Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, 10η Έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-814-7
Τζιόλα, 11/2018
10η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 97.52 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
29 x 21 εκ, 840 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει: Εγχειρίδιο Αναγνώστη Και ∆ιδάσκοντα, Ενότητα 1: Βασικά Στοιχεία, Μέρος Πρώτο : Επισκόπηση, Επικοινωνίες δεδομένων, Δίκτυα δεδομένων και το διαδίκτυο, Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων, TCP/IP & Εφαρμογές Βασισμένες στο Διαδίκτυο, Μέρος Δεύτερο: Επικοινωνίες δεδομένων, Μετάδοση δεδομένων, Μέσα Μετάδοσης, Τεχνικές κωδικοποίησης σήματος, Ανίχνευση και Διόρθωση Σφαλμάτων, Πρωτόκολλα Ελέγχου Ζεύξης δεδομένων, Πολυπλεξία, Μέρος Τρίτο : Δίκτυα Ευρείας Περιοχής, Τεχνολογία και Πρωτόκολλα Δικτύων Ευρείας Περιοχής, Κυψελωτά Ασύρματα ∆ίκτυα, Μέρος Τέταρτο: Τοπικά Δίκτυα, Επισκόπηση Τοπικών Δικτύων, Η Τεχνολογία Ethernet, Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα, Μέρος Πέμπτο : Διαδίκτυο και Πρωτόκολλα Μεταφοράς, Το Πρωτόκολλο διαδικτύου, Πρωτόκολλα Μεταφοράς, Ενότητα 2:  Προχωρημένα Ζητήματα Επικοινωνιών ∆εδομένων και δικτύωσης, Μέρος Έκτο: Επικοινωνίες ∆εδομένων και Ασύρματα Δίκτυα, Προχωρημένα Ζητήματα Επικοινωνιών Δεδομένων, Τεχνικές Ασύρματης Μετάδοσης, Ασύρματα Δίκτυα, Μέρος Έβδομο : ∆ιαδικτύωση, ∆ρομολόγηση, Έλεγχος Συμφόρησης, ∆ιαδικτυακή Λειτουργία, Ποιότητα Υπηρεσιών Διαδικτύου, Μεταγωγή Ετικετών Πολλαπλών Πρωτοκόλλων, Μέρος Όγδοο : Εφαρμογές Διαδικτύου, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο DNS Και ΗTTP, Υποστήριξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Διαδικτύου, Παράρτημα Α : Ανάλυση Fourier, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.