Ποινικός Κώδικας Δίκαιο Ανηλίκων Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄95/11.6.2019)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-56-5
Astbooks, 6/2019
Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
454 σελ.
Σύντομη περιγραφή
-Ιστορική αναδρομή -Βασικές αρχές σύνταξης του νέου Κώδικα -Ουσιώδεις αλλαγές Γενικού και Ειδικού μέρους -Κείμενο νόμου κατ΄άρθρο το οποίο έχει συνδεθεί με αιτιολογική έκθεση-προϊσχύουσα διάταξη
Περιγραφή

Στο παρόν βιβλίο της ASTbooks με τίτλο «Ποινικός Κώδικας Δίκαιο Ανηλίκων Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α’ 95/11.6.2019)», προκειμένου για την παρουσίαση των νέων διατάξεων έχει επιλεγεί η κάτωθι δομή:

  • Ιστορική αναδρομή
  • Βασικές αρχές σύνταξης του νέου Κώδικα
  • Ουσιώδεις αλλαγές Γενικού και Ειδικού μέρους
  • Κείμενο νόμου κατ’ άρθρο το οποίο έχει συνδεθεί με:
  • Αιτιολογική έκθεση
  • Προϊσχύουσα διάταξη

Με το Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α’ 95/11.6.2019) ψηφίστηκε ο νέος Ποινικός Κώδικας ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 1.7.2019, καταργώντας τον προϊσχύοντα Κώδικα ο οποίος υπήρξε προϊόν µακράς και παραγωγικής επεξεργασίας, αφού η πρώτη επιτροπή για τη σύνταξή του («καθολικής ανακαινίσεως του Ποινικού Νόµου» του 1824) ορίσθηκε το 1911 και η σύνταξη του πρώτου Σχεδίου αποπερατώθηκε το 1923. Ακολούθησε η σύνταξη δεύτερου Σχεδίου (1937), επακολούθησε το 1940 το τρίτο Σχέδιο και τελικά υποβλήθηκε στη Βουλή το τελικό Σχέδιο του 1948, το οποίο κυρώθηκε µε τον ν. 1492/1950 και τέθηκε σε ισχύ την 1.1.1951.

Ο νέος Ποινικός Κώδικας διέπεται από βασικές αρχές, όπως η αρχή της νοµιµότητας του εγκλήµατος και της ποινής, ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου, η αρχή της αναλογικότητας, η αρχή της ενοχής, η δηµοκρατική αρχή, η φιλελεύθερη αρχή ή αρχή της προσωπικής αυτονοµίας, η αρχή της ισότητας, η αρχή του κοινωνικού κράτους, η αρχή της επιείκειας, η αρχή της επικουρικότητας του ποινικού δικαίου και η αρχή του κράτους δικαίου. Πρόκειται για ένα πλέγµα αρχών και αξιών του Συντάγµατος που δεσµεύει όχι µόνο την εκτελεστική, αλλά και τη νοµοθετική εξουσία και συναρτάται µε την ανεξαρτησία των δικαστών, που είναι «συνειδητά δεσµευµένοι στο νόµο».

Όσον αφορά τη δομή του νέου Ποινικού Κώδικα περιέχει τρία βιβλία, όπως άλλωστε και ο προϊσχύων Ποινικός Κώδικας.