Εθνικό Κτηματολόγιο
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 2664/1998
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-096-6
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2/2020
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 688 σελ.
Περιγραφή

Οι εκδόσεις Σάκκουλα αναγγέλλουν με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον ερμηνείας του Εθνικού Κτηματολογίου (ν. 2664/1998). Η έκδοση περιέχει εκτενή ανάπτυξη και επίλυση όλων των κρίσιμων ερμηνευτικών ζητημάτων, αλλά και των προβλημάτων που ταλανίζουν την πράξη, με αναλυτική αναφορά αφενός μεν στη νομολογία του Αρείου Πάγου, όπως επίσης των δικαστηρίων της ουσίας, αφετέρου δε στη θεωρία τόσο του δικονομικού, όσο και του ουσιαστικού δικαίου.
Στο έργο συμμετέχουν με τις συμβολές τους, εκτός φυσικά από τον εκδότη καθηγητή Γεώργιο Διαμαντόπουλο οκτώ ακόμη εκλεκτοί νομικοί (και συγκεκριμένα, κατά τη σειρά των συμβολών τους, οι Μαρία Περτσελάκη, Γεώργιος Γάτσιος, Σωτήριος Κοτρώνης, Νικόλαος Ζαπριάνος, Ευαγγελία Ασημακοπούλου, Πηνελόπη Νικολακάκη, Αναστασία Βεζυρτζή και Ιωάννης Χατζηδημητρίου). Η ύλη έχει κατανεμηθεί ανάλογα με την εξειδίκευση κάθε συγγραφέα σε συγκριμένα γνωστικά πεδία, γεγονός που διασφαλίζει την εμβρίθεια της ανάλυσης και την τεκμηρίωση των προτεινόμενων ερμηνευτικών λύσεων.
Τον γενικό συντονισμό και την επίβλεψη του έργου είχε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, πρόεδρος του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών, διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Α.Π.Θ. «Κτηματολόγιο: νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις» και επιστημονικός διευθυντής του περιοδικού Επιθεώρηση Ακινήτων.

Πρόλογος...........................................................................................................................       VII 

Συνεργάτες του έργου .................................................................................................        ΧΙ

Πίνακας συντομογραφιών .........................................................................................    ΧΧΙΧ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2664/1998 ...................................         1

Ι. ... Από το σύστημα μεταγραφών στο σύστημα του κτηματολογίου.............         1

Α. Συστήματα δημοσιότητας των εμπράγματων σχέσεων επί ακινήτων           2

Β. Ισχύοντα κτηματολόγια στην Ελλάδα .........................................................         4

1. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου.........................................         5

2. Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης...................................................         7

3. Ειδικά κτηματολόγια......................................................................................         7

4. Το Εθνικό Κτηματολόγιο ............................................................................         8

5. Σχέση Κτηματολογίου και Δασολογίου....................................................        14

ΙΙ. .. Η σπουδαιότητα της καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα (όπως και της μεταγραφής στα βιβλία μεταγραφών), αφού αυτή αποτελεί όρο ενεργού της εμπράγματης σύμβασης έγγειας ιδιοκτησίας, χάριν προστασίας των τρίτων...........................................................................................        17

ΙΙΙ. Εθνικό Κτηματολόγιο και φορείς πραγμάτωσης της καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα                 20

Α. Νομικά θεμέλια του Εθνικού Κτηματολογίου..............................................        20

Β. Φορέας του θεσμού το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»......................        23

Γ.. Προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων και προσωπικό των κτη­μα­τολογικών γραφείων                23

Δ. Κτηματολογικοί δικαστές...................................................................................        27

ΙV. Aρχές του Εθνικού Κτηματολογίου ...................................................................        31

V. .. Βασικοί κτηματολογικοί όροι ..............................................................................        31

VΙ. Δίκαιο Κτηματολογίου..............................................................................................        37

VΙI.. Ένδικα βοηθήματα χάριν διασφάλισης των σκοπών του Εθνικού Κτη­μα­τολογίου                     38

Α. Αγωγή του άρθρου 6 § 2 ΕθνΚτημ...................................................................        38

Β. Αίτηση του άρθρου 6 § 3 ΕθνΚτημ...................................................................        39

Γ. Αίτηση του άρθρου 6 § 8 ΕθνΚτημ...................................................................        41

Δ. Αγωγή του άρθρου 13 § 2 ΕθνΚτημ................................................................        42

Ε. Αντιρρήσεις κατά πράξεων του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (άρθρ. 6 § 4, 16 § 5, 17 § 3, 18 § 2 και 19 § 2 ΕθνΚτημ) ............................................................................................        44

VIII. Επίμετρο .....................................................................................................................        44

ΝΟΜΟΣ 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί των άρθρων 1-5 ν. 2664/1998..............................        47

Άρθρο 1. Ορισμός, φορέας τήρησης, σκοπός και έκταση εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου                  50

Ι. ... Εννοιολογική προσέγγιση........................................................................................        51

ΙΙ. .. Είδος καταχώρισης· πληροφορίες........................................................................        53

ΙΙΙ. . Πρώτες εγγραφές.......................................................................................................        55

IV. Λειτουργία .................................................................................................................        55

Άρθρο 2. Αρχές του Εθνικού Κτηματολογίου............................................................        57

Ι. ... Προλεγόμενα...............................................................................................................        57

ΙΙ. .. Αρχή κτηματοκεντρικής οργάνωσης...................................................................        58

ΙΙΙ. . Αρχή ελέγχου της νομιμότητας.............................................................................        59

Α. Η αρχή της νομιμότητας στο στάδιο της κτηματογράφησης................        60

Β. Η αρχή της νομιμότητας στο στάδιο του λειτουργούντος Κτηματολογίου      60

IV. Αρχή διασφάλισης της τάξης. Αρχής χρονικής προτεραιότητας...............        61

V. .. Αρχή δημοσιότητας των κτηματολογικών βιβλίων........................................        61

VI. Αρχή διασφάλισης της δημόσιας πίστης............................................................        64

VII.. Αρχή καταλληλότητας του Κτηματολογίου. Αρχή του ανοικτού Κτηματο­λογίου                       66

Α. Αντικείμενο καταχώρισης..................................................................................        67

Β. Στόχευση της αρχής.............................................................................................        68

Άρθρο 3. Κτηματολογικά γραφεία - Κτηματολογικά στοιχεία.............................        70

Ι. ... Διάρθρωση και λειτουργία......................................................................................        74

ΙΙ. .. Ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου.............................................        76

Α. Νομική φύση..........................................................................................................        77

Β. Αρμοδιότητες..........................................................................................................        79 

Γ. Περαιτέρω αρμοδιότητες...................................................................................        80

ΙΙΙ. . Προσωπικό...................................................................................................................        80

ΙV. Κτηματολογικά στοιχεία..........................................................................................        81

Α. Τα κτηματολογικά διαγράμματα.....................................................................        82

Β. Κτηματολογικοί πίνακες......................................................................................        83

Γ.. Κτηματολογικά φύλλα........................................................................................        83

Δ. Κτηματολογικό βιβλίο.........................................................................................        84

Ε. Ημερολόγιο..............................................................................................................        85

Στ. Αλφαβητικό ευρετήριο δικαιούχων...............................................................        85

Ζ. Αρχείο τίτλων, διαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών................        85

Η. Το ειδικό μητρώο διαπιστευμένων μηχανικών...........................................        85

Άρθρο 4. Αντικείμενο των κτηματολογικών εγγραφών - Δαπάνη εγγραφής           86

Ι. ... Προλεγόμενα...............................................................................................................        88

ΙΙ. .. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)...........................................        88

ΙΙΙ. . Καταβολή τελών και δικαιωμάτων......................................................................        90

IV. Περιπτωσιολογία........................................................................................................        91

Άρθρο 5. Τοπική αρμοδιότητα των κτηματολογικών γραφείων.......................        93

Ι. ... Προσδιορισμός τοπικής αρμοδιότητας..............................................................        94

ΙΙ. .. Αρμοδιότητα περισσότερων κτηματολογικών γραφείων............................        94

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 6. Πρώτες εγγραφές - Προθεσμία αμφισβήτησης......................................        95

ΜΕΡΟΣ Α: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ.....................................................................      107

Ι. ... Εγγραφές κατά το στάδιο της κτηματογράφησης .......................................      107

ΙΙ. .. Πρώτες εγγραφές.......................................................................................................      108

Α. Έννοια πρώτων εγγραφών................................................................................      108

Β. Αντικείμενο και νομική φύση των πρώτων εγγραφών.............................      109

1. Αντικείμενο των πρώτων εγγραφών.........................................................      109

2. ............................................................................................................................... Νομική φύση των πρώτων εγγραφών    ............................................................................................................................... 110

Γ.. Διακρίσεις πρώτων εγγραφών και συσχέτισή τους με το τεκμήριο ακρίβειας                         112

ΙΙΙ. . Μεταγενέστερες εγγραφές ...................................................................................      119

IV. Καταχώριση εγγραφής.............................................................................................      120

V. .. Ακρίβεια και ανακρίβεια πρώτων εγγραφών...................................................      120

Α. Περιπτωσιολογία...................................................................................................      122

1. Ανακρίβεια εγγραπτέου δικαιώματος........................................................      122

2. Ανακρίβεια ως προς τον δικαιούχο............................................................      123

3. Ανακρίβεια ως προς το ιδιοκτησιακό αντικείμενο.................................      123

Β. Ανακρίβεια κτηματολογικής εγγραφής ως προσβολή του εγγραπτέου δικαιώματος               124

VI. Διόρθωση ανακριβών εγγραφών στο λειτουργούν Κτηματολόγιο...........      124

ΜΕΡΟΣ Β:  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ...........................................................      125

Ι. ... Αγωγή διόρθωσης πρώτης εγγραφής κατ’ άρθ. 6 § 2 ΕθνΚτημ..................      125

Α. Νομική φύση και χαρακτήρας αγωγής..........................................................      125

1. ............................................................................................................................... Νομική φύση                125

2. ............................................................................................................................... Χαρακτήρας αγωγής                 126

Β. Προϋποθέσεις νόμω βασίμου αγωγής...........................................................      129

1. ............................................................................................................................... Ύπαρξη εγγραπτέου δικαιώματος...............................................................................................................................      129

2. ............................................................................................................................... Προσβολή δικαιώματος              132

3. ............................................................................................................................... Προθεσμία                     133

α. Νομική φύση προθεσμίας .......................................................................      134

β. Αναστολή και διακοπή προθεσμίας .....................................................      134

i. . Αναστολή προθεσμίας και συνέπειες .............................................      134

ii. Διακοπή προθεσμίας...............................................................................      136

γ. Συνέπειες αναστολής και διακοπής ......................................................      138

δ. Συνέπειες παρέλευσης της προθεσμίας ..............................................      140

Γ. Δίκη επί αγωγής του άρθρου 6 § 2 ΕθνΚτημ .............................................      141

1. Νομιμοποίηση .................................................................................................      141

α. Ενεργητική νομιμοποίηση .......................................................................      141

β. Παθητική νομιμοποίηση ..........................................................................      143

2. Άσκηση αγωγής ..............................................................................................      145

α. Αίτημα ...........................................................................................................      145

β. Καταχώριση της αγωγής και λοιπή προδικασία .............................      147

γ. Συνέπειες άσκησης αγωγής του άρθρ. 6 § 2 ΕθνΚτημ.......................      153

3. Δικονομικό πλαίσιο αγωγής του άρθρ. 6 § 2 ΕθνΚτημ.........................      153 

α. Δικαιοδοσία, αρμοδιότητα και διαδικασία ........................................      153

β. Ορισμένο της αγωγής ..............................................................................      155

i... Σαφής έκθεση γεγονότων που θεμελιώνουν δικαίωμα του ενά­γοντος                         156

ii. Ακριβής περιγραφή του αντικειμένου της δίκης...........................      156

γ. Ομοδικία και σώρευση αγωγών...............................................................      157

i. . Ομοδικία.....................................................................................................      157

ii. Σώρευση αγωγών....................................................................................      158

δ. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη......................................................................      158

4. Προϋποθέσεις παραδεκτής συζητήσεως..................................................      158

α. Πιστοποιητικό κτηματογραφήσεως ....................................................      159

β. Προηγούμενη άσκηση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος         159

γ. Καταβολή δικαστικού ενσήμου .............................................................      159

δ. Πιστοποιητικό φόρου ιδιοκτησίας .......................................................      161

ε.. Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολο­γικού διαγράμματος             .......................................................................................................................... 162

στ. Τεχνική εισήγηση κεντρικής υπηρεσίας...............................................      162

ζ. Πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης          163

5. Άμυνα εναγομένου ........................................................................................      163

α. Άρνηση αγωγής.............................................................................................      163

β. Ανταγωγή........................................................................................................      164

γ. Ενστάσεις.........................................................................................................      164

i. . Ύπαρξη ιδίου δικαιώματος...................................................................      164

ii. Ένσταση δικαιωματικής νομής και κατοχής (ΑΚ 1095)...............      165

iii. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος κατά την ΑΚ 281      165

iv. Ένσταση εκπρόθεσμης άσκησης αγωγής και οριστικοποίησης εγγρα­φής                    165

6. Σχέση μεταξύ αγωγής άρθρ. 6 § 2 ΕθνΚτημ και λοιπών ενδίκων βοη­θημάτων                     166

α. Αγωγή άρθρ. 6 § 2 ΕθνΚτημ και ένδικα βοηθήματα ΕθνΚτημ........      166

i. . Αγωγή άρθρ. 6 § 2 και αίτηση άρθρ. 6 § 3 α’ ΕθνΚτημ................      166

ii. Αγωγή άρθρ. 6 § 2 και αιτήσεις των άρθρ. 6 § 4 και 18 ΕθνΚτημ         169

iii. Αγωγή άρθρ. 6 § 2 και αίτηση άρθρ. 6 § 8 ΕθνΚτημ.....................      169

β. Αγωγή άρθρ. 6 § 2 ΕθνΚτημ και ένδικα βοηθήματα κοινού δικαίου        170

i. . Αγωγή άρθρ. 6 § 2 ΕθνΚτημ και ένδικα βοηθήματα ΑΚ-............      170

ii.. Αγωγή άρθρ. 6 § 2 ΕθνΚτημ και ένδικα βοηθήματα ΚΠολΔ......      171

ΙΙ. Αίτηση διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστος ιδιο­κτή­της» κατ’ άρθρ. 6 § 3 α’ ΕθνΚτημ      ........................................................................................................................................ 172

Α. Φύση διαφορών υπαγόμενων στο άρθρ. 6 § 3α’ ΕθνΚτημ. Η επιλογή της εκούσιας δικαιοδοσίας        ................................................................................................................................... 172

Β. Διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης .......................................................      175

1. Τηρητέα προδικασία .....................................................................................      175

2. Νομιμοποίηση....................................................................................................      177

α. Ενεργητική νομιμοποίηση .......................................................................      177

β. Παθητική νομιμοποίηση ..........................................................................      177

3. Έννομο συμφέρον.............................................................................................      178

Γ. Αντικείμενο δίκης. Αίτημα. Ορισμένο αιτήματος ......................................      180

1. Αντικείμενο δίκης ...........................................................................................      180

2. Αίτημα. Ορισμένο αιτήματος........................................................................      181

Δ. Συμμετοχή τρίτων. Άμυνα αληθούς δικαιούχου ......................................      182

1. Συμμετοχή τρίτων ..........................................................................................      182

2. Κύρια και πρόσθετη παρέμβαση ...............................................................      183

3. Άμυνα αληθούς δικαιούχου ........................................................................      185

Ε. Παραδεκτό συζητήσεως......................................................................................      187

Στ. Σχέση με λοιπά ένδικα βοηθήματα .............................................................      187

1. Σχέση με αγωγή του άρθρ. 6 § 2 ΕθνΚτημ................................................      187

α. Έκτακτη χρησικτησία ως τίτλος κτήσης...............................................      187

β. Χρησικτησία κατά του ελληνικού Δημοσίου και οθωμανικό δίκαιο         188

γ. Δάση και δασικές εκτάσεις.........................................................................      191

2. Σχέση με αίτηση του άρθρ. 18 ΕθνΚτημ ..................................................      192

Ζ. Απόφαση επί αιτήσεως του άρθρ. 6 § 3 α’ ΕθνΚτημ...................................      193

ΙΙΙ. . Αντιρρήσεις ενώπιον κτηματολογικού δικαστή κατ’ άρθρ. 6 § 4 γ’ ΕθνΚτημ      194

Α. Προηγούμενη κατάθεση αίτησης ενώπιον προϊσταμένου κτηματο­λογι­κού γραφείου. Τηρητέα προδικασία     ................................................................................................................................... 195

Β. Συσχέτιση με άρνηση καταχώρισης σε δημόσια βιβλία κατ’ άρθρ. 791 § 1 ΚΠολΔ                   195

Γ. Δίκη αντιρρήσεων.................................................................................................      196

Δ. Απόφαση επί των αντιρρήσεων.......................................................................      197

ΙV. Αίτηση διόρθωσης περιγραφικών και γεωμετρικών στοιχείων κατ’ άρθρ. 6 § 8 α’ ΕθνΚτημ                   198

Α. Περιεχόμενο διατάξεως. Έννοια περιγραφικών και γεωμετρικών στοιχείων               198

Β. Αρμοδιότητα. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Νομιμοποίηση........      199

Γ. Τηρητέα προδικασία.............................................................................................      199

Δ. Αντικείμενο δίκης..................................................................................................      200

Άρθρο 7. Οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και έννομα αποτελέσματα αυτής                       202

Ι. ... Περιεχόμενο, τελολογία και σημασία της ρύθμισης........................................      203

Α. Περιεχόμενο............................................................................................................      203

Β. Τελεολογία και σημασία της ρύθμισης............................................................      204

ΙΙ. .. Η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών......................................................      206

Α. Η έννοια της οριστικοποίησης..........................................................................      206

Β. Τρόποι οριστικοποίησης.....................................................................................      206

1. ............................................................................................................................... Γενικά   206

2. Οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών που δεν αμφισβητήθηκαν (άρθρο 7 § 1 ΕθνΚτημ)             ............................................................................................................................... 208

3. Οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών που αμφισβητήθηκαν με την άσκηση αγωγής του άρθρου 6 § 2 (άρθρο 7 § 3 ΕθνΚτημ).....................................................................................      209

α. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση που απορρίπτει την αγωγή (άρθρο 7 § 3 εδ. α΄ ΕθνΚτημ)          .......................................................................................................................... 209

β. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση που δέχεται την αγωγή (άρθρο 7 § 3 εδ. β’ και γ’ ΕθνΚτημ)       .......................................................................................................................... 209

γ. Ειδικότερα: Η προϋπόθεση της έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης                   210

4. Το ζήτημα της οριστικοποίησης σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης πριν το πέρας της προθεσμίας του άρθρου 6 § 2 ΕθνΚτημ.............................................      213

α. Θέση του ζητήματος....................................................................................      213

β. Υποστηριζόμενες απόψεις..........................................................................      214

γ. Κριτική απόψεων και προτεινόμενη λύση............................................      216

5. Οριστικοποίηση σε περιπτώσεις άλλων δικαστικών και εξωδικαστικών διαδικασιών διόρθωσης πρώτων εγγραφών............................................................................................................      220

ΙΙΙ. . Το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών...............................................      221

Α. Γενικά........................................................................................................................      221

Β. Νομική φύση του αμάχητου τεκμηρίου.........................................................      223

Γ. Το ζήτημα της συνταγματικότητας του αμάχητου τεκμηρίου...............      226

Δ. Σχέση του αμάχητου τεκμηρίου του άρθρου 7 ΕθνΚτημ με το μαχητό τεκμήριο του άρθρου 13 ΕθνΚτημ τεκμηρίου.................................................................................................................      229

IV. Το αντικείμενο της οριστικοποίησης και του αμάχητου τεκμηρίου..........      231

Α. Οι πρώτες εγγραφές.............................................................................................      231

Β. Τα αντικειμενικά όρια της οριστικοποίησης και του αμάχητου τεκμηρίου     233

1. ............................................................................................................................... Τυπικά ισχυρές και ανίσχυρες πρώτες εγγραφές..............................................................................................................      234

2. ............................................................................................................................... Πραγματικά γεγονότα δημιουργικά έννομων σχέσεων.............................................................................................      234

3. Ουσιαστικά ακριβείς και ανακριβείς πρώτες εγγραφές.......................      235

4. Πρώτες εγγραφές με δικαιούχο «γνωστό» και «άγνωστο» ιδιοκτήτη        237

5. Είδη εγγραπτέων πράξεων (εμπράγματα δικαιώματα, ενοχικές έννομες σχέσεις, λοιπές εγγραφές)  ............................................................................................................................... 237

6. Ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου................................................................      238

V. .. Χρησικτησία και οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών..........................      239

Α. Γενικά........................................................................................................................      239

Β. Συμπλήρωση της χρησικτησίας από τον εγγεγραμμένο ως δικαιούχο           240

Γ. Συμπλήρωση της έκτακτης χρησικτησίας από μη αναγραφόμενο ως δικαιούχο                     240

VI. Οι έννομες συνέπειες της οριστικοποίησης και του αμάχητου τεκμηρίου (άρθρο 7 § 2 ΕθνΚτημ)         ................................................................................................................................... 241

A. Εισαγωγικά..............................................................................................................      241

B. Οι κατ’ ιδίαν έννομες συνέπειες........................................................................      242

1. Αποκλεισμός οποιασδήποτε μεταβολής του περιεχομένου των πρώ­των εγγραφών (άρθρο 7 § 2 εδ. α’ ΕθνΚτημ)..............................................................................................................      242

2. Απόσβεση των εμπράγματων αξιώσεων του αληθούς κυρίου ή πρω­τότυπη κτήση κυριότητας από τον αναγραφόμενο ως δικαιούχο; ...................................................................      243

α. Το ζήτημα........................................................................................................      243

β.. Οι υποστηριζόμενες απόψεις....................................................................      244

i... Η άποψη υπέρ της απόσβεσης των εμπράγματων δικαιωμάτων του αληθούς κυρίου              244

ii.. Η άποψη υπέρ της πρωτότυπης κτήσης κυριότητας από τον ανα­κριβώς εγγεγραμμένο ως δικαιούχο.....................................................................................................................      246

γ. Κριτική των απόψεων.................................................................................      247

δ. Προτεινόμενη λύση.....................................................................................      249

i... Αμάχητο τεκμήριο δικαιώματος ......................................................      249

ii.. Έννομες σχέσεις επί οριστικοποίησης ακριβών πρώτων εγ­γρα­φών    250

iii. Έννομες σχέσεις επί οριστικοποίησης ανακριβών πρώτων εγ­γρα­φών                        251

3. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρο 7 § 2 εδ. β΄και γ΄ ΕθνΚτημ)      253

4. Αυτούσια απόδοση κατά τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (άρθρο 7 § 2 εδ. ε΄έως η΄ ΕθνΚτημ)           ............................................................................................................................... 254

5. Αξίωση αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας (άρθρο 7 § 2 εδ. δ΄ ΕθνΚτημ)     257

6. Αποκατάσταση προηγούμενης κατάστασης (άρθρο 7 § 2 εδ. ε’ ΕθνΚτημ)     257

VII. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα (άρθρο 7 § 3 εδ. δ’ ΕθνΚτημ)      ........................................................................................................................................ 258

VIII. ....................................................................................................................................... Ποινική διάταξη (άρθρο 7 § 4 ΕθνΚτημ) ........................................................................................................................................ 259

Άρθρο 7α. Ρυθμίσεις που αφορούν στην ανακριβή εγγραφή μέχρι την οριστι­κοποίησή της             260

Ι. ... Τελεολογία, περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης....................      263

ΙΙ. .. Ρυθμίσεις σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μέχρι την οριστικοποίησή της (άρθρο 7α § 1 περ. α’ ΕθνΚτημ)........................................................................................................................      265

Α. Γενικός κανόνας για τη μεταβίβαση ή επιβάρυνση δικαιωμάτων που δεν έχουν καταχωριστεί στις πρώ­τες εγγραφές (άρθρο 7α § 1 περ. α’ εδ. α’ ΕθνΚτημ) .......................................      265

Β. Ειδική ρύθμιση επί μεταβίβασης κυριότητας (άρθρο 7α §  1 περ. α’ εδ. β’ ΕθνΚτημ)                266

1. Επί ειδικής διαδοχής........................................................................................      266

α. Προϋποθέσεις................................................................................................      266

β.. Το ζήτημα της εγγραφής της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας στο κτηματολογικό φύλλο             269

2. Επί κληρονομικής διαδοχής..........................................................................      270

Γ. Ειδική ρύθμιση επί σύστασης περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος ή εγγρα­πτέου ενοχικού δικαιώματος (άρθρο 7α § 1 περ. α’ εδ. γ’ και δ’ ΕθνΚτημ) ...............................................      274

Δ. Ειδικές ρυθμίσεις για μεταγενέστερες μεταβιβάσεις ή επιβαρύνσεις, διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής και κτήση δικαιώματος με αναγκαστική εκτέλεση.....................................      275

ΙΙΙ. . Βάρη και δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης που δεν έχουν καταχωρισθεί (άρθρο 7α § 1 περ. β’ ΕθνΚτημ)         ........................................................................................................................................ 275

Α. Μεταβίβαση του μη καταχωρισθέντος δικαιώματος στις πρώτες εγγραφές και στη συνέχεια επιβάρυνσή του με υποθήκη..............................................................................................................      277

IV. Επιβάρυνση δικαιωμάτων καταχωρισμένων στο Κτηματολόγιο πριν τις πρώτες εγγραφές (άρθρο 7α § 1 περ. γ’ ΕθνΚτημ) .....................................................................................................................      277

V. .. Επιβολή κατάσχεσης σε ακίνητο μετά τις πρώτες εγγραφές (άρθρο 7α § 2 ΕθνΚτημ)                 278

Άρθρο 8. Μεταγενέστερες εγγραφές έως την οριστικοποίηση της πρώτης εγ­γραφής                        279

I. ... Περιεχόμενο και τελεολογία της ρύθμισης........................................................      279

II. .. Σχέση του άρθρου 8 ΕθνΚτημ προς το άρθρο 13 ΕθνΚτημ..........................      281

IΙI. . Πεδίο εφαρμογής.......................................................................................................      282

IV. Οι κατ’ ιδίαν ρυθμίσεις του άρθρου 8 ΕθνΚτημ...............................................      283

Α. Η εφαρμογή του άρθρου 13 (εδ. α’) ΕθνΚτημ..............................................      283

Β. Οι περιπτώσεις μη αντιταξιμότητας του άρθρου 13 (εδ. β’) ΕθνΚτημ..      283

Γ. Εφαρμογή του άρθρου 13 ΕθνΚτημ σε περίπτωση πρωτότυπης κτήσης δικαιώματος (εδ. β’)              286

Άρθρο 9. Περιερχόμενα στο Δημόσιο ακίνητα με την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών                     288

Ι. ... Περιεχόμενο και τελεολογία της ρύθμισης .....................................................      288

ΙI. .. Προϋποθέσεις εφαρμογής ....................................................................................      289

Α. Ακίνητο «άγνωστου ιδιοκτήτη» .....................................................................      289

Β. Οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών (άρθρο 9 § 1 εδ. α’ ΕθνΚτημ)          290

III. . Έννομες συνέπειες της οριστικοποίησης (άρθρο 9 § 1 εδ. α’ και β’ ΕθνΚτημ)      293

IV. Σημείωση στα κτηματολογικά βιβλία (άρθρο 9 § 2 ΕθνΚτημ)......................      295

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 10. Κτηματολογικό βιβλίο...................................................................................      297

Άρθρο 11. Κτηματολογικά φύλλα...................................................................................      299

Ι. ... Αντιστοίχιση κτηματολογικού φύλλου και ακινήτου.....................................      301

ΙΙ. .. Περιεχόμενο κτηματολογικού φύλλου................................................................      302

Άρθρο 12. Καταχωριζόμενες στα κτηματολογικά φύλλα πράξεις......................      305

Ι. ... Εισαγωγικές παρατηρήσεις.....................................................................................      307

ΙΙ. .. Καταχωριστέες πράξεις............................................................................................      308

Α. Εμπράγματες δικαιοπραξίες..............................................................................      308

Β. Λοιπές πράξεις που επιφέρουν εμπράγματη μεταβολή............................      310

Γ. Δικαστικές αποφάσεις που περιέχουν καταδίκη σε δήλωση βούλησης          312

Δ. Δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν κτήση δικαιώματος λόγω έκ­τακτης χρησικτησίας              312

Ε. Αποδοχές κληρονομίας ή κληροδοσίας και κληρονομητήρια ..............      313

Στ. Υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών ..................................................      314

Ζ. Αγωγές και ανακοπές ........................................................................................      317

Η. ................................................................................................................................... Κατασχέσεις και άλλες δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης ..............................................................................................      319

Θ. ................................................................................................................................... Μισθώσεις                    321

Ι. Άλλες καταχωριστέες πράξεις...........................................................................      321

ΙΙΙ. . Έννομες συνέπειες της καταχώρισης ................................................................      322

Α. Συστατική ενέργεια...............................................................................................      322

Β. Δηλωτική (πληροφοριακή) λειτουργία...........................................................      324

Γ. Καταχώριση για την επέλευση των έννομων συνεπειών του ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου       ................................................................................................................................... 325

Δ. Δικαστική απόφαση με τίτλο κτήσης έκτακτη χρησικτησία...................      329

Άρθρο 13. Μαχητό τεκμήριο ακρίβειας των κτηματολογικών εγγραφών και δη­μό­σια πίστη             330

Ι. ... Εισαγωγικές παρατηρήσεις ..................................................................................      332

ΙΙ. .. Τεκμήριο δικαιώματος ...........................................................................................      333

ΙΙΙ. . Ανατροπή του τεκμηρίου........................................................................................      335

IV. Αγωγή διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής ......................................................      338

V. .. Παράκαμψη του τεκμηρίου κατά τη διενέργεια επιγενόμενων εγγραφών         344

VI. Καλόπιστη κτήση δικαιώματος από τον ανακριβώς αναγραφόμενο ως δικαιούχο                     346

A. Κτήση δικαιώματος..............................................................................................      346

B. Ειδική διαδοχή από επαχθή αιτία...................................................................      348

Γ. Ανακρίβεια της εγγραφής ως προς τον δικαιούχο....................................      350

Δ. Καλή πίστη του τρίτου........................................................................................      350

E. Έννομες συνέπειες.................................................................................................      354

Στ. Ενοχικές αξιώσεις.................................................................................................      355

Άρθρο 13α. [Εμβαδόν ακινήτου και αποδεκτή απόκλισή του] ..........................      356

Ι. ... Τελεολογία και περιεχόμενο της ρύθμισης........................................................      357

ΙΙ. .. Το εμβαδόν ως προσδιοριστικό στοιχείο της ταυτότητας του ακινήτου (§ 1 εδ. α΄)                    360

ΙΙΙ. . Η αποδεκτή απόκλιση της τιμής του εμβαδού ακινήτου (§ 1 εδ. β΄ έως δ΄)        360

Α. Ο υπολογισμός και η συμβατότητα της αποδεκτής απόκλισης.............      360

Β. Βεβαίωση της συμβατότητας από μηχανικό (άρθρ. 5 § 1 τελ. εδάφιο ν. 651/1977)                   362

Γ. Η «αποδεκτή απόκλιση» ως στοιχείο του κτηματολογικού και κτηματογραφικού διαγράμματος         ................................................................................................................................... 363

Δ. Οι σχετικές αποφάσεις του Ο.Κ.Χ.Ε. και το ερμηνευτικό ζήτημα...........      363

1. Οι υπ’ αριθμ. 461/03/21.7.2008 και 462/03/5.8.2008 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε.                       363

2. Το ερμηνευτικό ζήτημα...................................................................................      365

3. Η υπ’ αριθμ. 5/2009 γνωμοδότηση του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου     366

4. Οι υπ’ αριθμ. 475/06, 07, 08/16.3.2009 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε.        367

ΙV. Η ζώνη κανονισμού ορίων ακινήτου (§ 1 εδ. ε’ έως ζ’) ...............................      369

A. H αποτύπωση της ζώνης κανονισμού ορίων..............................................      369

Β. Καθορισμός της ακριβούς θέσης του ακινήτου με βάση την ΑΚ 1020      370

V. .. Η συμβατότητα της «αποδεκτής απόκλισης» και της «ζώνης κανονισμού ορίων» ως όρος για την καταχώριση μιας πράξης..................................................................................................................      371

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 14. Αίτηση εγγραφής και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά................      373

Άρθρο 15. Εγγραφή της αίτησης στο ημερολόγιο - Χρονική προτεραιότητα.      381

Ι. ... Διαδικασία....................................................................................................................      382

ΙΙ. .. Ταχεία διεκπεραίωση................................................................................................      383

Άρθρο 16. Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών - Άρνηση καταχώρισης - Διαδικασία επίλυσης διαφορών...................................................................................................      384

Ι. ... Εισαγωγικές παρατηρήσεις.....................................................................................      386

ΙΙ. .. Έλεγχος νομιμότητας................................................................................................      387

Α. Νομική φύση..........................................................................................................      388

Β. Σημασία.....................................................................................................................      388

Γ. Σκοπός.......................................................................................................................      389

ΙΙΙ. . Ο έλεγχος νομιμότητας στο στάδιο της κτηματογράφησης........................      389

Α. Νομική φύση ελέγχου..........................................................................................      389

Β. Αντικείμενο..............................................................................................................      390

1. Το υποκείμενο του ελέγχου...........................................................................      391

2. Το αντικείμενο του ελέγχου...........................................................................      391

α. Αρμοδιότητα του γραφείου κτηματογράφησης................................      392

β. Αν η δήλωση αφορά σε εγγραπτέο δικαίωμα.....................................      392

γ. Αν υπάρχει η αιτία κτήσης του δικαιώματος......................................      392

δ. Αν υπάρχει νομιμοποίηση του δηλούντος προς υποβολή της αί­τησης    392

IV. Ο έλεγχος νομιμότητας στο στάδιο του λειτουργούντος Κτηματολογίου          393

Α. Έννοια.......................................................................................................................      393

Β. Διακρίσεις ελέγχου................................................................................................      394

Γ. Έννοια αίτησης.......................................................................................................      394

Δ. Έκταση του ελέγχου.............................................................................................      395

Ε. Τομείς ελέγχου........................................................................................................      399

1. Η τοπική αρμοδιότητα του κτηματολογικού γραφείου.......................      399

2. Η ένταξη του δικαιώματος επί του οποίου η αίτηση και η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα, στον κύκλο των δικαιωμάτων εκείνων επί των οποίων ο νόμος επιτάσσει την καταχώριση........................................................................................................      400

α. Ο έλεγχος του δικαιώματος......................................................................      400

β. Ο έλεγχος της πράξης..................................................................................      401

γ. Η ταυτότητα του ακινήτου........................................................................      403

3. Η καταλληλότητα της εγγραπτέας πράξης..............................................      404

α. Οι εγγραπτέες στο κτηματολογικό φύλλο αγωγές............................      406

β. Ο έλεγχος εγγραφής κατασχέσεως.........................................................      406

γ. Οι καταχωριστέες δικαστικές αποφάσεις.............................................      406

i. . Έλεγχος της αγωγής επί της εκδοθείσας απόφασης....................      407

ii. Η ορθότητα της δικαστικής κρίσης...................................................      409

iii. Περιεχόμενο ελέγχου.............................................................................      410

iv. Στο πεδίο των μεταγραφών................................................................      410

v. Άρνηση καταχώρισης δικαστικής απόφασης και αναλογικά ή πά­για δικαιώματα                     411

vi. Το ζήτημα του επιτρεπτού καταχώρισης ή μη προσωρινής δια­ταγής              411

δ. Οι καταχωριστέες διοικητικές πράξεις..................................................      412

ε. Οι εμπράγματες δικαιοπραξίες................................................................      413

i. . Διάκριση περιπτώσεων ακυρωσίας και ακυρότητας..................      414

αα. Ακυρωσία.............................................................................................      414

ββ. Ακυρότητα...........................................................................................      414

4. Συνυποβολή με εγκυρότητα, πληρότητα και ακρίβεια όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 ν. 2664/1998 για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση                       416

5. Η αναγραφή στο κτηματολογικό βιβλίο ως δικαιούχου του προσώπου, το οποίο προβαίνει σε εκποίηση ή του οποίου δικαίωμα επιδιώκεται να επιβαρυνθεί ή δεσμευτεί .....      419

6. Νομιμοποίηση του προσώπου το οποίο υποβάλλει την αίτηση ως ληρεξούσιος, νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου για τη ζητούμενη καταχώριση....      421

V. .. Έλεγχος νομιμότητας και Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου...      422

VI. Συνέπειες ελέγχου νομιμότητας.............................................................................      424

Α. Αποδοχή της αίτησης και καταχώριση της πράξης...................................      424

Β. Απόρριψη της αίτησης.........................................................................................      424

Γ. Προσωρινή καταχώριση της πράξης..............................................................      424

VII.  Διαδικασία αντιρρήσεων........................................................................................      425

Α. Εννοιολογικό πλαίσιο...........................................................................................      425

Β. Περιπτώσεις αντιρρήσεων.................................................................................      427

1. Αντιρρήσεις κατά της άρνησης διόρθωσης των αρχικών εγγραφών (άρθρ. 6 § 4 ΕθνΚτημ)             ............................................................................................................................... 427

2. Αντιρρήσεις κατά της άρνησης καταχώρισης  μεταγενέστερης πράξης (άρθρ. 16 § 5 ΕθνΚτημ)       ............................................................................................................................... 428

3. Αντιρρήσεις κατά της άρνησης διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων (άρθρ. 18 § 2 ΕθνΚτημ)            ............................................................................................................................... 428

4. Αντιρρήσεις κατά της άρνησης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων (άρθρ. 19 § 2 ΕθνΚτημ)           ............................................................................................................................... 429

5. Αντιρρήσεις κατά της άρνησης καταχώρισης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (άρθρ. 17 § 3 ΕθνΚτημ)    ............................................................................................................................... 430

6. Αντιρρήσεις κατά της άρνησης του άρθρ. 22 ΕθνΚτημ........................      430

Γ. Διαδικαστικό πλαίσιο............................................................................................      430

1. ............................................................................................................................... Εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο       ............................................................................................................................... 431

2. ............................................................................................................................... Απρόθεσμος ή μη χαρακτήρας    ............................................................................................................................... 432

3. ............................................................................................................................... Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων          ............................................................................................................................... 432

4. ............................................................................................................................... Περιπτώσεις σώρευσης              433

5. Ορισμένο της αίτησης.....................................................................................      433

6. Ενεργητική νομιμοποίηση..............................................................................      434

7. Η έννοια του διαδίκου.....................................................................................      434

8. Παρέμβαση..........................................................................................................      436

α. Κύρια παρέμβαση.........................................................................................      436

β. Πρόσθετη παρέμβαση.................................................................................      437

9. Προσεπίκληση....................................................................................................      438

10. Προσκόμιση αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος     ............................................................................................................................... 438

11. Απόφαση κτηματολογικού δικαστή.........................................................      439

12. Το πεδίο ελέγχου του κτηματολογικού δικαστή..................................      440

13. Διαταγή σε γραμματεία................................................................................      442

14. Δικαστική δαπάνη..........................................................................................      442

Δ. Άρνηση υποθηκοφύλακα....................................................................................      443

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 17. Διόρθωση ύστερα από δικαστική αμφισβήτηση των αναγραφόμενων στα κτηματολογικά φύλλα δικαιωμάτων...............................................................................................................      449

Ι. ... Εισαγωγή. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης........................................................      449

ΙΙ. .. Υλική αρμοδιότητα για την εκδίκαση των αγωγών άρθρου 6 § 2 και άρθρου13 § 2 ΕθνΚτημ                  450

ΙΙΙ. . Η σύνθεση του δικαστηρίου κατά την εκδίκαση των κτηματολογικών διαφορών και υποθέσεων           ........................................................................................................................................ 450

ΙV. Η διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης                  451

Α. Η δικαστική απόφαση που εκδίδεται επί κτηματολογικής διαφοράς.      451 

Β. Η διαδικασία της αίτησης για τη διόρθωση.................................................      453

Γ. Ο έλεγχος του προϊστάμενου του κτηματολογικού γραφείου...............      453

Δ. Ειδικότερα, η διόρθωση μετά από προσφυγή στη διαμεσολάβηση.....      456

Άρθρο 18. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων...........................................................      457

Ι. ... Εισαγωγή και έννοια πρόδηλου σφάλματος.....................................................      461

ΙΙ. .. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση της διάταξης και προηγούμενες μορφές αυτής              461

ΙΙΙ. . Επιμέρους ρυθμίσεις του άρθρου 18 ΕθνΚτημ..................................................      464

Α. Η ρύθμιση του άρθρου 18 § 1 περ. α΄ ΕθνΚτημ...........................................      465

1. Περιπτωσιολογία..............................................................................................      467 

α. Πρόδηλο σφάλμα στα στοιχεία του δικαιούχου................................      469

β. Πρόδηλο σφάλμα στο δικαίωμα που καταχωρήθηκε......................      470

γ. Πρόδηλο σφάλμα στον τίτλο δικαιώματος που καταχωρήθηκε..      471

δ. Πρόδηλο σφάλμα στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο...............................      472

Β. Η ρύθμιση του άρθρου 18 § 1 περ. β΄ ΕθνΚτημ...........................................      472

1. Πρόδηλο σφάλμα αρχικής εγγραφής, όταν η ανακρίβεια προκύπτει από δημόσιο έγγραφο καταχωρισθέν στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου (άρθρ. 18 § 1 περ. β΄στοιχ. αα΄ ΕθνΚτημ)                       473

2. Πρόδηλο σφάλμα αρχικής εγγραφής, όταν η ανακρίβεια προκύπτει από την συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία της ανάρτησης και παρατηρείται απόκλιση μεταξύ τους χωρίς νόμιμο λόγο (άρθρ. 18 § 1 περ. β΄ στοιχ. ββ΄ ΕθνΚτημ) ................................................      477

3. Πρόδηλο σφάλμα αρχικής εγγραφής, όταν η ανακρίβεια προκύπτει από τη συσχέτιση αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης που συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαιώματος (άρθρ. 18 § 1 περ. β΄ στοιχ. γγ΄ ΕθνΚτημ) ......................      478

4. Πρόδηλο σφάλμα αρχικής εγγραφής, όταν η ανακρίβεια αφορά στην ολική ή μερική έλλειψη ή στην ανακρίβεια στοιχείων ιδιοκτησιών (οριζοντίων ή καθέτων) (άρθρ. 18 § 1 περ. β΄ στοιχ. δδ΄ ΕθνΚτημ)          ............................................................................................................................... 479

Γ.. Η ρύθμιση του άρθρου 18 § 1 περ. γ΄ ΕθνΚτημ..........................................      480

Δ. Η ρύθμιση του άρθρου 18 § 1 περ. δ΄ ΕθνΚτημ...........................................      481

Ε. Η ρύθμιση του άρθρου 18 § 1 περ. ε΄ ΕθνΚτημ............................................      482

Στ. Η ρύθμιση του άρθρου 18 § 1 περ. στ΄ ΕθνΚτημ........................................      484

Ζ. Η ρύθμιση του άρθρου 18 § 1 περ. ζ΄ ΕθνΚτημ............................................      484

IV. Διαδικαστικό πλαίσιο υποβολής αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος και έκδοση απόφασης επί αυτής       ........................................................................................................................................ 485

V. Δικαστική επίλυση πρόδηλων σφαλμάτων..........................................................      486

Α. Προσφυγή κατά απόφασης προϊσταμένου· η ρύθμιση του άρθρου 18 § 2 ΕθνΚτημ                486

Β. Άσκηση απευθείας αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος  ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή            ................................................................................................................................... 490

VI. Συσχέτιση αίτησης του άρθρου 18 ΕθνΚτημ με αίτηση του άρθρου 6 § 3 ΕθνΚτημ                     490

VΙI. Συσχέτιση αίτησης του άρθρου 18 ΕθνΚτημ με αίτηση του άρθρου 6 § 8 ΕθνΚτημ                      493

VΙΙI. Συνοπτικός παραλληλισμός της ρύθμισης του άρθρου 18 ΕθνΚτημ με τις δια­τάξεις των άρθρων 315 επ. ΚΠολΔ   ........................................................................................................................................ 495

Άρθρο 19. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών σε άλλες περιπτώσεις.......      497

Ι. ... Διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων.......................................................................      501

ΙΙ. .. Διόρθωση σφαλμάτων σε γεωμετρικά στοιχεία..............................................      501

Α. Εξωδικαστική διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ενώπιον του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου       ................................................................................................................................... 501

Β. Η προσφυγή στον κτηματολογικό δικαστή..................................................      508

ΙΙΙ. . Εγγραφή αποφάσεως για κύρωση αναδασμού................................................      515

ΙV. Διορθώσεις σφαλμάτων σε περιπτώσεις ακινήτων που κείνται σε περιοχές για τις οποίες δεν υφίσταται κυρωμένος δασικός χάρτης....................................................................................      516

Άρθρο 19Α. Προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επανα­προσ­διο­­ρισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων......................................................................................................      518

Ι. ... Κήρυξη επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων και ανάρτηση σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων...................................................................................      524

ΙΙ. .. Καταχωρήσεις εγγραπτέων πράξεων μετά την εγγραφή της απόφασης κήρυξης επαναπροσδιορισμού των γεωτεμαχίων μιας κτηματογραφημένης περιοχής.........................................      530

ΙΙΙ. . Αντιρρήσεις κατά των διαγραμμάτων και πινάκων ....................................      531

Άρθρο 20. Προσαρμογή συνεπεία εφαρμογής νέων τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη των κτηματολογικών διαγραμμάτων............................................................................................................      534

Άρθρο 20α. Εφαρμογή των άρθρων 18 και 19 και σε περίπτωση διόρθωσης πρώτων εγγραφών                  536

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 21. Δικαίωμα πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία...........................      537

I. ... Εισαγωγικές παρατηρήσεις.....................................................................................      537

ΙΙ. .. Περιεχόμενο της αρχής της δημοσιότητας και του δικαιώματος πρόσβασης στα κτηματολογικά στοιχεία         ........................................................................................................................................ 540

ΙΙΙ. . Η προβληματική της παραπομπής στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα........................................................................................................................................     545

1. Η σύγκρουση και η εναρμόνιση του συστήματος δημοσιότητας με εκείνο της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα................................................................................      545

2. Το ζήτημα της υπαγωγής των κτηματολογικών στοιχείων στο ρυθμιστικό βεληνεκές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019                   553

3. Η πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ......................................................      561

Άρθρο 22. Χορήγηση, πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων......      565

I. ... Εισαγωγικές παρατηρήσεις.....................................................................................      566

ΙΙ. .. Η χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά βιβλία               568

ΙΙΙ. . Η καταβολή των προβλεπόμενων τελών και δικαιωμάτων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων..........................................................................................................      574

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23. Μετάβαση από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα Κτηματολογίου                 579

Ι. ... Εισαγωγικές παρατηρήσεις.....................................................................................      589

ΙΙ. .. Η διάταξη του άρθρου 23 ΕθνΚτημ υπό το φως του ν. 4512/2108...........      590

ΙΙΙ. . Η ΟλΣτΕ 1758/2019....................................................................................................      591

Άρθρο 24. Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις...................................................................      597

Ι. ... Εισαγωγικές παρατηρήσεις.....................................................................................      597

ΙΙ. .. Η διάταξη του άρθρου 24 ΕθνΚτημ πριν το ν. 4512/2018............................      597

ΙΙΙ. . Το άρθρο 40 του ν. 4512/2018...............................................................................      598

Άρθρο 25. Τροποποίηση και συμπλήρωση ν. 2308/1995 (παραλείπεται επειδή δεν πρόκειται για διάταξη του ν. 2664/1998) .................................................................................................................      600

Άρθρο 26. Δαπάνες ή ελάττωση εσόδων...................................................................      601

Ι. ... Σκοπός εφαρμογής της διάταξης..........................................................................      601

ΙΙ. .. Συναφείς διατάξεις.....................................................................................................      601

Άρθρο 27. Δασικοί χάρτες (καταργημένη διάταξη).................................................      602

Άρθρο 28. Διαδικασία αναγνώρισης δασικής ιδιοκτησίας, Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις            ........................................................................................................................................ 603

Ι. ... Εισαγωγή. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης........................................................      608

ΙΙ. .. Δήλωση ιδιωτικών δικαιωμάτων επί δασικών εκτάσεων............................      610

ΙΙΙ. . Δήλωση δικαιωμάτων του Δημοσίου επί δασικών εκτάσεων.....................      611

IV. Κτηματολόγιο και Δασικοί Χάρτες. Νομολογιακά δεδομένα.......................      611

Άρθρα 29-33. Παραλείπονται διότι δεν πρόκειται για διατάξεις που αφορούν στο Κτηματολόγιο                614

Άρθρο 34. Έναρξη ισχύος.................................................................................................      615

Βιβλιογραφία .....................................................................................................................      617

Ευρετήριο ύλης .................................................................................................................      629

Έργα του συγγραφέα                      647    


Add: 2020-02-18 11:07:13 - Upd: 2020-10-23 13:46:35