθηγητού Ιωάννου Στασινοπούλου, ανταποκρίνεται, καίπερ μη εξαντλητικόν, εις όσα εν τοις πρόσθεν εξετέθησαν. Προσφέρει ετυμολογικήν ανάλυσιν εκάστης αναφερομένης αραβικής λέξεως και δεικνύει τας επισυμβάσας ανταλλαγάς δίχα να παραιτήται του σκοπού της διδαχής της γλώσσης αυτής εις τους βουλομένους να διδαχθώσι ταύτην κατά τον, κατ` εμέ, ορθότερον τρόπον της κατά ρίζαν κατατάξεως των λέξεων, συνωδά τοις αραβικοίς μεσαιωνικοίς λεξικοίς. Χρησιμοποιών μέθοδον συγκεκροτημένην προσφέρει έργον σημαντικόν εις την άχρι τούδε πενιχράν ελληνικήν επιστημονικήν παραγωγήν επ` αυτού του θέματος και συμβάλλει εναργώς εις την διδασκαλίαν της αραβικής γλώσσης και βεβαίως εις τον δι` αυτής διάλογον των πολιτισμών.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΑΤΡΑΓΑΣ (Απόσπασμα από τον πρόλογο της έκδοσης)


Add: 2020-07-16 11:29:07 - Upd: 2021-02-22 12:55:59