Ανώνυμες εταρείες Ν.4548/18 2019
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-59-6
Astbooks, 7/2019
Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
1158 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Κύριες κατευθύνσεις της αναμόρφωσης Ειδικότερα σε σχέση με το διοικητικό συμβούλιο Σε σχέση με τη γενική συνέλευση Σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων Δόθηκε στους ενδιαφερομένους ευρύτερη καταστατική ελευθερία σε πολλά ζητήματα. Δομή νόμου
Περιγραφή

Η νέα εμπλουτισμένη έκδοση που επιμελήθηκε η συγγραφική ομάδα της Astbooks, ακολουθεί την προαναφερθείσα δομή του ψηφισθέντος νόμου, συμπεριλαμβάνοντας μετά από κάθε άρθρο:

 • Πίνακα κωδικοποίησης με όλες τις μεταβολές, όπου έχουν συντελεστεί
 • Αντιστοίχιση με τις προϊσχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
 • Σχετικές διατάξεις άλλων νόμων που σχετίζονται με το εκάστοτε άρθρο, όπου κρίθηκε σκόπιμο.
 • Κατ’ άρθρο ανάλυση με ερμηνεία των διατάξεων, περιλαμβάνοντας – όπου κρίνεται σκόπιμο- φορολογική ή/και λογιστική αντιμετώπιση (Σημ. Μέχρι τη συγγραφή και έκδοση του παρόντος, ο φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα από 1.1.2019 ανέρχεται σε 28% και των μερισμάτων σε 10%)
 • Παραρτήματα όπου περιέχονται:
 • Καταργούμενες διατάξεις άρθρων του ν. 2190/1920
 • Μη καταργούμενες διατάξεις των άρθρων 64 – 89 του ν. 2190/1920
 • Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 3156/2003
 • Καταργούμενες διατάξεις του Α.Ν. 148/1967
 • Καταργούμενες διατάξεις του Ν. 876/1979
 • Υποδείγματα πρακτικών (αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου, έγκριση χρηματοοοικονομικών καταστάσεων, έκθεση διαχείρισης, μεταφορά έδρας, πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου, άσκηση δικαιώματος προτίμησης κ.ά)
 • Τέλος, μετά τα περιεχόμενα παρατίθεται αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο όρων για καλύτερη εύρεση του ζητήματος που ενδιαφέρει τον αναγνώστη.