Εργατική Νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα
Ιανουάριος 2020
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-085-0
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1/2020
Ελληνική, Νέα
€ 14.00 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 12 εκ, 792 σελ.
Περιγραφή

Στην παρούσα έκδοση ενσωματώνονται όλες οι επελθούσες νομοθετικές μεταβολές στο Εργατικό Δίκαιο, Ατομικό καιΣυλλογικό. Έχουν δε ληφθεί υπόψη όλες οι νομοθετικές τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................................. V

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ..................................................................................... ΙΧ

Α΄ Μέρος: Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις............................................ 1

I.     Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Ιδιαίτερα είδη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας                          3

ΙΙ.    Απαγορεύσεις διακρίσεων...................................................... 89

ΙΙΙ.   Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα........... 134

ΙV.   Μισθός - Προστασία μισθού................................................... 216

V.    Χρονικά όρια εργασίας - Κυριακή αργία και λοιπές αργίες - Άδεια αναψυχής                         255

VΙ.   Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας - Εργατικά ατυχήματα                        336

VΙI.  Προστασία μητρότητας - Εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις - Εργασία ανηλίκων - Απασχόληση αλλοδαπών - Εργαζόμενοι αποσπασμένοι - Πρόσωπα ειδικών κατηγοριών                         411

VIΙΙ. Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Ομαδικές απολύσεις                 528

ΙΧ.   Μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.................... 560

Β΄ Μέρος: Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις.................................... 571

I.     Συνδικαλιστικές ελευθερίες - Απεργία.............................. 573

II.    Συλλογικές διαπραγματεύσεις............................................. 700

III.   Κανονισμοί εργασίας............................................................. 760

Αλφαβητικό ευρετήριο                   767