Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών
Προσωπικές & Κεφαλαιουχικές Εταιρίες - Εταιρικοί Μετασχηματισμοί
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-839-1
Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
792 σελ.