Ο σχηματισμός των ρημάτων στη νέα ελληνική γλώσσα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-806-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 5.99 ( περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, EPUB
110 σελ.
Περιγραφή

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο την περιγραφή και ανάλυση των μορφολογικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ρημάτων στη νέα ελληνική γλώσσα. Ο σχηματισμός ρημάτων με την προσθήκη στο θέμα ρηματικών επιθημάτων αποτελούν το αντικείμενο μελέτης του κεφαλαίου 1. Η παραγωγή ρημάτων με την προσθήκη προθημάτων εξετάζεται στο κεφάλαιο 2. Στο κεφάλαιο 3 διερευνάται μια ειδική κατηγορία παράγωγων ρημάτων, τα παρασυνθετικά, στα οποία ένα παραγωγικό πρόθημα συνυπάρχει υποχρεωτικά με κάποιο παραγωγικό επίθημα. Η παραγωγή ρημάτων με την προσθήκη στο θέμα επιθηματοειδών στοιχείων αποτελεί αντικείμενο μελέτης του κεφαλαίου 4. Τα προθηματοειδή που χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό ρημάτων εξετάζονται στο κεφάλαιο 5. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 διερευνάται κατά πόσο οι διαδικασίες σχηματισμού ρημάτων στη νέα ελληνική γλώσσα συνδέονται μεταξύ τους με σχέση συμπληρωματικότητας ή ανταγωνιστικότητας.