Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019 1ος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5312-39-8
Astbooks, 2/2019
Ελληνική, Νέα
€ 33.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
466 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Αναλύσεις ανά κωδικό Πρακτικές εφαρμογές Παραδείγματα
Περιγραφή

Α’ ΤΟΜΟΣ

Ο «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2019» όλες Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε2 περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων και τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα.

Ο «Οδηγός» έχει εμπλουτιστεί και επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο:

  • Α.1041/2019 (ΦΕΚ Β’ 353/11-02-2019) - Τύπος και περιεχόμενο όλες δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

Επιπλέον, η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων έχει γίνει λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν.4172/2013.

Ακόμη, στο τέλος κάθε εντύπου υπάρχουν χρηστικά ευρετήρια για την κατά το δυνατόν ευκολότερη αναζήτηση του ζητήματος που όλες ενδιαφέρει. Θα λέγαμε ότι το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια όλες δεν θέλουμε να είναι απλώς όλες όλες οδηγός για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, αλλά ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε επαγγελματία λογιστή – φοροτεχνικού, το οποίο θα μπορεί να το συμβουλεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια όλες χρονιάς.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά το έντυπο Ε1, θα βρείτε ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό, αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και όλες όλες αλλαγές που υπάρχουν φέτος. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  • Σχετικά με όλες χωριστές δηλώσεις συζύγων.
  • Με την αποσαφήνιση του λεκτικού όλες κωδικούς 327-328, οι οποίοι αφορούν όσους φορολογούμενους υποβάλλουν δήλωση με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα η προκαταβολή θα περιορίζεται στο μισό.
  • Τροποποίηση όλες περίπτωσης 11 του Πίνακα 4Α σχετικά με την παρακράτηση φόρου όλες μισθούς και συντάξεις.
  • Πρόσθεση νέων κωδικών 607-608 οι οποίοι αφορούν τον αυτοτελή φόρο κατά την πώληση αυτοκινήτου που αποτελεί πάγιο στοιχεί επιχείρησης.
  • Η πρόσθεση του λεκτικού υπεκμισθωμένες κατοικίες στον Πίνακα Δ.2.
  • Οι εξαιρέσεις από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, που προστέθηκαν με τον ν.4577/2018, όλες οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών κ.λπ.

Ακόμη, περιλαμβάνονται πλήθος σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων αποφεύγοντας απλά μια στείρα συμπλήρωση κωδικών καθώς και πλήθος παραδειγμάτων. Όλες περιλαμβάνεται, σε ξεχωριστό θέμα, ολοκληρωμένο παράδειγμα ανάλωσης κεφαλαίου.

Όσον αφορά το Ε2, περιλαμβάνονται όλες οι προσθήκες σχετικά με την υπεκμίσθωση και τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων.